281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет обліку і фінансів (ФОФ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Вступники мають можливість обрати одну із освітніх програм: Управління фінансово-економічною безпекою та Антикорупційна діяльність. Актуальність освітньої програми «Антикорупційна діяльність» обумовлюються сучасними трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві і покликані знищити таке явище як корупція у всіх сферах суспільного життя. Студенти освітньої програми «Антикорупційна діяльність» набувають вмінь виявляти корупційні схеми, розробляти та вживати заходи щодо попередження корупції, організовувати антикорупційну діяльність. Необхідність підготовки фахівців за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» викликана збільшенням кількості внутрішніх та зовнішніх загроз, постійно зростаючим рівнем конкуренції та динамічністю змін зовнішнього середовища. Призначення майбутніх фахівців освітньої програми «Управління фінансово-
економічною безпекою» полягає у вмінні приймати рішення в умовах невизначеності, які дозволять забезпечити безперебійне та безпечне функціонування суб’єктів господарської діяльності.

Бакалаври за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» можуть реалізувати набуті знання в сферах:

Сектору державного управління
 • центральних та місцевих органах виконавчої влади
 • органах місцевого самоврядування
 • державних установах та організаціях
 • громадських об’єднаннях
 • міжнародних неурядових організаціях
 • некомерційних організаціях
 • наукових та освітніх установах
 • державних та громадських фондах
 • антикорупційне бюро
Корпоративному секторі
 • транснаціональних корпораціях
 • холдингах, асоціаціях об’єднаннях
 • страхових компаніях
 • банках
 • лізингових компаніях
 • іноземних компаніях та компаніях з іноземними інвестиціями
 • інвестиційних фондах
 • фондових та товарних біржах

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівників та заступників різнопрофільних міністерств, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, органів місцевої влади, керівників різних департаментів, детективів Національного антикорупційного бюро України
 • керівників служб внутрішньої безпеки міністерств та органів місцевої влади
 • керівників апарату управління міністерств та місцевої влади
 • керівників та спеціалістів неурядових організацій
 • фінансового директора
 • помічника керівника з економічних та соціальних питань
 • керівника підрозділів, менеджерів транснаціональних корпорацій, вітчизняних та іноземних компаній
 • менеджерів з персоналу
 • спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та пресою
 • розпорядників фонду тощо
 • керівника, заступника керівника, провідного спеціаліста служби фінансово-економічної безпеки підприємств всіх форм власності;
 • фінансового директора, заступника фінансового директора, радника керівника з питань фінансово-економічної безпеки;
 • ризик-менеджера, ризик-аналітика;
 • керівника відділу з забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку, фінансової установи.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в ЖДТУ це:

 • підготовка управлінської еліти за міжнародними стандартами на принципах
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах
 • практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах
 • отримання досвіду від провідних практиків країн світу
 • вивчення фахових іноземних мов

 

Будуй свою кар’єру разом з нами

 

Лоти твого успіху

 

Лот 1
Академічна мобільність студентів
ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ ПОДОРОЖУЮЧИ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • пройти стажування та ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • приймати участь в міжнародних студентських конференціях;
 • приймати участь літніх школах країн Європи.
Лот 2
Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування України та світу в студентські роки
НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • прослухати лекції керівник урядових та неурядових організацій;
 • побачити як працює топ менеджмент провідних компаній;
 • приймати участь в з’їздах та форумах роботодавців.
Лот 3
Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе
БУДУЙ КАР’ЄРУ РАЗОМ З НАВЧАННЯМ
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • Отримати роботу та навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті та отримати практичний досвід в компанії.
Лот 4
Профком студентів та аспіратів ЖДТУ дає тобі прекрасну можливість відпочивати в мальовничих куточках України та побачити історичні пам’ятки світу
ВІДПОЧИНОК Є ГАРАНТОМ ТВОГО ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес за освітніми програми здійснюють викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування. У складі якої: 4 доктори економічних наук та 3 кандидати економічних наук.

Викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування успішно пройшли сертифікацію за міжнародними фінансово-економічними програмами, що підтверджує їх міжнародне визнання як фахівців в сфері управління та фінансів.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в провідних європейських університетах та мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх проектах.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»:

 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки;
 • Теорія безпеки соціальних систем;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки;
 • Корпоративні інформаційні системи;
 • Стратегічний менеджмент.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Антикорупційна діяльність»:

 • Антикорупційна діяльність в корпоративному секторі;
 • Антикорупційна діяльність в сфері державного управління;
 • Антикорупційна діяльність в сфері податків та зборів;
 • Корпоративні інформаційні системи;
 • Державна антикорупційна політика.

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі ЖДТУ для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти мають можливість проходити практики на українських та закордонних підприємствах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід організації роботи управлінського персоналу та управління підприємствами та установами різних організаційно-правових форм.

Екскурсії на провідні виробничі підприємства

Для студентів факультету обліку і фінансів періодично організовуються екскурсії на провідні підприємства, де вони мають можливість побачити повний цикл виробництва, відвідати та ознайомитися з діяльністю різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками компаній та дізнатися про можливості стажування та працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення кафедра приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей працевлаштування в міжнародних компаніях. Налагоджена довгострокова співпраця з Бізнес Освітнім Альянсом (Business Education Alliance – національна мережа, лідер на ринку освітніх професійних послуг, яка сприяє розвитку та удосконаленню знань та навичок з управління бізнесом) дає можливість отримати міжнародні сертифікати з управління: USAID, IFA, ACCA, EBCL, ISMM, CAP/CIPA та інші. Перспективою розвитку спеціальності є можливість отримання подвійного диплому в навчальних закладах Чеської республіки, Польщі, Болгарії. В університеті створений Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі, Українсько-Азербайджанський освітньо-культурний центр, Українсько-Туркменський освітньо-культурний центр.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Овчарук Андрій
Директор компанії Spinmarketing SPRL (Бельгія)
Овчарук Андрій

 

Савіцький Владислав
Депутат Житомирської міської ради
Савіцький Владислав

 

Карпінський Генадій
Директор та засновник ТОВ «Луч-К»
Карпінський Генадій

 

Яремчук Олександр
Генеральний директор компанії «Чистюля Україна»
Яремчук Олександр

 

Тудачкова Світлана
Заступник генерального директора компанії «Чистюля Україна»
Тудачкова Світлана

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Магістр Денна та заочна 1,5 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Історія України
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 35 15 1490 грн.
Магістр 1,5 роки 20 1850 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 15 4 950 грн.
Магістр 1,5 роки 100 1500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 331, 332

(0412) 24-09-95, (067) 411-07-03, (096) 538-28-72

dekanatfof@gmail.com

ztu.edu.ua
off-news.ztu.edu.ua
vk.com/dekanat_fof