175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи»

 

Інформація про спеціальність

 

Фахівці з інформаційно-вимірювальних технологій також розроблюють інформаційні системи, технічні системи в галузі Інтернету речей (ІоТ), вбудовані системи різного призначення з мікроконтролерами.

Сучасне підприємство також важко уявити без фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих фахівців з програмування та електроніки, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

Фахівець з інформаційно-вимірювальних технологій – це висококваліфікований фахівець, який вміє:

 • розробляти сучасні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи, складні технічні системи в галузі Інтернету речей (ІоТ), вбудовані системи з мікропроцесорами;
 • застосовувати спеціалізовані програмні засоби, сучасні технології програмування, в тому числі – веб-технології, у цих системах;
 • має навички роботи в комп’ютерних системах і мережах;
 • має знання програмного забезпечення, технічних засобів передачі і захисту інформації для забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури підприємства;
 • проектувати та експлуатувати сучасні засоби вимірювальної техніки;
 • має знання сучасної електроніки мікропроцесорів;
 • визначати основні техніко-економічні показники функціонування засобів вимірювальної техніки, прогнозувати собівартість, експлуатаційні затрати та терміни окупності проектованого засобу вимірювальної техніки;
 • використовувати методи та спеціалізовані програмні засоби для накопичення та зберігання вимірювальної інформації, швидкого пошуку та користування цією інформацією;
 • виконувати налаштування засобів вимірювальної техніки відповідно до напряму його застосування;
 • забезпечувати процес неперервності виробництва та якість промислової продукції, що виробляється;
 • використовувати методи цифрової обробки сигналів для аналізу, фільтрації, перетворення, модуляції, демодуляції, ущільнення, архівації вимірювальної інформації;
 • відтворювати поведінку типових виробничих об’єктів контролю та управління за допомогою фізичних, математичних, логічних, алгоритмічних засобів базуючись на накопиченій вимірювальній інформації про статику та динаміку зовнішніх та внутрішніх параметрів об’єкту.

По закінченню навчання випускники отримують вищу освіту в галузі комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

Випускники Державного університету «Житомирська політехніка» за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні технології» можуть реалізувати набуті знання та будувати свою кар’єру у таких сферах діяльності:

 • розробники комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, засобів ІоТ та вбудованих систем;
 • фахівці з інформаційних технологій;
 • фахівці з обслуговування комп’ютерних систем, комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем;
 • керівники та провідні спеціалісти в галузі стандартизації та сертифікації товарів та послуг, в галузі інформаційно-вимірювальних технологій;

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (МтаІВТ) є випусковою для бакалаврів зі спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології». Кафедра забезпечує навчальний процес зі спеціальності у повній відповідності до ліцензійних вимог Міністерства освіти і науки України. У складі кафедри 3 доктора наук, професора, 2 кандидати технічних наук та доцента.

У процесі навчання майбутні бакалаври вивчають: технології та мови програмування: C, C++, Delphi, Асемблер; прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програми проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем та електронних пристроїв  Autodesk AutoCAD 2004, Protel Design Explorer; а також програмні пакети LOGO! Soft Comfort, Simatic Step 7 та інші.

Усі студенти, які навчаються на факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 11, Visio 2016, Visual Studio, SQL Server.

У процесі навчання на постійній основі використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійні засоби. Для проведення занять залучаються провідні фахівці з інформаційно-вимірювальних та інформаційних технологій.

Кафедрою МтаІВТ та факультетом комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка» спільно з провідними виробничими підприємствами м. Житомира та області проводиться велика кількість цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

Для працівників підприємств області, студентів та викладачів ДП «СІМЕНС УКРАЇНА» та ТОВ «ЕНКОН» провели черговий технічний семінар, присвячений сучасній промисловій автоматиці модульного типу та організації вимірювань. Подібні заходи на базі Державного університету «Житомирська політехніка» «SIEMENS» проводить вже не вперше і щоразу ознайомлює присутніх із новинками компанії у галузі інформаційно-вимірювальних технологій, компютеризованих систем та контрольно-вимірювальних приладів.

У 2023 р. на факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка» було проведено форум освітян та представників профільних підприємств та організацій у форматі круглого столу. У форумі прийняло участь 12 найбільших підприємств міста та області. Обговорювались питання вдосконалення навчального плану та змісту дисциплін, перспективи та механізми співпраці, демонструвались розробки у вигляді навчальних стендів, макетів та науково-технічних розробок викладачів. Багато корисних і конструктивних пропозицій щодо вдосконалень було озвучено та продемонстровано колегами з промислового сектору та сектору проектно-технічних послуг. За результатами форуму у навчальний план підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології » внесено всі побажання та рекомендації провідних роботодавців.

