Магістр: 101 «Екологія»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма: «Екологія» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Екологи – це ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімізації впливу людей на довкілля.

Враховуючи сучасну екологічну ситуацію в Україні та світі, важливим напрямом наукових досліджень є радіоекологія. Підготовка фахівців екологів за спеціальністю 101 «Екологія» спрямована на вирішення радіоекологічних проблем.

Радіоекологія – розділ екології, що вивчає концентрацію та міграцію радіоактивних речовин у біосфері, а також вплив іонізуючих випромінювань на організми, їх популяції і угруповання – біоценози. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Вступ на спеціальність 101 «Екологія»:

  • Бюджет – ЄВІ + фаховий іспит + мотиваційний лист
  • контракт – ЄВІ + мотиваційний лист

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Екологія» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Прикладна статистика в екології, Програмні засоби в екології, Стратегія сталого розвитку, Методологія та організація наукових досліджень, ГІС в екології, Поведінка забруднюючих речовин в абіотичному середовищі, Поведінка забруднюючих речовин в біотичному середовищі, Реабілітація забруднених територій, Екологічний менеджмент, Радіоекологія, Радіаційна безпека, Радіаційний моніторинг, Іноземна мова фахового спрямування, Обґрунтування інноваційних рішень в екології, Міжнародне співробітництво в галузі екології. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-виробнича практика
  • Переддипломна практика

Під час проходження науково-виробничої практики студенти отримують навички науково-дослідної роботи та опановують методи реалізації теоретичних знань у практичній діяльності в умовах виробництва. Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань в сфері екології та радіоекології шляхом формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, набуття досвіду та опрацювання методики самостійного наукового дослідження, підбір, опрацювання та аналіз фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Екологія» призначені для роботи в різних галузях народного господарства, пов’язаних з організацією радіаційного контролю, проведенням екологічного моніторингу, включаючи радіаційний контроль; у науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, структурних підрозділах Мінприроди, МНС і Міністерства охорони здоров’я України.

Випускник спеціальності 101 «Екологія», може займати посади: інженера радіолога; начальника відділу техногенно-екологічної безпеки; начальника відділу радіаційно-екологічного контролю; начальника лабораторії з охорони навколишнього середовища; начальника радіологічної лабораторії; начальника цеху радіаційної безпеки; радіолога; інспектора з охорони природи; експерта з екології; лаборанта рентгеноспектрального аналізу; лаборанта-радіометриста; лаборанта спектрального аналізу; молодший науковий співробітник; технік-дозиметрист; фахівець з радіаційного та хімічного захисту; Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод студенти спеціальності “Екологія” мають змогу залучатись до спільних досліджень, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти. Детальніше про міжнародну мобільність.