Магістр: 081 «Право»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: «Право» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

За результатами навчання за Освітньою програмою 081 Право Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність 081 «Право» і відповідна кваліфікація.

Підготовка фахівців здійснюється за двома рівнями вищої освіти: перший(бакалаврський) рівень та другий(магістерський) рівень, в межах ліцензованого обсягу.
Юридична освіта в Державному університеті «Житомирська політехніка» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей фахівців з права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права, здатних розв’язувати практичні проблеми в галузі професійної практичної діяльності.

Освітня програма сфокусована на поглиблену підготовку юриста у сфері захисту прав людини.

Програма акцентована на сучасних напрямах позасудових способів вирішення правових конфліктів, а також на поєднанні професії юриста з іншими суміжними професіями. Значна частина програми акцентована на міжнародному аспекті юридичної діяльності. Програма спрямована на практичну підготовку, саме тому частина предметів викладається в вигляді тренінгів, а їх більшість присвячена поглибленню професійних навичок.

Переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка» за Освітньою програмою «Право»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
 • навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються
особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або
293 «Міжнародне право», напрямів  6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Зарахування на навчання здійснюється за результатами: ЄВІ (єдиний вступний іспит, який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування з права та міжнародного права) 2023 року.

 

Документи для вступу

Вступники на програму 081 «Право» подають документи передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з юридичного сектору та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, юридичних, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Право»:

 • Методологія наукових досліджень
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Юридична техніка
 • Порівняльне правознавство
 • Бізнес та менеджмент в юридичній сфері
 • Адвокатура та адвокація
 • Порівняльне кримінальне право
 • Актуальні проблеми судоустрою та судочинства
 • Верховенство права та правова система Європейського Союзу
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та захист прав людини в кримінальних провадженнях

 

Практична підготовка
 • Практика
 • Тренінг-курс “Відновне правосуддя та пробація”
 • Тренінг-курс “Взаємодія з громадськістю та ЗМІ в судових, правоохоронних та правозахисних органах

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності 081 «Право» зможуть займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

Професії за ДК 003:2010:

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі);

12 Керівники підприємств, установ та організацій;

13 Керівники малих підприємств без апарату управління;

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

2 Професіонали;

23 Викладачі;

24 Інші професіонали;

241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;

2419.3 Професіонали державної служби;

242 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності;

2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду;

2421.1 Наукові співробітники (правознавство);

2421.2 Адвокати та прокурори;

2421.2 Юрист;

2422 Судді;

2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності;

2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби;

2429 Інші професіонали в галузі правознавства;

2429 Інспектор праці (правовий);

2429 Нотаріус;

2429 Радник;

2429 Слідчий;

2429 Судовий експерт;

2429 Юрисконсульт;

2442.2 Соціолог з ефективності покарання правопорушників;

2442.2 Соціолог-кримінолог;

2442.2 Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення Житомирська політехніка приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей міжнародного стажування та працевлаштування. Наразі укладено договори про співробітництво з понад 20 закордонними навчальними закладами: Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина), Гентський університет (Бельгія), Кокшетауський державний університет ім. Ш Уліханова (Казахстан), Жешовський університет (Польща), Таджикський державний університет права, бізнесу і політики (Таджикистан) та ін. Детальніше про міжнародну мобільність.