PhD: 071 «Облік і оподаткування»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-наукова програма: «Облік і оподаткування» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Випускники даної програми підготовлені до розв’язання комплексних проблем в сфері обліку і оподаткування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Освітня програма 071 «Облік і оподаткування» за рівнем доктора філософії (PhD) в галузі управління та адміністрування акцентована на проведенні наукових досліджень в сфері обліку і оподаткування, аудиту та економічного аналізу, дозволяючи отримати поглиблені знання у сфері фінансового та управлінського обліку, економічного аналізу, оподаткування , аудиту та контролю за господарською діяльністю підприємств.

Високий рівень дослідницької підготовки аспіранта забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею та залученням до освітньо-наукового процесу провідних фахівців з обліку, оподаткування та суміжних галузей, членів професійних громадських організацій. Фахівці, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності. В рамках академічної мобільності проф. Чижевська Л.В. та проф. Легенчук С.Ф. запрошувалась для читання лекцій з проблем фінансового обліку і аудиту до університету Вища школа економічна в м. Прага (Чехія) та Брестського державного технологічного університету (Білорусь).

Проблемно-орієнтоване навчання за освітньою програмою 071 «Облік і оподаткування» дозволяє аспіранту: набути компетентності, достатні для продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у професійній галузі; оволодіти методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами; проводити самостійне наукові дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів; отримати навички науково-педагогічної роботи у вищій школі.

Здобування наукового ступеня доктора наук (PhD) на науковому рівні вищої освіти дозволить приймати участь у постдокторських програмах, бути здатним розв’язувати комплексні проблеми в області обліку і оподаткування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Після навчання за освітньою програмою 071 «Облік і оподаткування» фахівець може займати у ВНЗ та НДІ первинні посади доцента та наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта.

Індивідуальна національна академічна мобільність здобувачів рівня PhD уможливлюється в рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з Дніпропетровським університетом економіки і права імені Альфреда Нобеля, Житомирським національним агроекологічним університетом, Запорізьким національним університетом, Львівською комерційною академією, Луцьким національним технічним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування, Національним університетом водного господарства та природокористування, Тернопільським національним економічним університетом, Харківським національним економічним університетом, Хмельницьким національним університетом.

Міжнародну кредитну мобільність кафедра обліку і аудиту реалізує через договори про наукову і академічну співпрацю з наступними установами: Вища школа фінансів і бухгалтерського обліку, м. Сопот (Польща), Вища економічна школа, м. Прага (Чехія), Південночеський університет, м. Чеське Будейовіце (Чехія), Університет Томаша Батя, м. Злін (Чехія), Господарська академія ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов (Болгарія). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 15 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Облік і оподаткування»  подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

  • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
  • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
  • анкету аспіранта установленої форми;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ксерокопію паспорта;
  • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на програмі «Облік і оподаткування» за рівнем доктора філософії становить 35000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Фахова іноземна мова; Філософія науки; Методологія наукових досліджень в управлінні та адмініструванні; Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів; Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи; Методи і моделі управлінського обліку; аудит: теорія, методологія, організація; Аналітичний інструментарій економічних досліджень. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Види практик

Слухачі програми по спеціальності «Облік і оподаткування» проходять науково-педагогічну практику. Під час проходження практики студенти отримають навички науково-дослідної та педагогічної роботи за спеціальністю «Облік і оподаткування». Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії по спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть займати такі первинні посади: доцент; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Слухачі програми по спеціальності «Облік і оподаткування» мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі ЖДТУ слухачі мають можливість здійснювати місячне, семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи. Детальніше про міжнародну мобільність.