PhD: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма: доктор філософії (PhD)

Освітньо-наукова програма: «Публічне управління та адміністрування» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Випускники даної програми підготовлені до розв’язання комплексних проблем в області обліку і оподаткування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Це висококваліфіковані фахівці, здатні розв’язувати комплексні проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в області обліку і оподаткування та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Навчання за освітньою програмою 281 «Публічне управління та адміністрування» за рівнем доктора філософії в галузі управління та адміністрування дозволяє отримати поглиблені знання у сфері державного управління, публічного адміністрування, менеджмент наукових та освітянських проектів. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Публічне управління та адміністрування» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

  • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
  • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
  • анкету аспіранта установленої форми;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ксерокопію паспорта;
  • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на програмі 281 «Публічне управління та адміністрування» за рівнем доктора філософії становить 24000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Фахова іноземна мова; Філософія науки; Методологія наукових досліджень в управлінні та адмініструванні; Державне управління; Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів; Інновативність та креативність в публічному управлінні та адмініструванні; Актуальні проблеми розвитку механізмів публічного управління; Механізми та інструменти публічного управління. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

Слухачі програми по спеціальності «Публічне управління та адміністрування» проходять науково-педагогічну практику. Під час проходження практики студенти отримають навички науково-дослідної та педагогічної роботи за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Випускники освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» можуть займати такі первинні посади: доцент; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Слухачі програми за спеціальностю 281 «Публічне управління та адміністрування» мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Житомирської політехніки слухачі мають можливість здійснювати місячне, семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи. Детальніше про міжнародну мобільність.