081 «Право»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: «Право» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет публічного управління та права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право».

За результатами навчання на факультеті публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність «Право» і відповідна кваліфікація.

Юридична освіта в Державному університеті «Житомирська політехніка» націлена на підготовку фахівців з права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

При підготовці майбутніх юристів Державний університет «Житомирська політехніка» враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України в європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» спрямовані на поглиблене вивчення професійно орієнтованих правових дисциплін, вирішенні практичних завдань у межах широкого кола галузей права (цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, трудового, конституційного, міжнародного, земельного тощо), на вільне орієнтування та застосування національного законодавства.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 081 «Право»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
 • навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
 • державний виконавець;
 • інспектор патрульної служби,
 • секретар судового засідання;
 • помічник юриста (інші види юриспруденції),
 • командир відділення (органи внутрішніх справ), молодший інспектор (органи внутрішніх справ),
 • помічник дільничного інспектора міліції та інші.

Фахівець ступеня освіти «магістр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • юрисконсульта на підприємствах, в установах та організаціях;
 • юриста у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності;
 • у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів;
 • займати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях;
 • займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. У складі кафедри права та правоохоронної діяльності є два доктора та п’ять кандидатів юридичних наук, які крім наукової і викладацької діяльності, мають великий практичний досвід правотворчої та правозастосовної діяльності.

Викладачі кафедри права та правоохоронної діяльності беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами, займаються науковою діяльністю зі студентами.

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в різних сферах юридичної діяльності.

 

 

Фахові предмети

 

 • Судові та правоохоронні органи
 • Адміністративне право та процес
 • Антикорупційне законодавство
 • Конституційне право
 • Кримінальне право
 • Цивільне право
 • Трудове право
 • Кримінальний процес
 • Господарське право та процес
 • Цивільний процес
 • Фінансове право
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Міжнародне право
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Право Європейського Союзу
 • Криміналістика
 • Цивільна безпека та охорона праці
 • Земельне та аграрне право
 • Судові експертизи

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра права та правоохоронної діяльності знаходиться на третьому поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщуються викладацька та аудиторія оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Практика та стажування студентів, науково-педагогічних працівників за кордоном є однією з форм проведення практичної підготовки, що є компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації.

Велику увагу на кафедрі права та правоохоронної діяльності приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 081 «Право» передбачені:

 • Практика;
 • Стажування;
 • Переддипломна практика.

Для всіх студентів університету систематично проводяться семінари, тренінги, консультації (у тому числі – індивідуальні) щодо самостійного пошуку роботи, правил написання резюме, правил проведення успішних співбесід з роботодавцями і т.п.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Державний університет «Житомирська політехніка» активно співпрацює з іноземними партнерами – вищими навчальними закладами і установами. На сьогодні Державний університет «Житомирська політехніка» має договори про співробітництво з наступними закордонними навчальними закладами:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина)
 • Гентський університет(Бельгія)
 • Кокшетауський державний університет ім. Ш Уліханова (Казахстан)
 • Полоцький державний університет (Білорусь)
 • Барановичський державний університет (Білорусь)
 • Городненський державний університет ім.Янки Купали (Білорусь)
 • Жешовський університет (Польща)
 • Таджикський державний університет права, бізнесу і політики (Таджикістан)

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти, які опановують спеціальність «Право» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

БюджетКонтракт 1Контракт 2
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Математика
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,2
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Біологія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 50 1300 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 50 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 20 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 333

(0412) 24-37-89, (063) 367-13-78

ztu.edu.ua
fpup-news.ztu.edu.ua
facebook.com/TaLDepartmentZSTU/