PhD: 131 «Прикладна механіка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-наукова програма: «Прикладна механіка» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Навчання передбачає підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі механічної інженерії, який здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері машинобудування, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах. Фахівці адаптовані до здійснення інноваційної діяльності у різних секторах економіки, як на рівні організації, так і держави в цілому. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Прикладна механіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

  • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і додатку до нього.
  • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
  • анкету аспіранта установленої форми;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • ксерокопію паспорта;
  • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного аспіранта по програмі підготовки докторів філософії становить 24000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання здобувачі отримують необхідні інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) компетенції для здійснення дослідницької діяльності та проведення наукових досліджень у сфері механічної інженерії. Програма передбачає проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетенцій, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі; оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів, у т. ч., іноземною мовою; участь у реальних науково-дослідних проектах; публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження; участь у грантових проектах і програмах.

Навчальним процесом передбачено проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та підприємств (організацій)-партнерів (зокрема, Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (м. Київ)) і координацію роботи індивідуальним науковим консультантом.

Освітня програма охоплює питання, пов’язані з процесами дослідження, конструкцій машин, агрегатів, конструкцій, обладнання тощо, проектування технологій машинобудівних виробництв.

Під час навчання майбутні фахівці оволодівають знаннями та навичками, необхідними для подальшої професійної діяльності. Вони мають можливість отримати досвід роботи з сучасним дослідницьким обладнанням на провідних підприємствах Житомира та науково-дослідних інститутах НАН України.

Навчальні дисципліни базуються на застосуванні інформаційних технологій, сучасних систем комп’ютерного моделювання (SolidWorks, PTC Creo), технологій кінцево-елементного аналізу, програмних системах комп’ютерного проектування, програмних системах інженерного аналізу та високотехнологічного комп’ютерного інжинірингу. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Можливості працевлаштування

Доктори філософії зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» здобувають необхідні навички та компетенції, які необхідні для заняття таких первинних посад, як доцент (assistant professor) і науковий співробітник. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Особлива увага при підготовці докторів філософії приділяється міжнародній співпраці кафедри з Машинобудівним факультетом Бєлградського університету (Сербія) та Полоцького державного університету (Білорусь).

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 “Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів”. Детальніше про міжнародну мобільність.