103 «Науки про Землю»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 103 «Науки про Землю»

Освітньо-професійна програма: «Управління земельними і водними ресурсами» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Для навчання на бакалавра за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньо-професійної програми «Управління земельними і водними ресурсами» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або освітній рівень «молодший бакалавр», або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за будь-якою спеціальністю.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою: «Управління земельними і водними ресурсами» дозволяє випускникам працювати в суміжних галузях пов’язаних з управлінням водними та земельними ресурсами.

На кафедрі наук про Землю Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного освітнього ступеню за спеціальністю «Науки про Землю».

Об’єкт вивчення та діяльності: природні та антропогенні об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук про Землю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: знання щодо будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів у геосферах.

Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, методи натурного, прямого та опосередкованого, безпосереднього лабораторного або дистанційного дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи моделювання та опрацювання інформації.

Напрямки вивчення:

 • вивчення сучасних технологій та теоретичних основ наук про Землю як комплексу природних систем;
 • аналіз шкідливих впливів на компоненти геосфер;
 • виявлення й оцінку різних видів забруднення;
 • застосування кількісних методів при дослідженні геосфер;
 • забезпечення всебічного аналізу складу і будови геосфер;
 • забезпечення ідентифікації та класифікації відомих і реєстрації нових об’єктів у геосферах їх властивостей та притаманних їх процесів;
 • забезпечення моніторингу природних процесів у геосферах.

Специфіка професії та переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка»:

 • перспективні спеціальності відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 • співпраця з більш ніж 30 установами, які є потенційними роботодавцями;
 • лабораторії екологічного спрямування «нового покоління»;
 • безмежні можливості для самореалізації студентів;
 • високий рівень працевлаштування випускників;
 • високий рівень викладання дисциплін із залученням іноземних спеціалістів.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес за спеціальністю «Науки про землю» здійснює кафедра наук про Землю факультету гірничої справи природокористування та будівництва Державного університету «Житомирська політехніка». Професорсько-викладацький склад кафедри становить 6 осіб, із них 1 професор – доктор біологічних наук, 4 кандидати наук (1 – технічних, 1 – біологічних, 2 – педагогічних)та 1 асистент. До навчального процесу також залучаються провідні фахівці-практики. Викладання дисциплін здійснюється висококваліфікованими викладачами, які постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, опановуючи досвід вітчизняних та зарубіжних колег.

Кафедра наук про Землю Державного університету «Житомирська політехніка» має все необхідне для навчання студентів та їх всебічного розвитку: сучасні лабораторії, комп’ютерні класи з сучасним програмним забезпеченням, мультимедійне обладнання тощо.

Викладачі кафедри наук про Землю здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх програмах та проектах. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням проблем раціонального надрокористування регіону.

 

 

Фахові предмети

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівців з наук про Землю та за зразком відповідних освітніх програм провідних українських та зарубіжних університетів.

Фахові предмети, що вивчаються за освітньою програмою «Управління земельними і водними ресурсами»:

 • Геологія з основами геоморфології. Географія та туристична діяльність.
 • Океанологія з основами океанографії.
 • Основи стійкості геосистем.
 • Геологічні проблеми регіону.
 • Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу.
 • Картографія з основами комп’ютерних технологій.
 • Гідрологія з основами гідробіології.
 • Управління водними ресурсами.
 • Управління земельними ресурсами.
 • Основи землеустрою.
 • Ландшафтний дизайн урбанізованих територій.
 • Екологічне нормування та стандартизація.
 • Моніторинг довкілля з основами метрології.
 • Водні та земельні об’єкти урбанізованих територій.
 • Аналіз та оцінка надзвичайних ситуацій.
 • Технологічні методи та засоби захисту довкілля. Інформаційні технології.
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля. Екологічний супровід господарської діяльності та природоохоронне законодавство.
 • Технології охорони водних ресурсів.

Для всебічного розвитку та професійного зростання майбутніх фахівців не менше 25 відсотків від усіх дисциплін професійної підготовки студент має можливість обирати самостійно.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів зі спеціальності 103 «Науки про Землю» використовуються сучасні комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії та загальноуніверситетські аудиторії для проведення практичних та лекційних занять.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

 • Лабораторія хімії та біогеохімії.
 • Лабораторія з біології та гідробіології.
 • Науково-дослідна лабораторія.
 • Спеціалізований комп’ютерний клас.
 • Лабораторія ґрунтознавства та лісівництва.
 • Лабораторія моніторингу довкілля.

Аудиторії оснащені мультимедійним обладнанням, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології та дає змогу максимально візуалізувати матеріал.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Ознайомча та навчальна практики передбачені навчальним планом проходять в межах університету з використанням наявних лабораторій та всього лабораторного обладнання, що використовується в навчальному процесі.

Виробничу та переддипломну практики студенти мають можливість проходити на підприємствах, в організаціях та установах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід організації роботи управління земельними і водними ресурсами.

Випускники спеціальності «Науки про землю» після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати в таких установах:

 • Органи державної та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду;
 • Науково-дослідні установи і навчальні заклади;
 • Проектні установи та громадські організації;
 • Лабораторії техногенно-екологічної безпеки;
 • Підприємства природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності;
 • Державна служба надзвичайних ситуацій України та екологічна інспекція;
 • Державна агенція водних ресурсів України;
 • Управління водних ресурсів ОДА;
 • Басейнове управління водних ресурсів;
 • Державне управління екології та природних ресурсів;
 • Головне управління Держгеокадастру;
 • Департамент земельних ресурсів ОДА;
 • Агропромислова компанія «KERNEL»;
 • Департамент екології та природних ресурсів;
 • КП “Житомирводоканал”.
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства.

У структурах управління територіальних громад – відділах екології, земельних та водних ресурсів

Посади, де ти зможеш працювати:

 • технік (природознавчі науки)
 • інспектор з використання водних ресурсів
 • технік-землевпорядник
 • технік-гідролог
 • технік-картограф
 • асистент фахівця з міського та районного планування
 • громадський інспектор з використання та охорони земель
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду
 • інспектор з ліцензування
 • інженер-інспектор (органи державної влади)

Технік-землевпорядник повинен:

 • збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю;
 • використовувати усно і письмово професійну українську мову;
 • спілкуватися іноземною мовою за фахом;
 • використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю;
 • вміти проводити польові та лабораторні дослідження;
 • визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;
 • застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер;
 • обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів;
 • вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу;
 • аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;
 • впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень;
 • знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації;
 • уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення;
 • брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук про Землю;
 • уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра наук про Землю активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Додатковий блок
Історія України 0,25
Іноземна мова 0,3
Біологія 0,35
Фізика 0,4
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Історія України 0,25
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 35 2100 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 5 1250 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 312-а

(0412) 24-14-27, (098) 259-70-36

knz@ztu.edu.ua

@ecology_polytechnic
facebook.com/ecology407a
gef-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua