281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави.

Мета програми – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у Державному університеті «Житомирська політехніка» полягає в наданні майбутнім бакалаврам та магістрам теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування.

Цільова аудиторія – сучасна молодь, що зацікавлена у вирішенні проблем публічного адміністрування, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

У ході навчання студенти беруть участь в науково-практичних заходах, симпозіумах та конференціях за участю представників міжнародних світових та європейських організацій, фахівців органів державної влади.

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку суспільства;
 • опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;
 • систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування;
 • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки;
 • оволодіння основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів публічної сфери;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

Бакалаври за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» можуть реалізувати набуті знання в сферах:

Сектору державного управління
 • центральних та місцевих органах виконавчої влади
 • органах місцевого самоврядування
 • державних установах та організаціях
 • громадських об’єднаннях
 • міжнародних неурядових організаціях
 • некомерційних організаціях
 • наукових та освітніх установах
 • державних та громадських фондах
 • антикорупційне бюро
Корпоративному секторі
 • наукових співробітників (інформаційний аналітик);
 • аналітика-ревізора (контролер, аудитор);
 • керівників та службовців кадрового складу;
 • керівника планово-економічного відділу;
 • керівника та фахівця фінансового підрозділу;
 • керівника відділу документаційного забезпечення (канцелярія);
 • керівників підрозділів фіскальної служби,
 • громадсько-політичних експертів;
 • науково-педагогічних співробітників.

Фахівець з «Публічного управління та адміністрування» може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 1120 – Вищі посадові особи державних органів влади;
 • 1142 – Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок;
 • 1210 – Керівники підприємств, установ та організацій;
 • 14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті «Житомирська політехніка» це:

 • підготовка управлінської еліти за міжнародними стандартами на принципах;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах;
 • практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду від провідних практиків країн світу;
 • вивчення фахових іноземних мов;

 

Будуй свою кар’єру разом з нами

 

Лоти твого успіху

 

Лот 1
Академічна мобільність студентів
ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ ПОДОРОЖУЮЧИ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • пройти стажування та ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • приймати участь в міжнародних студентських конференціях;
 • приймати участь літніх школах країн Європи.
Лот 2
Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування України та світу в студентські роки
НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • прослухати лекції керівник урядових та неурядових організацій;
 • побачити як працює топ менеджмент провідних компаній;
 • приймати участь в з’їздах та форумах роботодавців.
Лот 3
Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе
БУДУЙ КАР’ЄРУ РАЗОМ З НАВЧАННЯМ
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • Отримати роботу та навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті та отримати практичний досвід в компанії.
Лот 4
Профком студентів та аспіратів Державного університету «Житомирська політехніка» дає тобі прекрасну можливість відпочивати в мальовничих куточках України та побачити історичні пам’ятки світу
ВІДПОЧИНОК Є ГАРАНТОМ ТВОГО ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес за освітніми програми здійснюють викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування. У складі якої: 10 докторів економічних наук та 12 кандидатів економічних наук.

Викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування успішно пройшли сертифікацію за міжнародними фінансово-економічними програмами, що підтверджує їх міжнародне визнання як фахівців в сфері управління та фінансів.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в провідних європейських університетах та мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх проектах.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування»:

 • Методологія наукових досліджень
 • Глобальна економіка
 • Етика та іміджмейкінг в державній службі
 • Адміністративний менеджмент
 • Державна служба
 • Проектно-грантова діяльність в державному управлінні
 • Сталий розвиток
 • Етика та іміджмейкінг в державній службі
 • Державне регулювання економіки та економічна політика
 • Бухгалтерський облік в державному секторі
 • Концептуальні засади реалізації антикорупційної політики
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Бухгалтерський облік в державному секторі
 • Антикорупційна діяльність в сфері державного управління
 • Національна антикорупційна політика
 • Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі
 • Теорія безпеки соціальних систем
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Стратегічний менеджмент та аналіз

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка» для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти мають можливість проходити практики на українських та закордонних підприємствах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід організації роботи управлінського персоналу та управління підприємствами та установами різних організаційно-правових форм.

Екскурсії у державні установи, органи місцевого самоврядування, ОТГ та провідні виробничі підприємства

Для студентів факультету публічного управління та права періодично організовуються екскурсії у державні установи, органи місцевого самоврядування, ОТГ та провідні виробничі підприємства, де вони мають можливість побачити механізм функціонування організацій, відвідати та ознайомитися з діяльністю різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками компаній та дізнатися про можливості стажування та працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування має договори про наукову і академічну співпрацю з Університетом “Думлупінар” м. Кютахья (Туреччина), Карширським інженерно-економічним інститутом (Узбекистан), Вищою школою економіки та культури (Латвія), Вищою економічною школою м. Прага (Чехія), Господарською академією ім. Д. А. Ценова м. Свіштов (Болгарія), Таджикським державним університетом права, бізнесу і політики (Таджикистан), Білоруським державним економічним університетом (Білорусь), Вищою школою менеджменту м. Легніца (Польща).

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Овчарук Андрій
Директор компанії Spinmarketing SPRL (Бельгія)
Овчарук Андрій

 

Савіцький Владислав
Депутат Житомирської міської ради
Савіцький Владислав

 

Карпінський Генадій
Директор та засновник ТОВ «Луч-К»
Карпінський Генадій

 

Яремчук Олександр
Генеральний директор компанії «Чистюля Україна»
Яремчук Олександр

 

Тудачкова Світлана
Заступник генерального директора компанії «Чистюля Україна»
Тудачкова Світлана

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

БюджетКонтракт 1Контракт 2Контракт 3
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Історія України
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,3
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,3
Біологія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Хімія 0,3
Математика
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 30 1690
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1910
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 1090
Магістр 1 рік 4 місяці 230 1800

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303, 304

(0412) 24-37-89, (063) 367-13-78, (098) 175-53-67

fpupdekanat@gmail.com

fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua