PhD: 101 «Екологія»

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 101 «Екологія»

Освітньо-наукова програма: «Екологія» (PhD)

 

Інформація про спеціальність

Еколог професія сучасного та майбутнього! Активна боротьба за охорону навколишнього середовища є дуже актуальною та важливою у всьому світі. Кваліфіковані екологи займаються з’ясуванням причин природних катаклізмів і шукають шляхи, які дозволять людству чинити найменший вплив на навколишнє середовище. З промисловим розвитком нашої країни професія еколога набуває широкої популярності.

Навчання в аспірантурі передбачає підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі природничих наук, здатного розв’язувати комплексні проблеми в області сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження екологічного спрямування та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Екологія» подають заяву про участь у конкурсному відборі, а також наступні документи:

 • ксерокопію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням здобутого освітнього ступеня магістра (освітнього ступеня спеціаліста) і додатку до нього.
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (ксерокопію статті, тези доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом), завірений секретарем Вченої ради університету. Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію паспорта;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

(Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до аспірантури на денну форму навчання подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури).

 

Вартість навчання

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Середня вартість річного навчання одного аспіранта за програмою підготовки докторів філософії становить 24000 грн. Термін навчання в аспірантурі за денною та заочною формою становить 4 роки. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на програмі підготовки доктор філософії

У процесі навчання здобувачі отримують необхідні інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) компетенції для здійснення наукових досліджень у сфері збереження навколишнього середовища. Програма передбачає проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетенцій, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі; оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів, в т.ч. іноземною мовою; участь у реальних науково-дослідних проектах; публікаційну діяльність та навчально-методичну апробацію результатів дослідження; участь у грантових проектах і програмах. Програма акцентована на проведення досліджень екологічного стану регіонів України, оцінки наслідків антропогенного впливу на складові природного середовища, наукового обґрунтування збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу територій. Навчальним процесом передбачено проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету і підприємств-партнерів та координацію роботи індивідуальним науковим консультантом. Детальніше про навчання на програмі підготовки доктор філософії.

 

Можливості працевлаштування

Доктори філософії зі спеціальності 101 «Екологія» здобувають необхідні навички та компетенції, які необхідні для заняття таких первинних посад:

 • доцент (assistant professor);
 • науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант;
 • начальників управлінь та відділів;
 • викладач вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
 • експерт служби державної екологічної експертизи;
 • державний службовець в апараті органів державної влади з питань екології;
 • спеціаліст екологічного аудиту та страхування;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Наукова діяльність кафедри екології базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі екології. Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція, Університетом м. Мітвайда, Вищою школою м. Ліль та Шведським університетом сільськогосподарських наук. В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти. Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень. Детальніше про міжнародну мобільність.