Магістр: 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

Освітньо-професійна програма: «Технології захисту навколишнього середовища» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» є одним з нових, сучасних напрямів навчання і орієнтована, перш за все, на підготовку фахівців в області охорони навколишнього середовища.

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Промислова екологія – наука про взаємодію технічних і природних комплексів, що вивчає області проектування та створення ресурсозберігаючих технологій, вивчення відходи руйнації, екологічно безпечних споруд і промислових виробництв та управління ними, реалізацію інженерно-екологічних рішень для раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Вступ на спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»:

  • Бюджет – ЄВІ + фаховий іспит + мотиваційний лист;
  • Контракт – мотиваційний лист.

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Технології захисту навколишнього середовища» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Прикладна статистика в екології, Програмні засоби в екології, Стратегія сталого розвитку, Методологія та організація наукових досліджень, ГІС в екології, Екологічна освіта, Менеджмент відходів, Забруднення повітря, контроль та очистка, Менеджмент та очистка стічних вод, Екологічний менеджмент, Відходи руйнації, Екологічна безпека та охорона довкілля, Поведінка забруднюючих речовин в абіотичному середовищі, Реабілітація забруднених територій, Іноземна мова фахового спрямування, Обґрунтування інноваційних рішень в екології, Міжнародне співробітництво в галузі екології. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-виробнича практика
  • Переддипломна практика

Під час проходження науково-виробничої практики студенти отримують навички науково-дослідної роботи та опановують методи реалізації теоретичних знань у практичній діяльності в умовах виробництва. Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань в сфері екології та екологічної безпеки шляхом формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, набуття досвіду та опрацювання методики самостійного наукового дослідження, підбір, опрацювання та аналіз фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» після закінчення Державного університету “Житомирська політехніка” можуть працювати в таких установах: підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування; організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища; підприємства з екологічно-небезпечними технологіями; науково-дослідні установи; природоохоронні організації; муніципальні структури.

Випускник спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» може займати посади: начальника відділу техногенно-екологічної безпеки; начальника відділу охорони навколишнього середовища; начальника лабораторії з охорони навколишнього середовища; інспектора з охорони природи; інженера з охорони навколишнього середовища; інженера з охорони природних екосистем; фахівця з управління природокористуванням; екологічний аудитор; експерта з екології. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра екології та природоохоронних технологій активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється участі студентів у міжнародних грантах та проведенні спільних наукових досліджень у вищих навчальних закладах ЄвропиДетальніше про міжнародну мобільність.