175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи»

 

Інформація про спеціальність

 

Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з метрології. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих інженерів-метрологів, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з метрології відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – це висококваліфікований фахівець з інформаційно-вимірювальних технологій, який вміє:

 • розробляти сучасні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи та впроваджувати їх у виробництво;
 • застосовувати спеціалізовані програмні засоби, сучасні технології програмування, в тому числі – веб-технології, у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах;
 • має навички роботи в комп’ютерних та телекомунікаційних системах і мережах;
 • має знання програмного забезпечення, технічних засобів передачі і захисту інформації для забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури підприємства;
 • проектувати та експлуатувати сучасні засоби вимірювальної техніки;
 • визначати основні техніко-економічні показники функціонування засобів вимірювальної техніки, прогнозувати собівартість, експлуатаційні затрати та терміни окупності проектованого засобу вимірювальної техніки;
 • використовувати методи та спеціалізовані програмні засоби для накопичення та зберігання вимірювальної інформації, швидкого пошуку та користування цією інформацією;
 • виконувати налаштування засобів вимірювальної техніки відповідно до напряму його застосування;
 • забезпечувати процес неперервності виробництва та якість промислової продукції, що виробляється;
 • використовувати методи цифрової обробки сигналів для аналізу, фільтрації, перетворення, модуляції, демодуляції, ущільнення, архівації вимірювальної інформації;
 • відтворювати поведінку типових виробничих об’єктів контролю та управління за допомогою фізичних, математичних, логічних, алгоритмічних засобів базуючись на накопиченій вимірювальній інформації про статику та динаміку зовнішніх та внутрішніх параметрів об’єкту.

Випускники Державного університету «Житомирська політехніка» за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» можуть реалізувати набуті знання та будувати свою кар’єру у таких сферах діяльності:

 • державні установи та підприємства України в галузі метрології (ДП “Укрметртестстандарт”, ДП “Житомирстандартметрологія” та інші);
 • підприємства та фірми різних форм власності у різних галузях промисловості;
 • науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • інноваційні фонди за участю іноземних партнерів;
 • громадські організації із захисту прав споживачів;
 • організації з нагляду за якістю товарів і послуг.

По закінченню навчання випускники отримують вищу освіту в галузі комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Вони мають можливість займати посади:

 • керівників та провідних спеціалістів в державних установах і центрах стандартизації, метрології та сертифікації промислової продукції, споживчих товарів та послуг;
 • головних метрологів підприємств та фірм різних форм власності;
 • інженерів-розробників комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем та електронних приладів;
 • інженерів-метрологів підприємств та фірм різних форм власності;
 • фахівців зі стандартизації та метрології;
 • фахівців з інформаційних технологій;
 • фахівців з конфігурування комп’ютерних систем;
 • фахівців з обслуговування інженерно-технічних засобів інформаційно-вимірювальних систем;
 • адміністраторів баз даних;
 • спеціалістів з проектування комп’ютерних мереж та ін.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (МтаІВТ) є випусковою для бакалаврів зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Кафедра забезпечує навчальний процес зі спеціальності у повній відповідності до ліцензійних вимог Міністерства освіти і науки України. У складі кафедри 1 доктор наук, професор за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 4 кандидати технічних наук та доцента.

У процесі навчання майбутні бакалаври вивчають: технології та мови програмування: C, C++, Delphi, Асемблер; прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програми проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем та електронних пристроїв «Аскон» Компас-3D LT, Autodesk AutoCAD 2004, Protel Design Explorer; а також програмні пакети LOGO! Soft Comfort, Simatic Step 7 та інші.

Усі студенти, які навчаються на факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016.

Microsoft Dreamspark

У процесі навчання на постійній основі використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійні засоби. Для проведення занять залучаються провідні фахівці з приладобудування та інформаційних технологій.

Кафедрою МтаІВТ та факультетом комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка» спільно з провідними виробничими підприємствами м. Житомира та області проводиться велика кількість цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

У 2015 р. для працівників підприємств області, студентів та викладачів ДП «СІМЕНС УКРАЇНА» та ТОВ «ЕНКОН» провели черговий технічний семінар, присвячений сучасній промисловій автоматиці модульного типу та організації вимірювань. Подібні заходи на базі Державного університету «Житомирська політехніка» «SIEMENS» проводить вже не вперше і щоразу ознайомлює присутніх із новинками компанії у галузі автоматизації, АСУ ТП і контрольно-вимірювальних приладів.

