183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітньо-професійна програма: «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» тісно споріднена зі спеціальністю 101 «Екологія».

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Розвиток сучасних технології захисту навколишнього середовища, дослідження та оцінка впливів промислових виробництв на компоненти навколишнього середовища, дослідження екологічних та техногенних наслідків забруднення об’єктів довкілля, обґрунтування та розробка оптимальних природоохоронних заходів з забезпечення екологічної безпеки – створюють необхідність підготовки фахівців діяльність яких направлена на покращення стану довкілля. Наша держава відноситься до країн з значним техногенним навантаженням на довкілля. Пріоритетним напрямком розвитку держави має бути захист навколишнього середовища та зменшення негативного впливу на нього. Вирішення даної проблеми неможливе без висококваліфікованих фахівців – технологів-екологів та інженерів-технологів з екології.

На кафедрі екології Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» (екологічна безпека).

Інженерна екологія – наука про взаємодію технічних і природних комплексів, що вивчає області проектування та створення ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечних споруд і промислових виробництв та управління ними, реалізацію інженерно-екологічних рішень для раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Напрямки досліджень спрямованні на:

Напрямки вивчення:

 • вивчення сучасних технологій захисту навколишнього середовища;
 • аналіз шкідливих впливів на компоненти довкілля;
 • виявлення й оцінку різних видів забруднення;
 • розробка та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища;
 • забезпечення екологічної та техногенної безпеки;
 • впровадження у виробництво перспективних екологічних розробок і сучасного обладнання;
 • визначення екологічної, економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів.

Специфіка професії та переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка»:

 • оплачувані відрядження та проведення досліджень за кордоном;
 • стажування та діюча програма обміну студентів з провідними міжнародними університетами;
 • участь у міжнародних конференціях та семінарах;
 • проходження практики на базі працюючих підприємств;
 • екскурсії на провідні підприємства області;
 • можливість розробляти сучасні наукові розробки.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку радіоекологів здійснює кафедра екології гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська політехніка». На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 15 осіб, із них 4 професори (1 – доктор сільськогосподарських, 2 – біологічних наук та 1 – технічних наук), 10 кандидатів наук (2 – сільськогосподарських, 5 – технічних, 1 – біологічних, 1 – економічних наук, 1 – педагогічних) 1 науковий співробітник та 1 асистент. Завідує випускною кафедрою – доцент, доктор технічних наук Пацева Ірина Григорівна.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Науково-дослідна робота кафедри екології проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В.П.

У 2012 році в університеті за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради було розпочато роботу екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир.

 

 

Фахові предмети

 

 • Оцінка впливу на довкілля.
 • Екологічна безпека.
 • Технології захисту атмосферного повітря.
 • Технології охорони водних ресурсів.
 • Технології захисту ґрунтів і надр.
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.
 • Екологічна токсикологія.
 • Моніторинг довкілля.
 • Управління екологічними ризиками.
 • Радіаційний контроль.
 • Промислова екологія.
 • Радіаційний захист.
 • Природний та техногенний радіаційний фон.
 • Біологічні та фізичні основи радіоекології.
 • Екологічний контроль та аудит.
 • Організація управління в екологічній діяльності.
 • Промислова екологія.
 • Біотехнології.
 • Аналітична хімія.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та біогеохімії.
 • Лабораторія з біології та гідробіології.
 • Науково-дослідна лабораторія.
 • Спеціалізований комп’ютерний клас.
 • Радіоекологічні лабораторії.
 • Лабораторія ґрунтознавства та лісівництва.
 • Лабораторія моніторингу довкілля.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Інженери з техногенно-екологічної безпеки призначені для роботи в різних галузях народного господарства, пов’язаних з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля та розробкою технологій і систем його захисту, у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, структурних підрозділах Міністерство енергетики та захисту довкілля України, МНС і Міністерства охорони здоров’я України.

Інженер з техногенно-екологічної безпеки повинен:

 • уміти оцінювати стан навколишнього середовища в районі розташування джерела забруднення;
 • обґрунтовувати інженерні методи захисту довкілля;
 • брати участь у нормуванні та оцінці рівнів антропогенного навантаження;
 • впроваджувати у виробництво перспективні екологічні розробки і сучасне обладнання;
 • удосконалювати існуючі природоохоронні та природовідновлювані технології забезпечення екологічної безпеки;
 • оцінювати та прогнозувати екологічну ситуацію залежно від значень метеорологічних параметрів і потужності аварійних викидів;
 • проектувати системи і технології захисту навколишнього середовища та забезпечувати їх функціонування.

Випускники спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» (екологічна безпека) після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати в таких установах:

 • Органах державної та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.
 • Науково-дослідних установах і навчальних закладах.
 • В проектних установах та громадських організаціях.
 • Лабораторіях техногенно-екологічної безпеки.
 • На підприємствах природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності.
 • Державній службі надзвичайних ситуацій України та екологічних інспекціях.
 • В силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища.

Посади, які може займати інженер з техногенно-екологічної безпеки:

 • еколог/головний еколог.
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки.
 • інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції.
 • інженер з охорони навколишнього середовища.
 • інженер з природокористування.
 • інженер-технолог з очищення води.
 • інженер-технолог з переробки відходів.
 • фахівець з управління природокористуванням.
 • фахівець із нетрадиційних видів енергії.
 • експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії.
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності.
 • технічний експерт з промислової безпеки.
 • начальник відділу техногенно-екологічної безпеки.
 • начальник відділу радіаційно-екологічного контролю.
 • начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища.
 • інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду.
 • експерт з екології.
 • молодший науковий співробітник.

Студенти кафедри екології проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА.
 • ТОВ «ЕКО-МБ».
 • Державна екологічна інспекція Поліського округу.
 • Державне управління екології та природних ресурсів.
 • Агропромислова компанія «KERNEL».
 • Департамент екології та природних ресурсів.
 • КП “Житомирводоканал”.
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства.
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція.
 • Коростенський завод МДФ.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти та студенти.

З 2016 у рамках реалізації проекту за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» проводиться реалізація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетом та Вищою школою м. Ліль (Франція). На даний час 4 магістри університету спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» навчаються в університеті партнері за програмою «Sustainable management of pollution».

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць).

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих підрозділів.
 • Бойове застосування високомобільних десантних підрозділів.
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ.
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби.
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки.
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Гаєвська Ірина
Провідний фахівець – ТОВ “ЕКО-МБ”
Вступаючи на гірничо-екологічний факультет моєю метою було отримати достатній багаж знань, які б в майбутньому допомогли мені самореалізуватись та зайняти гідне місце в суспільстві. Тут я не помилилась! Уміння донести інформацію, компетентність та професіоналізм викладачів кафедри екології перетворив звичайні лекції та семінари у цікаві, інформативні та корисні сходинки на шляху у майбутнє. Рівень знань, який я отримала в університеті, допоміг мені працевлаштуватися за спеціальністю без досвіду роботи, що на даний час в нашій країні є майже неможливим. Вміння застосувати теоретичні знання на практиці зробить Вас компетентним і потрібним працівником. Радіоекологія в Україні, а особливо у Житомирській області (через велику кількість добувних та обробних підприємств) – актуальна та перспективна галузь. Крім того, наслідки катастрофи на ЧАЕС Україна відчуває і досі, тому спеціалісти, які займались би практичними питаннями радіоекології – цінні кадри у працедавців. Я вдячна рідному університету, а саме викладачам, які мене навчали, за рівень знань, які я здобула та з легкістю змогла застосувати на практиці.Гаєвська Ірина

 

Мельник Вікторія
Аспірант кафедри екології
В життя кожної людини приходить той момент, коли потрібно будувати своє майбутнє. Тому і вирішила пов’язати своє життя з тим, що мене хвилює і цікавить – захистом навколишнього природного середовища. Навчаючись на ГЕФ зацікавилась радіоекологічними проблемами, які потребують наукового дослідження. Отримані знання і навички допомогли окреслити мій науковий інтерес та дозволили продовжити навчання в аспірантурі університету.Мельник Вікторія

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
Перелік предметів НМТ (2022 рік) або ЗНО (2019-2021 років)
Українська мова
Математика
Перелік предметів НМТ (2022 рік) або ЗНО (2019-2021 років)
Українська мова
На вибір абітурієнта
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 2100 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 5 2100 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 2400 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 15 1250 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 5 1250 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 1500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 312-а

(0412) 24-68-09, (098) 259-70-36, (097) 539-69-83

ecology407@gmail.com, ecology119а@gmail.com

gef-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua