PhD: 073 «Менеджмент»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма: «Менеджмент» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Навчання передбачає підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування, який здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері управління та бізнесу, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах. Фахівці адаптовані до здійснення інноваційної діяльності у різних секторах економіки, як на рівні організації, так і держави в цілому. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Менеджмент» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

  • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
  • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
  • анкету аспіранта установленої форми;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ксерокопію паспорта;
  • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного аспіранта по програмі підготовки докторів філософії становить 40000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання здобувачі отримують необхідні інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) компетенції для здійснення дослідницької діяльності та проведення наукових досліджень у сфері управління та адміністрування. Програма передбачає проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетенцій, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі; оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів, в т.ч. іноземною мовою; участь у реальних науково-дослідних проектах; публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження; участь у грантових проектах і програмах.

Навчальним процесом передбачено проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази  університету та підприємств-партнерів та координацію роботи індивідуальним науковим консультантом. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Можливості працевлаштування

Доктори філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» здобувають необхідні навички та компетенції, які необхідні для заняття таких первинних посад:

  • Доцент (assistant professor)
  • Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Особлива увага в підготовці докторів філософії приділяється міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності аспірантів і викладачів. Кафедра має договори про наукову та академічну співпрацю з Вищою школою менеджменту м. Легнеця, Люблінською політехнікою м. Люблін (Польща); EPLEFPA Vic en Bigorre (Франція).

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 “Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів”. Детальніше про міжнародну мобільність.