 

 

Фахові предмети

 

 • Вступ до фаху
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи метрології
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Вимірювання електричних та неелектричних величин в технічних системах
 • Основи моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Компютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Основи нормативної документації з метрологічного забезпечення
 • Економіка та організація виробництва
 • Мікропроцесори та мікроконтролери у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Цифрова обробка сигналів у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Проектування та конструювання вимірювальних систем
 • Методи планування та обробки результатів експериментів
 • Сенсорні мережі
 • Комп’ютерні технології обробки вимірювальної інформації
 • Динамічні вимірювання фізичних величин
 • Основи цифрової обробки зображень з вимірювальною інформацією
 • Вільнопрограмовані контролери в інформаційно-вимірювальних системах
 • Програмування мікропроцесорних засобів вимірювальної техніки
 • Методи та засоби вимірювань геометричних параметрів об’єктів
 • Оптичні та колориметричні вимірювання
 • Основи теорії точності вимірювальних систем
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Комп’ютеризовані методи та засоби відображення вимірювальної інформації
 • Комп’ютерні інформаційно-діагностичні системи

 

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови, бухгалтерського обліку та ін. Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться у загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, звуковими системами. Ці засоби забезпечують використання сучасник методик викладання навчального матеріалу з його візуалізацією та звуковим супроводом.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки:

 • лабораторія комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем;
 • лабораторія інформаційно-вимірювальних технологій;
 • 3 комп’ютерні класи з встановленим програмним забезпеченням.
 • комп’ютерна лабораторія пристроїв та систем передачі інформації;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електроніки та мікроелектроніки;

Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовується сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які використовуються для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет. Це забезпечує онлайн використання інформаційних ресурсів під час занять та самостійної роботи студентів.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки навчальним планом спеціальності «Інформаційно-вимірювальні технології» передбачено проведення навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної практик. Навчальна практика проходить на базі лабораторій кафедри МтаІВТ під керівництвом викладачів та працівників кафедри з досвідом практичної роботи за спеціальністю.

Переддипломні, виробничі та технологічні практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

Житомирська філія ДП Вінницястандартметрологія

ТОВ Тестметрстандарт

ТОВ “Кромберг енд Шуберт Житомир”

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ПАТ “Біо мед скло”

ПАТ "Біо мед скло"

Дочірнє підприємство “Євроголд Індестріз Лтд”

Дочірнє підприємство "Євроголд Індестріз Лтд"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ТОВ “ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ”

ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”

ЗАТ “Житомирські ласощі”

КП “Житомирводоканал”

ПАТ “Житомиробленерго” та інші.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки та метрології та кафедра інформаційно-вимірювальної техніки проводять активну роботу за напрямком співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також беруть участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

З 2011 р. триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/ мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів–учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом (українського ВНЗ та одного з університетів ЄС, що беруть участь в проекті) після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування у рамках даної програми на базі провідних університетів світу. У 2013 р. к.т.н., доцент Коваль А.В. пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) та у 2015р. в Університеті країни Басків (Іспанія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control).

У рамках реалізації в Державному університеті «Житомирська політехніка» програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» (2013-2017 рр.) викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання відповідно на базі університетів партерів країн ЄС.

У 2022 р. старший викладач кафедри МтаІВТ Лугових О.О. пройшла стажування в Cracow University of Technology (Польща) за темою «Computer Image Processing for Erasmus+ Students of the Faculty of Computer Science», а у 2023 р. ­ в Coventry University (Великобританія) за темою «Methods and tools for measuring of the motion parameters of objects with computer image processing». У травні 2024 р. студенти кафедри МтаІВТ проходили навчання за програмою Erasmus в Лундському університеті (Швеція)

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФКІТМР люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання факультету (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР “молодший спеціаліст” Денна та заочна 2 роки
Бакалавр на базі диплому фахового молодшого бакалавра Денна та заочна 3 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,3
Математика (П2) 0,5
Історія України(П3) 0,2
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,5
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,2
Географія (П4) 0,2
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі НРК 5 (ОКР «молодший спеціаліст», ОС «молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр»)
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій
  предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети)
 • за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,3
Математика (П2) 0,5
Історія України(П3) 0,2
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,5
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,2
Географія (П4) 0,2
Мотиваційний лист
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 24000 грн.
Магістр 25000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 13600 грн.
Магістр 16000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 226, 236

(063) 505-16-10, (068) 220-58-27

jup@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
fim-news.ztu.edu.ua