193 «Геодезія та землеустрій»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Освітньо-професійна програма: «Геодезія та землеустрій» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Геодезія – наука про методи визначення форми і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах, а також – точних вимірювань на місцевості, пов’язаних з розв’язанням різних наукових і практичних завдань.

Землеустрій – сукупність соціально-економічних та екологічних заходів і організаційні, правові та інженерно-технічні дії, що спрямовані на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Знання та вміння з геодезії та землеустрою потрібні та затребувані в будівництві, землевпорядкуванні, гірничодобувній промисловості, облаштуванні мобільного зв’язку та в інших сферах життєдіяльності людини.

Інженер-геодезист – це фахівець з геодезичного забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд, виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування, збору просторових даних сучасними геодезичними приладами, створення топографічних карт, планів різного призначення тощо.

Інженер-землевпорядник – це менеджер земельних ресурсів, знання і вміння якого є особливо актуальними в період земельної реформи, коли проходить перерозподіл земельних ресурсів, надання земельних ділянок у приватну власність і користування, купівля-продаж земельних ділянок, оцінка земельних ділянок тощо.

Освоєння і застосування новітніх перспективних методів і засобів в геодезії є невід’ємною частиною вмінь та знань сучасного фахівця даної спеціальності.

Великої популярності за останні роки в геодезії, фотограмметрії, геоінформатиці, архітектурі, будівництві та інших галузях промисловості набуває використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Використання цих апаратів дозволяє значно скоротити час виконання робіт з топографічного картографування, створенні цифрової моделі місцевості, ортофотопланів, 3D-моделюванні об’єктів місцевості та інспектуванні цивільних та промислових об’єктів.

Сучасна геодезія та землеустрій неможливі без дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) тобто спостереження за поверхнею Землі авіаційними і космічними засобами, спорядженими різноманітними видами знімальної апаратури.

Дані, отримані шляхом дистанційного зондування землі з космосу та повітряного знімання, знаходять досить широке застосування в різних сферах діяльності, таких як створення та оновлення карт, кадастр, планування та управління територіями, екологічний та природоохоронний моніторинг, оцінка стану сільськогосподарських культур, прогнозування врожаю, геологічні дослідження, розвідка корисних копалин тощо.

КИМ ПРАЦЮВАТИ?

 • державний службовець
 • землевпорядник
 • картограф
 • фахівець із проектування та планування територій на основі ГІС-технологій
 • менеджер-консультант в земельних відносинах
 • топограф-геодезист в підрозділах Збройних сил України
 • інженер-геодезист маркшейдерських служб
 • оцінювач-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • начальник експедиції

ДЕ ПРАЦЮВАТИ?

 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Державний комітет України по земельних ресурсах
 • органи державної влади
 • органи місцевого самоврядування
 • спеціалізовані та ліцензовані землевпорядні організації
 • бюро технічної інвентаризації
 • установи і організації із питань обліку, використання та охорони земель
 • Збройні сили України
 • будівельні організації
 • гірничодобувні підприємства
 • підприємства і організації, що займаються економічною та правовою діяльністю у сфері земельних відносин, купівлею-продажем земельних ділянок та об’єктів нерухомості
 • геологорозвідувальні експедиції
 • топографо-геодезичні експедиції

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, геодезичне обладнання, програмне забезпечення тощо. Викладання дисциплін здійснюється висококваліфікованими викладачами, які з певною періодичністю підвищують свою кваліфікацію не тільки у викладацькій діяльності, а також у вивченні і використанні сучасного геодезичного обладнання, програмного забезпечення та прикладних програм.

За період навчання вивчаються такі дисципліни:

1 курс2 курс3 курс4 курс

Українська мова та академічне письмо

Іноземна мова

Вища математика

Інформатика

Геологія і геоморфологія

Основи ґрунтознавства та гідрології

Нарисна геометрія

Інженерна графіка

Топографія

Історія та культура України

Фізика

Історія розвитку геодезії, землеустрою та кадастру

Топографічне креслення та комп’ютерна графіка

Геодезія

Філософія

Іноземна мова

Фізичне виховання

Геодезія

Математична обробка геодезичних вимірів

Земельне право

Політологія і основи державного управління

Геодезичні прилади

Державний земельний кадастр

Картографія

Вища геодезія

Землеустрій

Безпека життєдіяльності

Екологія

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інженерна геодезія

Землевпорядні вишукування і проектування

Моніторинг та управління земельними ресурсами

ГІС і бази даних

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Організація та управління в геодезії та землеустрої

