281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави.

Мета програми – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у Державному університеті «Житомирська політехніка» ґрунтується на наданні для майбутніх бакалаврів та магістрів теоретичних знань, практичних вмінь і навичок із публічного управління та адміністрування щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної та державної сфери, що гарантує забезпечення європейського рівня надання адміністративних послуг на основі запровадження практичних демократичних принципів у врядуванні.

Цільова аудиторія – сучасна молодь, якій не байдужий подальший розвиток власної держави та яка має зацікавлення щодо вирішення проблем у сфері публічного адміністрування, а також – це державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники закладів вищої освіти.

У процесі навчання студенти беруть участь у науково-практичних заходах, симпозіумах та конференціях за участю представників міжнародних світових та європейських організацій, фахівців органів державної влади.

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • визначення сутності, законів, принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку суспільства;
 • опанування методів формування, моніторингу та контролю щодо прийняття управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • набуття навичок у розробці та впровадженні заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;
 • систематизація основних знань щодо тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного управління та адміністрування;
 • пошук нових підходів щодо надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки;
 • оволодіння основними методологіями, технологіями та процедурами публічного адміністрування щодо об’єктів публічної сфери;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

Бакалаври за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» можуть реалізувати набуті знання у сферах:

Сектору державного управління
 • центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • органах місцевого самоврядування;
 • у державних установах та організаціях;
 • у громадських об’єднаннях;
 • у міжнародних неурядових організаціях;
 • у некомерційних організаціях;
 • у наукових та освітніх установах;
 • у державних та громадських фондах;
 • у антикорупційному бюро.
Корпоративному секторі
 • наукових співробітників (інформаційний аналітик);
 • аналітика-ревізора (контролер, аудитор);
 • керівників та службовців кадрового складу;
 • керівника планово-економічного відділу;
 • керівника та фахівця фінансового підрозділу;
 • керівника відділу документаційного забезпечення (канцелярія);
 • керівників підрозділів фіскальної служби,
 • громадсько-політичних експертів;
 • науково-педагогічних співробітників.

Фахівець з «Публічного управління та адміністрування» може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 1120 – Вищі посадові особи державних органів влади;
 • 1142 – Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок;
 • 1210 – Керівники підприємств, установ та організацій;
 • 14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті «Житомирська політехніка» це:

 • підготовка управлінської еліти на основі міжнародних стандартів та принципів;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах;
 • практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду від провідних фахівців (практиків) розвинених держав світу;
 • вивчення фахових іноземних мов;

 

Будуй свою кар’єру разом з нами

 

Лоти твого успіху

 

Лот 1
Академічна мобільність студентів
ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ ПОДОРОЖУЮЧИ.
Під час навчання ви маєте можливість:

 • пройти стажування та ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • брати участь у міжнародних студентських конференціях;
 • брати участь у літніх школах країн Європи.
Лот 2
Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування в Україні та світі у студентські роки
НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.
Під час навчання ви маєте можливість:

 • прослухати лекції керівників урядових та неурядових організацій;
 • дізнатися як працює топ-менеджмент провідних компаній;
 • брати участь у з’їздах та форумах роботодавців.
Лот 3
Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе
БУДУЙ КАР’ЄРУ РАЗОМ З НАВЧАННЯМ
Під час навчання Ви маєте можливість:

 • Отримати роботу та навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті та отримати практичний досвід в компанії.
Лот 4
Профком студентів та аспіратів Державного університету «Житомирська політехніка» дає тобі прекрасну можливість відпочивати в мальовничих куточках України та побачити історичні пам’ятки світу
ВІДПОЧИНОК Є ГАРАНТОМ ТВОГО ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес за освітніми програми здійснюють викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування. У складі якої: 4 докторів наук з державного управління, 8 докторів економічних наук, 14 кандидатів економічних наук, 3 кандидат наук з державного управління та 1 кандидат політичних наук.

Викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування успішно пройшли сертифікацію за міжнародними фінансово-економічними програмами і програмами з державного управління та адміністрування, міжнародне стажування в Словаччині «Угода про асоціацію: стимулювання інтеграційних змін» за міжнародною програмою «Національна безпека в контексті реформи державного управління», що підтверджує їх міжнародне визнання як фахівців у сфері управління та фінансів.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в провідних європейських університетах та мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх проєктах.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівців з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, наукових та практичних заходів щодо розвитку практичних компетенцій студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування»:

 • Економіка та врядування
 • Основи публічного управління
 • Право в публічному управлінні
 • Розвиток комунікаційних навичок
 • Державна служба
 • Державне управління
 • Історично-аналітичний дискурс
 • Регіональне управління
 • Місцеве самоврядування
 • Дипломатичний протокол
 • Законотворчий процес та правозастосування
 • Державне регулювання економіки та економічна політика
 • Дослідження політики
 • Публічні (державні) фінанси
 • Бухгалтерський облік в секторі загальнодержавного управління
 • HR-менеджмент в державному секторі
 • Інформаційні системи і технології за фаховим спрямуванням
 • Управління місцевими фінансами
 • Управління проектами
 • Аналіз державної політики
 • GR-менеджмент
 • Управління ОТГ
 • Державний фінансовий аудит
 • Міжнародні організації
 • Соціальна та гуманітарна політика
 • Міжнародне публічне управління та безпека
 • Сталий розвиток
 • Антикорупційна політика
 • Електронне урядування
 • Стратегічне управління
 • Державна політика в сфері національної безпеки
 • Електронна демократія та електронна держава
 • Риторика та публічний виступ
 • Публічні закупівлі
 • Брендинг та конкурентоспроможність міста
 • Бюджетне прогнозування
 • Урбанізація
 • Публічно-адміністративні рішення
 • Антикризове управління
 • Теорія державного управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Етика і іміджмейкінг в державній службі
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти мають можливість проходити практики на українських та закордонних підприємствах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід організації роботи управлінського персоналу та управління підприємствами та установами різних організаційно-правових форм.

Екскурсії у державні установи, органи місцевого самоврядування, ОТГ та провідні виробничі підприємства

Для студентів факультету публічного управління та права періодично організовуються екскурсії до державних установ, органів місцевого самоврядування, ОТГ та провідних виробничих підприємств, де вони мають можливість ознайомитися із механізмами функціонування організацій, відвідати та ознайомитися з діяльністю різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками компаній та дізнатися про можливості стажування та працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування має договори про наукову і академічну співпрацю з Університетом “Думлупінар” м. Кютахья (Туреччина), Карширським інженерно-економічним інститутом (Узбекистан), Вищою школою економіки та культури (Латвія), Вищою економічною школою м. Прага (Чехія), Господарською академією ім. Д. А. Ценова м. Свіштов (Болгарія), Таджикським державним університетом права, бізнесу і політики (Таджикистан), Білоруським державним економічним університетом (Білорусь), Вищою школою менеджменту м. Легніца (Польща).

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

На основі опанованого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють практично закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Історія України 0,3
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Історія України
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр») (термін навчання - 3 роки)
Контракт
ЗНО з української мови та ЗНО на вибір абітурієнта (2019-2021 роки) або НМТ (2022 рік) з української мови та НМТ (2022 рік) на вибір абітурієнта (2019-2021 роки)

Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Магістерський тест навчальних компетенцій
Фаховий іспит

Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
Контракт
Магістерський тест навчальних компетенцій або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 30 1950 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 2370 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 1320 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 230 2160 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303, 304

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua