081 «Право»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: «Право» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет публічного управління та права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право».

За результатами навчання на факультеті публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність «Право» і відповідна кваліфікація.

Юридична освіта в Державному університеті «Житомирська політехніка» націлена на підготовку фахівців з права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

При підготовці правників Державний університет «Житомирська політехніка» враховує, поряд з іншим, сучасні та перспективні інтеграційні процеси входження України до єдиного європейського співтовариства, зокрема, потребу гармонізації національного законодавства до стандартів ЄС. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за спеціальності 081 «Право» безпосередньо орієнтовані на отримання студентами базової юридичної освіти із широким спектром професійних компетенцій затребуваних серед сучасних роботодавців. Саме це, не тільки розширює можливості доступу до престижного працевлаштування та подальшого навчання, а і забезпечує професійне становлення фахівця у сферах правозахисту, правоохорони, правозастосування та правотворчості, відкриває широкі можливості реалізації та розвитку успішної професійної кар’єри.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 081 «Право»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціалізацією;
 • навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • під час навчального процесу використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класи із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • юрисконсульта на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності та представляти їх інтереси в судах загальної юрисдикції;
 • фахівця у підрозділах по роботі з персоналом та документообігу в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах установах та організаціях різних форм власності;
 • державного виконавця;
 • помічника адвоката;
 • помічника нотаріуса;
 • секретаря судового засідання;
 • судового розпорядника;
 • помічника судді;
 • фахівців територіальних органів, підрозділів та установ Міністерства юстиції України.
 • офіцерського складу в органах Національної поліції України (слідчого, оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції) та інших правоохоронних органів України;
 • офіцерського складу Збройних сил України (у підрозділах юридичної служби або за військовою спеціальністю, отриманою за програмою підготовки офіцерів запасу).

Фахівець ступеня освіти «магістр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • керівників та фахівців юридичних служб, підрозділів по роботі з персоналом, документообігу в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та представляти інтереси в судах загальної юрисдикції;
 • державного виконавця;
 • приватного виконавця;
 • адвоката;
 • нотаріуса;
 • судді;
 • прокурора;
 • керівника апарату суду;
 • керівників та фахівців територіальних органів, підрозділів та установ Міністерства юстиції України;
 • офіцерського складу в органах Національної поліції України (слідчого, оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції) та інших правоохоронних органів України;
 • офіцерського складу Збройних сил України (у підрозділах юридичної служби або за військовою спеціальністю, отриманою за програмою підготовки офіцерів запасу);
 • судового експерта в установах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

Студенти мають можливість поєднувати навчання з участю у проведенні наукової діяльності та працювати за фахом, отримуючи необхідний в подальшому правничий практичний досвід.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес на спеціальності забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. У складі кафедри права та правоохоронної діяльності є два доктора та п’ять кандидатів юридичних наук, які крім наукової і викладацької діяльності, мають великий практичний досвід правотворчої та правозастосовної діяльності.

Викладачі кафедри права та правоохоронної діяльності беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами, займаються науковою діяльністю зі студентами.

Освітній процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в різних сферах юридичної діяльності.

 

 

Фахові предмети

 

 • Судові та правоохоронні органи
 • Адміністративне право та процес
 • Антикорупційне законодавство
 • Конституційне право
 • Кримінальне право
 • Цивільне право
 • Трудове право
 • Кримінальний процес
 • Господарське право та процес
 • Цивільний процес
 • Фінансове право
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Міжнародне право
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Право Європейського Союзу
 • Криміналістика
 • Цивільна безпека та охорона праці
 • Земельне та аграрне право
 • Судові експертизи

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра права та правоохоронної діяльності знаходиться на третьому поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщуються викладацька та аудиторія оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Практика та стажування студентів, науково-педагогічних працівників за кордоном є однією з форм проведення практичної підготовки, що є компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття відповідної кваліфікації.

Велику увагу на кафедрі права та правоохоронної діяльності приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 081 «Право» передбачені:

 • Практика;
 • Стажування;
 • Переддипломна практика.

Для всіх студентів університету систематично проводяться семінари, тренінги, консультації (у тому числі – індивідуальні) щодо самостійного пошуку роботи, правил написання резюме, правил проведення успішних співбесід з роботодавцями і т.п.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Державний університет «Житомирська політехніка» активно співпрацює з іноземними партнерами – вищими навчальними закладами і установами. На сьогодні Державний університет «Житомирська політехніка» має договори про співробітництво з наступними закордонними навчальними закладами:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина)
 • Гентський університет (Бельгія)
 • Кокшетауський державний університет ім. Ш Уліханова (Казахстан)
 • Жешовський університет (Польща)
 • Таджикський державний університет права, бізнесу і політики (Таджикістан)
 • Університет ім. М. Коперніка (м. Торунь)

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти, які опановують спеціальність «Право» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 2 роки 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,25
Додатковий блок
Історія України 0,4
Іноземна мова
Біологія 0,25
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,25
Історія України 0,4
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Математика
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр») з нормативним терміном навчання (термін навчання – 3 роки)
Контракт
ЗНО з української мови та ЗНО на вибір абітурієнта (2019-2021 роки) або НМТ (2022 рік) з української мови та НМТ (2022 рік) на вибір абітурієнта (2019-2021 роки)
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
ЄВІ, ЄФВВ
* вступ відбувається на базі освітнього ступня бакалавр за спеціальністю 081 «Право»

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10

місяців

60 2500 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10
місяців
14 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 2700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 20 2520 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 333

(0412) 24-37-89, (063) 367-13-78

ztu.edu.ua
fpup-news.ztu.edu.ua
facebook.com/TaLDepartmentZSTU/