Магістр: 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» (спеціалізація «Екологічна безпека»)

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» (спеціалізація «Екологічна безпека»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)» є одним з нових, сучасних напрямів навчання і орієнтована, перш за все, на підготовку фахівців в області охорони навколишнього середовища.

Екологічна безпека – це забезпечення стану та умов навколишнього природного середовища, при якому зберігається екологічна рівновага та гарантується захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 40 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Екологія” подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 10500 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Прикладна статистика в екології, Програмні засоби в екології, Стратегія сталого розвитку, Методологія та організація наукових досліджень, ГІС в екології, Екологічна освіта, Менеджмент відходів, Забрудненя повітря, контроль та очистка, Менеджмент та очистка стічних вод, Екологічний менеджмент, Екологічна безпека та охорона довкілля, Поведінка забруднюючих речовин в абіотичному середовищі, Реабілітація забруднених територій, Іноземна мова фахового спрямування, Обгрунтування іноваційних рішень в екології, Міжнародне співробітництво в галузі екології. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-виробнича практика
  • Переддипломна практика

Під час проходження науково-виробничої практики студенти отримують навички науково-дослідної роботи та опановують методи реалізації теоретичних знань у практичній діяльності в умовах виробництва. Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань в сфері екології та екологічної безпеки шляхом формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, набуття досвіду та опрацювання методики самостійного наукового дослідження, підбір, опрацювання та аналіз фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускни спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» після закінчення ЖДТУ можуть працювати в таких установах: підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування; організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища; підприємства з екологічно-небезпечними технологіями; науково-дослідні установи; природоохоронні організації; муніципальні структури.

Випускник спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Екологічна безпека» може займати посади: начальника відділу техногенно-екологічної безпеки; начальника відділу охорони навколишнього середовища; начальника лабораторії з охорони навколишнього середовища; інспектора з охорони природи; інженера з охорони навколишнього середовища; інженера з охорони природних екосистем; фахівця з управління природокористуванням; екологічний аудитор; експерта з екології. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється участі студентів у міжнародних грантах та проведенні спільних наукових досліджень у вищих навчальних закладах ЄвропиДетальніше про міжнародну мобільність.