PhD: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова програма: «Фінанси, банківська справа та страхування» (PhD)

 

 

Інформація про спеціальність

Доктор філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – це висококваліфікований фахівець, здатний розв’язувати комплексні проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в галузі управління процесами формування, розподілу та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Доктор філософії може займати первинні посади доцента, наукового співробітника (наукового співробітника-консультанта) або реалізувати набуті кваліфікаційні здібності в сфері фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах, у фінансово-кредитних установах, підприємствах бюджетної сфери. Особливістю доктора філософії даного освітнього рівня є здатність глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, вільне володіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, творчий підхід та креативність при здійсненні наукових досліджень в області фінансів, банківської справи та страхування. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Фінанси, банківська справа та страхування» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

 • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на освітньо-науковій програмі доктора філософії становить 24000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання здобувачі вивчають такі дисципліни: фахова іноземна мова, філософія науки, методологія наукових досліджень в галузі управління та адміністрування, менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів, фінансові теорії, корпоративні фінанси, числові методи і моделювання у фінансах, сучасні економічні теорії у фінансах. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Види практик

Науково-педагогічна практика

Під час проходження практики здобувачі отримують навики науково-дослідної та педагогічної роботи.

Напрями наукових досліджень:

 • Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.
 • Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.
 • Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.
 • Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.
 • Ринок фінансових послуг.
 • Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види й галузі.
 • Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації.
 • Забезпечення фінансової надійності страховиків.
 • Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.
 • Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки.
 • Організація безготівкових і готівкових розрахунків.

 

Можливості працевлаштування

Випускник PhD-програми зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зможе працювати у вищих навчальних закладах – на посаді доцента, у науково-дослідних установах – на посадах наукового співробітника та наукового співробітника-консультанта, а також фінансовим директором, фінансовим аналітиком, керівником фінансових і економічних підрозділів, аналітиком фондового ринку, фінансистом в банках, фінансистом в інших державних та недержавних організаціях і установах, в органах державного управління, акціонерних товариствах, концернах та інших об’єднаннях, в Національному банку України і комерційних банках, в страхових компаніях, на підприємствах різних форм власності; державних установах (Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба). Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра фінансів і кредиту має договори про наукову і академічну співпрацю з наступними установами: Wyzszą Szkolą Menedzerskiej w Legnicy (Вища школа управління в м. Лєгніца, Польща), Брестським державним технічним університетом (Білорусь), Економічним університетом в Кракові, Вищою школою бізнесу Туриба (Латвійська Республіка), Каунаським університетом технологій (Литва), Господарською академією ім. Д.А. Ценова (Республіка Болгарія), Кокшетауським державним університетом ім. Ш. Уаліхова (Казахстан), Сопотською вищою Школою (Польща). Детальніше про міжнародну мобільність.