123 «Комп’ютерна інженерія»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр)

Інформація про спеціальність

 

Аналіз ринку праці м. Житомира, Житомирської та сусідніх областей показав, що, окрім фахівців з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної експлуатації ІТ-інфраструктури підприємств та організації. Тому, з метою забезпечення потреб ринку праці, у 2015 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» була ліцензована нова ІТ-спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія». У цьому ж році здійснено перший набір студентів денної форми навчання.

Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ-інфраструктури підприємства: робочі станції користувачів, універсальні та спеціалізовані сервери, спеціалізовані комп’ютерні системи; кабельну інфраструктуру, мережне та телекомунікаційне обладнання, пристрої та засоби захисту інформації, засоби резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін. Системне програмне забезпечення включає: клієнтські та серверні мережні операційні системи, операційні системи спеціального призначення, спеціалізоване системне програмне забезпечення; системи керування базами даних; системи електронної пошти; інформаційні системи різного призначення (зокрема і Web-орієнтовані); системи журналювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних тощо.

Під час навчання за спеціальністю студенти можуть формувати індивідуальні траєкторії навчання в умовних напрямках системне адміністрування; мережне адміністрування, захист мережної інфраструктури тощо.

У межах траєкторії навчання системне адміністрування студенти мають можливість сконцентрувати свою підготовку на програмних засобах керування ресурсами інформаційних систем та засобах розробки спеціалізованих програмних додатків. У межах траєкторії навчання мережне адміністрування студенти мають можливість сконцентрувати свою підготовку на апаратних та програмних складових комп’ютерних систем та мереж, у межах траєкторії захист мережної інфраструктури підготовка концентрується на питаннях, пов’язаних з організацією захисту кінцевих та проміжних вузлів мереж, мережного обладнання тощо.

Випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на наступних посадах:

 • адміністратор системи (системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор інформаційних систем);
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор даних;
 • адміністратор доступу;
 • адміністратор доступу (груповий);
 • адміністратор задач;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з комп’ютерних систем;
 • аналітик з комп’ютерного банку даних;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • розробник комп’ютерних програм;
 • інженер-програміст;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

У процесі навчання студенти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж; підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ: Cisco та Microsoft.

Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу у межах університетської академії Cisco працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco. Кращі, за результатами навчання, студенти мають можливість проходити професійну сертифікацію рівнів CCNA та CCNP.

CISCO CCNA, CCNP

Microsoft Dreamspark

Завдяки програмі Microsoft DreamSpark усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Visual Studio 2019, SQL Server 2019 та ін.

Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

JetBrains

У процесі навчання постійно використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних технологій.

 

 

Фахові предмети

 

 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютера
 • Основи програмування
 • Пакети прикладних програм
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Web-технології
 • Теорія електричних і магнітних кіл
 • Електроніка
 • Комп’ютерна логіка
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Бази даних
 • Адміністрування та захист баз та сховищ даних
 • Операційні системи (зокрема, ОС Linux/Unix)
 • Комп’ютерні мережі
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 • Системне та мережне програмування
 • Архітектура та технології ІоТ
 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Комп’ютерна графіка
 • Програмування мовою Python
 • Програмування мовою R
 • Технології моделювання
 • Комп’ютерне проектування в галузі інженерії
 • Прикладна криптологія та безпека програмного забезпечення
 • Прикладна криптологія
 • Криптографія та стеганографія
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Штучний інтелект
 • Безпровідні мережі
 • Мережі мобільного зв’язку
 • Глобальні мережі
 • Системи технічного захисту інформації
 • Системи контролю і управління доступом
 • Інфраструктура відкритих ключів
 • Проектування та побудова систем на базі платформи Arduino
 • Проектування та побудова систем на базі платформи Raspberry PI
 • Проектування та розробка мережних додатків
 • Хмарні технології
 • Технології та засоби сумісної роботи
 • Тестування на проникнення, виявлення та розслідування інцидентів кібербезпеки
 • Безпека додатків ОС Windows
 • Безпека мобільних та Web-додатків
 • Кібероперації
 • Безпека IoT
 • Комплексні системи захисту інформації

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських леційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 107 та 107а, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторіях інших кафедр факультету. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання (комутатори, маршрутизатори, безпровідні точки доступу, міжмережні екрани, системи виявлення та попередження вторгнень, системи технічного захисту, компоненти та системи ІоТ тощо).

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі комп’ютерної інженерії та факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» передбачені наступні практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна. Навчальна та технологічна практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Виробнича та переддипломна практика орієнтовані на проходження на базі підприємств. При організації виробничої та передипломної практик особива увага приділяється вибору підприємств-баз практик та керівників практик від підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Базами практики є провідні підприємства міста, області, України в діяльності яких широко застосовуються сучасні ІТ-технології.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр на основі ОКР “Молодший спеціаліст” Денна 2 роки 10 місяців
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,3
Математика (П2) 0,5
Історія України(П3) 0,2
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,3
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,4
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,2
Географія (П4) 0,2
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі НРК 5 (ОКР «молодший спеціаліст», ОС «молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр»)
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій
  предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети)
 • за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,3
Математика (П2) 0,5
Історія України(П3) 0,2
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,3
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,4
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,2
Географія (П4) 0,2
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 3100 грн.
Бакалавр на основі РНК5 («фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «молодший спеціаліст»)” 2 роки 10 місяців / 1 рік 10 місяців 10 3100 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 3500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1 поверх, кабінети: 110, 132-а

(067) 388-76-17, (0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

yefimenko.andrii@gmail.com

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/