PhD: 184 «Гірництво»

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 184 «Гірництво»

Освітньо-наукова програма: «Гірництво» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 184 «Гірництво» здійснюється двома випусковими кафедрами гірничо-екологічного факультету – розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та маркшейдерії. Відповідно аспіранти працюють за двома науковими напрямами: відкрита розробка родовищ корисних копалин та маркшейдерська справа.

Гірничий інженер – це фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобуванні корисних копалин відкритим, підземним та комбінованим способами. Фахівці гірничі інженери виконують проектування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також приймають участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства. Детальніше про спеціальність.

Маркшейдер – це гірничий інженер, фахівець з просторово-геометричних зйомок в надрах землі та на її поверхні з наступним зображенням результатів зйомки на планах, картах і розрізах. Детальніше про спеціальність.

Навчання в аспірантурі передбачає підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в гірничодобувній галузі, здатного розв’язувати комплексні проблеми в області розробки родовищ корисних копалин, гірництва, маркшейдерської справи, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження гірничо-технічного спрямування та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Гірництво» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

 • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого освітнього ступеня магістра (освітнього ступеня спеціаліста) і додатку до нього.
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Середня вартість річного навчання одного аспіранта за програмою підготовки докторів філософії становить 24000 грн. Термін навчання в аспірантурі за денною та заочною формою становить 4 роки. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання здобувачі отримують необхідні інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) компетенції для здійснення наукових досліджень у сфері розробки родовищ корисних копалин. Програма передбачає проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетенцій, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі; оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів, в т.ч. іноземною мовою; участь у реальних науково-дослідних проектах; публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження; участь у грантових проектах і програмах. Програма акцентована на проведення гірничих досліджень у межах Житомирського регіону та України вцілому. Навчальним процесом передбачено проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету і підприємств-партнерів та координацію роботи індивідуальним науковим консультантом. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Можливості працевлаштування

Доктори філософії зі спеціальності 184 «Гірництво» здобувають необхідні навички та компетенції, які необхідні для заняття таких первинних посад:

 • доцент (assistant professor);
 • науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант;
 • начальників управлінь та відділів;
 • викладач вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
 • експерт служби гірничо-технічної експертизи;
 • державний службовець в апараті органів державної влади з питань гірництва;
 • директор гірничого підприємства;
 • державний інспектор.

Детальніше про можливості працевлаштування: спеціалізація «Маркшейдерська справа», спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин».

 

Міжнародна мобільність

Кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та маркшейдерії мають договори про співпрацю та академічну мобільність із наступними установами: Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія», м. Фрайберг (Німеччина); Університет науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща).

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмі обміну Mevlana Exchange Program в Думлупінарському університеті, м. Кютахья (Туреччина).
В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін.

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмах проекту Erasmus Mundus ACTIVE кредитна мобільність спільно з Університетом Південної Богемії (Чеська Республіка) та Чеським технічним університетом (м. Прага, Чеська Республіка).

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі за програмою ЄС Еразму Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів». Детальніше про міжнародну мобільність: спеціалізація «Маркшейдерська справа», спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин».