Магістр: 241 «Готельно-ресторанна справа»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Основною складовою галузі «Сфера обслуговування» є готельно-ресторанне господарство. Індустрія гостинності є однією із найдинамічніших галузей світової економіки, що стрімко розвивається, а відповідно і вимагає високого рівня професійної підготовки кадрів. Об’єктом вивчення під час навчання в магістратурі є готельно-ресторанна справа як сфера професійної діяльності, формування і координування організаційних, сервісних, управлінських, виробничих, технологічних, економічних, маркетингових процесів суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу на операційному та стратегічному рівнях, методології та методи їх досліджень. У випускника магістратури сформується інтегральна компетентність – розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру готельно-ресторанної справи. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр». Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями передбачає перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали):

 • ЄВІ 2023 року та фахового іспиту;
 • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених правилами прийому.

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 40 осіб (денна та заочна форми).

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Готельно-ресторанна справа» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

До викладання залучений висококваліфікований професорсько-викладацький склад та фахівці-практики у сфері готельно-ресторанного бізнесу. В навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії кафедри. В процесі навчання застосовуються сучасні освітні технології, спеціалізовані пакети прикладних програм, які відповідають вимогам ринку праці. Однією з невід’ємних частин освіти є наукова діяльність студентів, яка дозволяє сформувати у студентів основи самостійної професійної діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки кадрів.

У випускників-магістрів ОПП «Готельно-ресторанна справа» формуються спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу;
 • Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу;
 • Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами;
 • Здатність до підприємницької діяльності;
 • Здатність розробляти антикризові програми корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг;
 • Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу;
 • Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.

 

Види практик
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах та в науково-дослідних установах, що працюють у сфері готельно-ресторанного господарства, в закладах освіти, що здійснюють підготовку відповідних фахівців.

На підприємствах готельно-ресторанного бізнесу випускники програми можуть здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • керівник закладу ресторанного і готельного господарства
 • метрдотель
 • ресторатор
 • готельєр
 • топ-менеджер
 • менеджер залу
 • фахівець з гостинності
 • фахівець з організації дозвілля та санітарно-курортної справи
 • фахівець з конференц-сервісу
 • адміністратор

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.