У 2019 р. на факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка» було проведено форум освітян та представників профільних підприємств та організацій у форматі круглого столу. У форумі прийняло участь 12 найбільших підприємств міста та області. Обговорювались питання вдосконалення навчального плану та змісту дисциплін, перспективи та механізми співпраці, демонструвались розробки у вигляді навчальних стендів, макетів та науково-технічних розробок викладачів. Багато корисних і конструктивних пропозицій щодо вдосконалень було озвучено та продемонстровано колегами з промислового сектору та сектору проектно-технічних послуг. За результатами форуму у навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» внесено всі побажання та рекомендації провідних роботодавців.

 

 

Фахові предмети

 

 • Вступ до фаху з метрології
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи метрології
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Вимірювання електричних та неелектричних величин в технічних системах
 • Основи моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Компютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Основи нормативної документації з метрологічного забезпечення
 • Економіка та організація виробництва
 • Мікропроцесори та мікроконтролери у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Цифрова обробка сигналів у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Проектування та конструювання вимірювальних систем
 • Методи планування та обробки результатів експериментів
 • Сенсорні мережі
 • Комп’ютерні технології обробки вимірювальної інформації
 • Динамічні вимірювання фізичних величин
 • Основи цифрової обробки зображень з вимірювальною інформацією
 • Вільнопрограмовані контролери в інформаційно-вимірювальних системах
 • Програмування мікропроцесорних засобів вимірювальної техніки
 • Методи та засоби вимірювань геометричних параметрів об’єктів
 • Оптичні та колориметричні вимірювання
 • Основи теорії точності вимірювальних систем
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Комп’ютеризовані методи та засоби відображення вимірювальної інформації
 • Комп’ютерні інформаційно-діагностичні системи

 

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови, бухгалтерського обліку та ін. Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться у загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, звуковими системами. Ці засоби забезпечують використання сучасник методик викладання навчального матеріалу з його візуалізацією та звуковим супроводом.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки:

 • лабораторія метрології та вимірювальної техніки;
 • комп’ютерна лабораторія електроніки та мікросхемотехніки;
 • 3 комп’ютерні класи з встановленим програмним забезпеченням.
 • комп’ютерна лабораторія пристроїв та систем передачі інформації;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електромеханіки;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;

Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовується сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які використовуються для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет. Це забезпечує онлайн використання інформаційних ресурсів під час занять та самостійної роботи студентів.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки навчальним планом спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» передбачено проведення навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної практик. Навчальна та технологічна практики проходять на базі лабораторій кафедри МтаІВТ під керівництвом викладачів та працівників кафедри з досвідом практичної роботи за спеціальністю.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

ТОВ “Кромберг енд Шуберт Житомир”

ТОВ "Кромберг енд Шуберт Житомир"

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ПАТ “Біо мед скло”

ПАТ "Біо мед скло"

Дочірнє підприємство “Євроголд Індестріз Лтд”

Дочірнє підприємство "Євроголд Індестріз Лтд"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ПАТ "Житомирський маслозавод"

ТОВ “ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ”

ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”

ЗАТ “Житомирські ласощі”

ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”

КП “Житомирводоканал”

ПАТ “Житомиробленерго” та інші.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки та кафедра проводять активну роботу за напрямком співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

З 2011 р. триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/ мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція); Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет “ЛЕТІ” (Росія); Саратовський державний технічний університет (Росія); Новосибірський державний технічний університет (Росія); Тамбовський державний технічний університет (Росія); ЗАТ “Електропульт – АСУ”(Росія); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів–учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом (українського ВНЗ та одного з університетів ЄС, що беруть участь в проекті) після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування у рамках даної програми на базі провідних університетів світу. У 2013 р. к.т.н., доцент Коваль А.В. пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) та у 2015р. в Університеті країни Басків (Іспанія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control).

У рамках реалізації в Державному університеті «Житомирська політехніка» програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» (2013-2017 рр.) викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання відповідно на базі університетів партерів країн ЄС.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФКІТМР люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання факультету (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР “молодший спеціаліст” Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 24000 грн.
Магістр 25000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 13600 грн.
Магістр 16000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 226, 236

(097) 414-73-05, (063) 505-16-10, (068) 220-58-27

ju.podchashinskiy@gmail.com

ztu.edu.ua
fim-news.ztu.edu.ua