Магістр: 081 «Право»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: «Право» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

За результатами навчання за  Освітньою програмою 081 Право  Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність 081 «Право» і відповідна кваліфікація.

Підготовка фахівців здійснюється за двома рівнями вищої освіти: перший(бакалаврський) рівень та другий(магістерський) рівень,  в межах ліцензованого обсягу.
Юридична освіта в Державному університеті «Житомирська політехніка» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей фахівців з права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права, здатних розв’язувати практичні проблеми в галузі професійної практичної діяльності.

При підготовці майбутніх юристів Житомирська політехніка враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України в європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» спрямована на поглиблене вивчення професійно-орієнтованих правових дисциплін, вирішення практичних завдань у різних галузях права (цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, трудового, конституційного, міжнародного, земельного тощо), на вільне орієнтування та застосування національного законодавства.

Переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка» за Освітньою програмою «Право»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
 • навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами.

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму 082 «Право» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 19100 грн. (денна форма навчання) та 13900 грн. (заочна форма навчання). Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з юридичного сектору та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, юридичних, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Право»:

 • Корпоративне право
 • Актуальні проблеми судоустрою та судочинства
 • Юридична служба в Україні
 • Порядок звернення до ЄСПЛ та врахування його практики в національному судочинстві
 • Кримінально-правова політика
 • Стратегія запобігання злочинності
 • Адвокатура
 • Нотаріальний процес
 • Реклама та зв’язки з громадськістю в судових, правоохоронних та правозахисних органах

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-дослідна практика
 • Стажування

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності 081 «Право» зможуть займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • юрисконсульта на підприємствах, в установах та організаціях;
 • юриста у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності;
 • у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів;
 • займати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях; займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення Житомирська політехніка приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей міжнародного стажування та працевлаштування. Наразі укладено договори про співробітництво з понад 20 закордонними навчальними закладами: Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина), Гентський університет (Бельгія), Кокшетауський державний університет ім. Ш Уліханова (Казахстан), Полоцький державний університет (Білорусь), Барановичський державний університет (Білорусь), Городненський державний університет ім. Янки Купали (Білорусь), Жешовський університет (Польща), Таджикський державний університет права, бізнесу і політики (Таджикистан) та ін. Детальніше про міжнародну мобільність.