172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізації:

 • Радіотехніка
 • Телекомунікації
 • Радіоелектронні апарати

 

Інформація про спеціальність

 

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, конструкторських бюро, технікумах, коледжах, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах.

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть займати дуже широкий спектр посад: технік-технолог та технік-конструктор; радіотехнік; технік зі зв’язку; технік з радіолокації; диспетчер зв’язку; лаборант-радіометрист; технік інформаційно-обчислювального центру;  диспетчер та електромеханік зв’язку; електромеханік засобів радіо і телебачення, лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв; інспектор електрозв’язку; інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку; оператор радіочастотного контролю; технік електрозв’язку; диспетчер та технік поштового зв’язку; системний адміністратор; системний інтегратор;  розробник пристроїв цифрової обробки сигналів;  розробник програмних продуктів для цифрових мереж зв’язку;  проектувальник локальних мереж;  розробник сенсорних мереж; інженер з організації виробничих процесів радіосистем; інженер-радіотехнік; інженер з експлуатації, керування та ремонту радіосистем; інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; консультант в галузі радіотехніки; аналітик комп’ютерних систем та мереж; конструктор комп’ютерних мереж; інженер з проектування, експлуатації та обслуговування медичних приладів і систем;  науковий співробітник, викладач.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

HF26At4v_c8

Сумісно з навичками використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, а також умінням створювати бази даних та використовувати Internet-ресурси, студенти оволодівають здатністю проектувати нові радіотехнічні, телекомунікаційні, інформаційні та транспортні мережі, медичні прилади і системи, цифрові системи передачі, комутації та обробки даних, основи налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури. Оволодівають навичками програмування, комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування в області радіотехніки та телекомунікацій. Ось приклади кількох розробок студентів:

У процесі навчання вивчаються прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програмні пакети Lazarus; Microsoft Visio 2007; DipTrace; EWB 5.12; AVR Studio; PDS-51; ASM-51; WXTRACK; sDCAD; GNU Octave; Maxima; Freemat; NetEmul; TCPView; FDM; OK1, OK2, Zpf – розроблені сумісно зі «Львівською Політехнікою», програмні моделі для дослідження систем комутації та інші.

Усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016 та ін.

Також під час навчання студенти приймають активну участь у науковому, культурному та спортивному житті університету, працюють в експериментально-наукових гуртках, що функціонують на кафедрі. Викладачі кафедри проводять екскурсії на підприємства та установи міста по спеціалізації, разом зі студентами їздять на екскурсії до інших міст України, відвідують цікаві місця, проводять зібрання на кафедрі приурочені до свят тощо.

Кафедра радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій має наукові зв’язки з університетами України (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Державний університет телекомунікацій м. Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Харківський національний університет радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний університет ім. В. Карабіна, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України тощо).

 

 

Фахові предмети

 

Фахові предмети спеціальності:

 • Компонентна база радіоелектронних апаратів
 • Комп’ютерна графіка в галузі
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Основи теорії кіл
 • Цифрові пристрої, цифрове оброблення сигналів та мікропроцесори
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Генерування та формування сигналів
 • Основи телебачення та телевізійні системи
 • Економіка та організація виробництва радіоелектронної апаратури
 • Схемотехніка радіоелектронної апаратури
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Пристрої приймання, оброблення та передачі сигналів
 • Основи комп’ютерного проектування радіоелектронної апаратури
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту радіоелектронної апаратури
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові предмети спеціалізацій, що викладаються на кафедрі:

Для спеціалізації «Радіотехніка»
Для спеціалізації «Радіоелектронні апарати»
Для спеціалізації «Телекомунікації»

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів окрім загальноуніверситетських аудиторів, використовуються приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри: комп’ютерний клас, лабораторія електронних надвисокочастотних апаратів, лабораторія радіозв’язку, лабораторія оброблення сигналів, лабораторія теорії електричних кіл та сигналів, лабораторія медичних приладів.

Для проведення лабораторно-практичних занять в лабораторіях кафедри використовуються спеціально виготовлені макети пристроїв, новітня вимірювальна техніка, цифрові та аналогові обчислювальні машини, персональні комп’ютери, а також розробки викладачів кафедри та студентів.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії ЖДТУ для проведення лекційних занять (ауд. 316, 248, 250).

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”;
 • переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “спеціаліст”.
 • виробничої та наукової для підготовки фахівців освітнього рівня “магістр”.

Переддипломні та виробничі практики студенти кафедри мають змогу проходити на підприємствах та установах м. Житомира та області. Основні партнери кафедри – Житомирська обласна філія “Укрчастотнагляд”, ВАТ “Електровимірювач”, підприємство “Радіоелектронна компанія”, ВАТ “ЕКТА-пром”, ПАТ “Укртелеком”, ТОВ Житомирські інформаційні мережі”, ТОВ “КЕП ІНТ”, “Обласний радіотелевізійний передавальний центр”, ДП “НДІ радіосистем”, ТОВ “ДІВІКС”, ПрАТ “Київстар”, компанія “Телеконтакт”, «Radionix», ПАТ «Житомирський маслозавод» та інші підприємства мобільного, радіо та телевізійного зв’язку, дистанційних контрольно-вимірювальних систем, охоронних систем тощо.

Логотипи партнерів

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами ЖДТУ, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Міжнародна мобільність

Кафедра має безпосередньо договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій “Люблінська політехніка” (Люблін, Польща), де зараз проходять навчання в докторантурі та магістратурі випускники ” Ковалюк Ярослав та  Вільчинський Євгеній.

У рамках програми Міністерства освіти і науки України щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012 році від кафедри була направлена студентка Брушук Ольга Ігорівна на навчання до Лондонського університету, Великобританія. В 2013 році там вона здобула кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Інформаційні системи”, а в 2014 р отримала кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій” у ЖДТУ.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Сімчук Андрій
Інженер-керівник сервісної служби ТОВ “Біонікс ЛАБ” (м. Київ)
Навчання у ЖДТУ дало можливість набути тих знань, які сьогодні допомагають у розробці нового медичного обладнання. Викладацький склад професійно та терпляче роз’яснює матеріал, а практичні заняття закладають освітній фундамент, який я наразі засвоюю.Сімчук Андрій

 

Мельничук Ольга
Студентка Технічного університету Дрездена
Навчання у ЖДТУ дало величезний досвід практичної підготовки, який допоміг вступити до Технічного університету Дрездена та постійно допомагає у навчанні. Дякую викладачам кафедри РТ, РЕА і Т за отримані знання.Мельничук Ольга

 

Остапчук Олександр
Інженер сервісної служби ПАТ “Укртелеком”
Завдяки навчанню в ЖДТУ я здобув можливість не тільки розвинути професійні якості, а також здобути знання і по своєму хобі. На всіх кафедрах викладачі доброзичливі, готові пояснювати і ділитися досвідом навіть у не робочий час.  Бажаю, щоб всі такими і залишалися.Остапчук Олександр

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр денна 4 роки
Магістр денна 1,5 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,2
Математика 0,33
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,32
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бали за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів 0,05

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 40 28 1200 грн.
Магістр 1,5 роки 30 1350 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 235, 237, 239

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

morozov.andriy@gmail.com

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/pg/zstufikt