Основи маркшейдерської справи та рекультивація земель

ГІС в кадастрових системах

Оцінка землі та інвестиційний аналіз

Основи охорони праці

Задля професійного зростання студенти мають можливість обирати дисципліна професійної підготовки у кількості не менше 25 відсотків від усіх дисциплін за даною спеціальність, а саме серед таких як:

 • Цифрові плани і карти
 • Основи GPS-технологій
 • Управління земельними ресурсами
 • Будівництво
 • Аналіз ринку землі і нерухомості
 • Державна землевпорядна експертиза
 • Контроль проектної та технічної документації
 • Управління якістю робіт із землеустрою
 • Інженерні вишукування
 • Аерознімання та управління БПЛА
 • Стандартизація та сертифікація в геодезії та землеустрої
 • Економіка землекористування
 • Статистика та аналіз
 • Аналіз і моделювання в ГІС
 • Геодезичні навігаційні системи
 • Містобудівний кадастр
 • Просторове та містобудівне планування
 • Ринок земель
 • Кадастр зарубіжних країн
 • Захист та оцінка стану довкілля

 

 

Фахові предмети

 

 • Геодезія
 • Геодезичні прилади
 • Державний земельний кадастр
 • Картографія
 • Вища геодезія
 • Землеустрій
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • Інженерна геодезія
 • Землевпорядні вишукування і проектування
 • Моніторинг та управління земельними ресурсами
 • ГІС і бази даних
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування
 • Організація та управління в геодезії та землеустрої
 • ГІС в кадастрових системах
 • Оцінка землі та інвестиційний аналіз

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» використовуються сучасні комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, загальноуніверситетські аудиторії для проведення лекційних та практичних занять.

Лабораторія цифрової фотограмметрії дозволяє студентам навчитися користуватися цифровими фотограмметричними установками «Дельта» з метою створення топографічних планів і карт за парами фотознімків, а також вирішувати різні гірничо-геометричних задач.

У лабораторії геоінформаційних технологій встановлене сучасне програмне забезпечення, яке дає змогу отримати студентам практичні навики його використання у вирішенні необхідних задач в геодезії та землеустрої.

Лабораторія геодезичних та маркшейдерських приладів оснащена новітніми геодезичними приладами, такими як електронні теодоліти VEGA TEO-05, оптичні нівеліри Leica NA324, далекоміри Disto D2, а також безпілотний літальний апарат квадрокоптер DJI Mini 3 pro, що дозволяє студентам оволодіти практичними навичками використання сучасного геодезичного обладнання вирішення задач геодезії та землевпорядкування.

Лекційні аудиторії та аудиторії для практичних занять оснащені мультимедійним обладнанням, що дозволяє якісно проводити навчальний процес з візуалізаціє викладеного матеріалу.

В університеті проводиться велика кількість цікавих різносторонніх заходів, завдяки яким навчальний процес стає цікавим та пізнавальним. Як приклад щорічно проводиться турнір з футболу, тенісу, волейболу тощо. Студенти мають змогу приймати активну участь в наукових гуртках та науково-практичних конференціях.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Навчальна топографічна практика та навчальна геодезична практика проходять в межах університету з використанням наявних лабораторій та всього лабораторного обладнання, що використовується в навчальному процесі.

Співпраця із роботодавцями налагодила тісний взаємозв’язок із установами, організаціями, підприємствами та фірмами, що працюють у сфері геодезії та землевпорядкування на базі яких студенти проходять виробничу та переддипломну практики та у подальшому мають можливість працевлаштуватися за отриманою спеціальністю.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра на якій здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» плідно працює над укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів із зарубіжними закладами вищої освіти.

Кафедра бере участь у найвідоміших і престижних проектах таких Erasmus+, Jean Monnet Modules, програмах наукових грантів Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Однією із складових міжнародного співробітництва кафедри є організація навчально-ознайомчих візитів студентів та аспірантів до профільних закордонних вузів.

Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень, що висвітлюється, як участь в міжнародних конференціях та написанні фахових статей.

Кращі студенти відвідують університети Німеччини, Польщі, Туреччині, Італії та Іспанії де підвищують рівень знань з профільних дисциплін та зокрема англійської мови професійного спрямування.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Кожен студент має можливість пройти воєнну підготовку на військовій кафедрі при Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету та отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Біологія
Хімія
Іноземна мова 0,25
Фізика 0,5

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 20 2100 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 5 1250 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4 поверх, кабінет 402

(0412) 24-68-09, (0412) 22-49-13, (067) 411-07-01

gef@ztu.edu.ua, km@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua