126 «Інформаційні системи та технології»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітньо-професійна програма: «Системи бізнес-аналітики» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Основною метою спеціальності «Інформаційні системи і технології» є розробка та адміністрування складних ІТ-інфраструктурних рішень із використанням технологій Big Data, Data Science, Cloud computing, Artificial Intelligence. Багато часу в програмі приділено вивченню архітектури розподілених та хмарних інформаційних систем із використанням технологій машинного навчання та штучного інтелекту.

Випускники спеціальності «Інформаційні системи і технології» можуть працювати на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними:

 • бізнес-аналітик;
 • системний аналітик;
 • інженер з даних;
 • розробник баз даних;
 • веб-розробник;
 • прикладний програміст;
 • проектувальник хмари;
 • адміністратор баз даних;
 • системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор хмари;
 • професіонал з інформаційних технологій;
 • технічний директор;
 • начальник ІТ-відділу;

Особливостями навчання за освітньою програмою «Системи бізнес-аналітики» в Державному університеті «Житомирська політехніка» є поглиблене вивчення інформаційних систем та технологій із використанням методів бізнес-аналізу. Такий підхід, що ґрунтується на знаннях економічного моделювання, методів та технологій підтримки прийняття рішень та управління ризиками, методах та технологіях моделювання бізнес-процесів, дозволяє проектувати та реалізовувати потужні інформаційні систем, в яких поєднується зручний інтерфейс користувача з розподіленою системою збереження даних та потужною серверною частиною обробки інформації.

Використання бізнес-аналізу – це сучасний рівень управління торгівельними мережами супермаркетів, банківськими установами, держаними службами, фармакологічними компаніями та іншими успішними підприємствами, які мають потужну інфраструктуру та надвеликі обсяги поточних даних. Таки технології використовуються для планування розвитку підприємства, визначення цільових сегментів ринку, планування маркетингових стратегій, аналізу попиту та прогнозування доходів, управління ризиками та проектування і аналізу вимог замовника до інформаційних систем. Прикладом впровадження таких технологій є аналітичні системи SaS, Google Analytic, Power BI тощо.

Особливості навчання

Підготовка професіоналів з «Інформаційних систем та технологій» вимагає належної технологічної оснащеності закладу вищої освіти, залучення висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, що може запропонувати Державний університет «Житомирська політехніка». У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та організації України, у тому числі і Житомирщини, які готові надавати свою допомогу та у подальшому сприяти працевлаштуванню студентів в межах підписаних договорів про співпрацю.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» триває 4 роки. На старших курсах гнучкий розклад адаптується під робочий графік студентів (адже в умовах дефіциту спеціалістів такого профіля, студенти починають працювати за фахом на старших курсах). Виробнича та переддипломна практика проходить виключно у провідних ІТ-компаніях Житомирщини.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовка фахівців зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» в Державному університеті «Житомирська політехніка» освітнього ступеня «бакалавр» ведеться за освітньою програмою «Системи бізнес-аналітики».

Інформаційні системи та технології

У процесі навчання студенти вивчають засоби та технології розробки web-орієнтованих систем, архітектуру та технології побудови інформаційних систем у локальних, гібридних та хмарних середовищах, технології віртуалізації та хмарні обчислення, підходи, засоби та технології адміністрування та захисту систем та мереж, баз та сховищ даних. Окрім того, студенти вивчають мови веб-розробки та технології машинного навчання та штучного інтелекту, системи підтримки прийняття рішень, BigData та інтелектуальний аналіз даних, технології бухгалтерського обліку, бюджетування, економічний аналіз, інформаційні системи і технології фінансового аналізу, бізнес-аналізу фінансових операцій, управління підприємствами.

Інформаційні системи та технології

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ, на базі яких організована практику для наших студентів.

Microsoft Azure

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ: Cisco та Microsoft та тренінговий доступ до хмарних рішень Microsoft Azure та IoT Cloud від Arduino.

Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco і отримати сертифікацію.

Завдяки програмі Microsoft Imagine Academy усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows, Windows Server, Visual Studio, SQL Server, Project, Visio, та безкоштовного навчального доступу до хмарної платформи Microsoft Azure.

Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine тощо.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Відповідальною за підготовку спеціалістів з інформаційних технологій є кафедра комп’ютерних наук. Вона утворена у 2018 році, тому у своїй діяльності спирається виключно на практичній досвід та сучасні ІТ-рішення. Викладачі кафедри – професіонали в галузі ІТ-технологій, більшість з яких має професійний досвід роботи, активно займаються науковою та дослідницькою роботою, приймають участь у різних наукових проектах та міжнародних грантах. До освітнього процесу також залучені провідні фахівці кафедри обліку і аудиту. Фахівці, які є визнаними науковцями та практиками з економічного аналізу та управління, з бухгалтерського обліку та аудиту, проектного і стратегічного аналізу, управління підприємствами. Така інтеграція забезпечує підготовку бізнес-аналітиків у повній відповідності вимогам сучасного мінливого ринку праці ІТ-спеціалістів у галузі інтелектуальних інформаційних технологій.

 

 

Фахові предмети

Фахові предмети (згруповані за компетенціями):

 • Основи програмування, Об’єкто-орієнтоване програмування та Технології програмування;
 • Веб-технології та Інтернет-програмування;
 • Операційні системи, Комп’ютерні мережі, Захист інформації;
 • Бази даних, Адміністрування та захист баз сховищ даних, BigData та інтелектуальний аналіз даних;
 • Системи штучного інтелекту; Системний аналіз, Системи підтримки прийняття рішень, Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
 • Технології бухгалтерського обліку, економічний аналіз, інформаційні системи та технології фінансового аналізу, інформаційні технології проектного аналізу.
 • Інші дисципліни за вибором студента.

 

 

Навчальні аудиторії та приміщення
Інформація про наші аудиторії

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в комп’ютерних класах, так і в спеціалізованих аудиторіях. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Навчальним планом спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» передбачені наступні практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна.

Навчальна та технологічна практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Виробнича та переддипломна практика орієнтовані на проходження на базі підприємств. При організації виробничої та переддипломної практик особлива увага приділяється вибору підприємств.

Державний університет «Житомирська політехніка» співпрацює з багатьма компаніями м. Житомира, на яких проходять практику студенти. Однак надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам. Найбільшими партнерами Державного університету «Житомирська політехніка» є такі компанії: ІСМ Україна, Viseven Group, Infopulse тощо.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 10000 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 2 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Біологія
Хімія
Іноземна мова 0,3
Фізика 0,4
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Контракт
Перелік предметів НМТ (2022-2023 років) або ЗНО (2020-2021 років)
Українська мова
Предмет на вибір абітурієнта

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 2500 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 2500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1 поверх, кабінети: 102-a (викладацька)

(0412) 24-09-95, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

kn@ztu.edu.ua
fikt@ztu.edu.ua

fikt-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/