183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

 

Інформація про спеціальність

 

Радіоеколог – професія сучасного та майбутнього

На кафедрі екології ЖДТУ Ви можете отримати освіту відповідного кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» (спеціалізація «Радіоекологія»)

Радіоекологія – розділ екології, що вивчає концентрацію та міграцію радіоактивних речовин у біосфері, а також вплив іонізуючих випромінювань на організми, їх популяції і угруповання – біоценози

Елементи радіоекології містяться в роботах по біогеохімії радіоактивних речовин Вернадського (20-і рр. 20 ст.), в монографії чеських учених Ю. Стокласа і Ж. Пенкава «Біологія радію і урану» (1932). Остаточно радіоекологія сформувалася в середині 50-х рр. 20 ст. у зв’язку із створенням атомної промисловості і експериментальними вибухами ядерних бомб, що викликали глобальне забруднення довкілля радіонуклідами стронцію, цезію, плутонію, вуглецю і ін.

Радіоеколог – фахівець в галузі радіоекології

Напрямки вивчення:

 • Міграція радіонуклідів в харчових ланцюгах організмів (тварин і людини);
 • Дезактивація забруднених земель, водоймищ, забруднених радіонуклідами;
 • Пошук поверхневих родовищ радіоактивних руд (за допомогою рослин-індикаторів);
 • Виявлення територій суші і акваторій, забруднених штучними радіонуклідами.

Професія радіоеколога вважається дуже перспективною. Результати радіоекологічних досліджень зробили великий вплив на прийняття міжнародних конвенцій, направлених на обмеження випробувань ядерної зброї і відмову від його використання в умовах війни. На основі рекомендацій радіоекологів в промисловості розробляються і упроваджуються замкнуті цикли охолоджування ядерних реакторів, уловлювачі радіоактивних аерозолів, методи зберігання і знешкодження радіоактивних відходів, що виключають їх попадання у довкілля.

Специфіка професії та переваги навчання у ЖДТУ

 • Оплачувані відрядження та проведення досліджень за кордоном (посилання на міжнародний відділ) (посилання на ТЕМПУС)
 • Стажування та діюча програма обміну студентів з провідними міжнародними ВНЗ
 • Участь у міжнародних конференціях та семінарах
 • Проходження практики на базі реально діючих лабораторій радіології

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку радіоекологів здійснює кафедра екології гірничо-екологічного факультету ЖДТУ. На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 15 осіб, із них 2 професори, доктори сільськогосподарських та біологічних наук, 3 кандидати сільськогосподарських наук,4 кандидати технічних наук, 2 кандидати біологічних наук, 1 кандидат економічних наук та 3 старших викладача. Завідує випускною кафедрою – доктор сільськогосподарських наук, професор Краснов Володимир Павлович, який має почесне звання «Заслужений лісівник України» за внесення вагомого особистого внеску у розвиток галузі та розробку методичних рекомендацій, щодо ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Науково-дослідна робота кафедри екології проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. Протягом останніх років на кафедрі склалися такі наукові напрями:

 • наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • роль макроміцетів у кругообігу та утриманні радіоцезію в лісових екосистемах;
 • закономірності надходження 137Cs в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся України;
 • лісова радіоекологія та радіаційний моніторинг;

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи та проведення досліджень викладачами кафедри екології при кафедрі створена радіологічна науково-дослідна лабораторія, у якій студенти-магістри та аспіранти виконують лабораторну частину своїх наукових досліджень та лабораторію з проблем екології і охорони навколишнього середовища з усім необхідним обладнанням та устаткуванням для відбору і підготовки проб при радіологічних вимірюваннях з метою виконання експериментальної роботи з радіоекології, здійснення радіаційного контролю, проведення радіоекологічного моніторингу, яке надала ЖДТУ кафедра ґрунтів і навколишнього середовища Шведського університету сільськогосподарських наук в межах міжнародного проекту.

 

 

Фахові предмети

 

 • Радіоекологія
 • Радіаційний контроль
 • Радіобіологія
 • Технологія охорони атмосфери
 • Технологія охорони водних ресурсів
 • Промислова екологія
 • Радіаційний захист
 • Природний та техногенний радіаційний фон
 • Біологічні та фізичні основи радіоекології
 • Екологічний контроль та аудит
 • Організація управління в екологічній діяльності
 • Біологічні та фізичні основи радіоекології
 • Промислова екологія
 • Біотехнології
 • Ядерна енергетика та промисловість
 • Технологія раціонального землекористування
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Екологічна токсикологія
 • Радіаційна безпека
 • Радіаційний моніторинг

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та технології захисту навколишнього середовища
 • Лабораторія біології та радіоекології
 • Препараторська та клас магістерської підготовки
 • Науково-дослідна лабораторія радіаційної безпеки
 • Комп’ютерний клас
 • Радіоекологічна лабораторія
 • Кімната підготовки зразків

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівці-радіоекологи призначені для роботи в різних галузях народного господарства, пов’язаних з організацією радіаційного контролю, проведенням екологічного моніторингу, включаючи радіаційний контроль; у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, структурних підрозділах Мінприроди, МНС і Міністерства охорони здоров’я України.

Фахівці-радіоеколог повинен:

 • уміти оцінювати вплив радіації на життєздатність людини й біосередовища;
 • брати участь у створенні та експлуатації мережі радіаційного контролю;
 • виконувати радіаційно-дозиметричний контроль, включаючи метрологічне забезпечення й ремонт приладів контролю;
 • оцінювати та прогнозувати радіаційну обстановку залежно від значень метеорологічних параметрів і потужності радіаційного викиду

Випускники спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» після закінчення ЖДТУ можуть працювати в таких установах:

 • Лабораторія радіологічного контролю продукції лісового господарства;
 • Лабораторія радіологічного контролю продукції сільського господарства;
 • Лабораторія радіологічного контролю харчової продукції;
 • Атомні електростанції;
 • Науково-дослідні установи;

Посади, які може займати радіоеколог:

 • Інженер радіолог;
 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Начальник відділу радіаційно-екологічного контролю;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Начальник радіологічної лабораторії;
 • Начальник цеху радіаційної безпеки;
 • Радіолог;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Експерт з екології;
 • Лаборант рентгеноспектрального аналізу;
 • Лаборант-радіометрист;
 • Лаборант спектрального аналізу;
 • Молодший науковий співробітник;
 • Технік-дозиметрист;
 • Фахівець з радіаційного та хімічного захисту;

Студенти кафедри екології проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА;
 • ДКП «ЖВУВКГ»;
 • ТОВ «ЕКО-МБ»;
 • Державна екологічна інспекція;
 • Державне управління екології та природних ресурсів;
 • Агропромислова компанія «KERNEL»;
 • Департаменте екології та природних ресурсів;
 • КП “Житомирводоканал”;
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства;
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція;

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

Проект за програмою Темпус 530644-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR «Безпека людини (охорона навколишнього середовища, контроль якості продуктів харчування, охорона здоров’я та соціальний захист) на територіях забруднених радіоактивними речовинами» (http://human-tempus.com)

 • Оновлення навчальних планів магістерської програми з безпеки людини відповідно до новітніх розробок у цій галузі.
 • Розробка чотирьох нових загальних навчальних планів: “Безпека людини та навколишнє середовище”, “Якість їжі та безпека людини”, “Охорона здоров’я та безпека людини”, “Безпека людини та суспільство”.
 • Розробка магістерської програми підготовки фахівців зі спеціальності “Радіоекологія”, спеціалізація “Контроль якості продуктів харчування “.
 • Розробка докторської програми – рівня «доктор філософії» (PhD) зі спеціальності “Екологія” в рамках переходу до триступеневої системи підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації.

Шведське управління з радіаційної безпеки. Шведський університет сільськогосподарських наук.

 • Спільні дослідження на тему «Пошук шляхів зменшення надходження Cs-137 у лісові рослини та гриби».
 • Висвітлення результатів дослідження в презентаціях, спільних публікаціях, використання отриманих результатів в дослідницькій роботі.
 • Науковий та академічний обмін.
 • Створення радіологічної науково-дослідна лабораторії на базі ЖДТУ.

Університет міста Флоренція (Італія).

 • Спільні дослідження на тему «Радіоекологія лісових екосистем».
 • Спільні дослідження на тему «Контроль якості харчування як чинника безпеки людей, що проживають в районах, забруднених радіонуклідами»
 • Висвітлення результатів дослідження в презентаціях, спільних публікаціях, використання отриманих результатів в дослідницькій роботі.
 • Підготовлено курсу лекцій з дисципліни «Радіоекологія та радіобіологія» англійською мовою.
 • Науковий та академічний обмін.

Університет міста Мітвайда (Німеччина).

 • Спільні дослідження на тему «Вплив радіаційного випромінювання на здоров’я людини».
 • Науковий та академічний обмін.

Вармінсько-Мазурський університет (Польща).

 • Спільні дослідження на тему «Вивчення інтенсивності радіоактивного забруднення козулі європейської на територіях забруднених радіонуклідами
 • Науковий та академічний обмін.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Гаєвська Ірина
Провідний фахівець – ТОВ “ЕКО-МБ”
Вступаючи на гірничо-екологічний факультет моєю метою було отримати достатній багаж знань, які б в майбутньому допомогли мені самореалізуватись та зайняти гідне місце в суспільстві. Тут я не помилилась! Уміння донести інформацію, компетентність та професіоналізм викладачів кафедри екології перетворив звичайні лекції та семінари у цікаві, інформативні та корисні сходинки на шляху у майбутнє. Рівень знань, який я отримала в ЖДТУ, допоміг мені працевлаштуватися за спеціальністю без досвіду роботи, що на даний час в нашій країні є майже неможливим. Вміння застосувати теоретичні знання на практиці зробить Вас компетентним і потрібним працівником. Радіоекологія в Україні, а особливо у Житомирській області (через велику кількість добувних та обробних підприємств) – актуальна та перспективна галузь. Крім того, наслідки катастрофи на ЧАЕС Україна відчуває і досі, тому спеціалісти, які займались би практичними питаннями радіоекології – цінні кадри у працедавців. Я вдячна рідному університету, а саме викладачам, які мене навчали, за рівень знань, які я здобула та з легкістю змогла застосувати на практиці.Гаєвська Ірина

 

Мельник Вікторія
Аспірант кафедри екології
В життя кожної людини приходить той момент, коли потрібно будувати своє майбутнє. Тому і вирішила пов’язати своє життя з тим, що мене хвилює і цікавить – захистом навколишнього природного середовища. Навчаючись на ГЕФ зацікавилась радіоекологічними проблемами, які потребують наукового дослідження. Отримані знання і навички допомогли окреслити мій науковий інтерес та дозволили продовжити навчання в аспірантурі ЖДТУ.Мельник Вікторія

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Магістр Денна та заочна 1,5 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Біологія 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Хімія 0,3
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 25 10 1200 грн.
Магістр 1,5 роки 20 1320 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 15 700 грн.
Магістр 1,5 роки 20 940 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 307

(0412) 24-68-09, (0412) 22-49-13, (067) 411-07-01, (093) 315-79-15, (050) 966-00-69

gef-ztu@ukr.net, gef@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
gef-news.ztu.edu.ua