103 «Науки про Землю»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 103 «Науки про Землю»

Освітньо-професійна програма: «Управління земельними і водними ресурсами» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Для навчання на бакалавра за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньо-професійної програми «Управління земельними і водними ресурсами» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту або освітній рівень «молодший бакалавр», або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за будь-якою спеціальністю.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою: «Управління земельними і водними ресурсами» дозволяє випускникам працювати в суміжних галузях пов’язаних з управлінням водними та земельними ресурсами.

На кафедрі екології Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного освітнього ступеню за спеціальністю «Науки про землю»

Об’єкт вивчення та діяльності: природні та антропогенні об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук про Землю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: знання щодо будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів у геосферах.

Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, методи натурного, прямого та опосередкованого, безпосереднього лабораторного або дистанційного дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи моделювання та опрацювання інформації.

Напрямки вивчення:

 • вивчення сучасних технологій та теоретичних основ наук про Землю як комплексу природних систем;
 • аналіз шкідливих впливів на компоненти геосфер;
 • виявлення й оцінку різних видів забруднення;
 • застосування кількісних методів при дослідженні геосфер;
 • забезпечення всебічного аналізу складу і будови геосфер;
 • забезпечення ідентифікації та класифікації відомих і реєстрації нових об’єктів у геосферах їх властивостей та притаманних їх процесів;
 • забезпечення моніторингу природних процесів у геосферах.

Специфіка професії та переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка»:

 • перспективні спеціальності відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 • співпраця з більш ніж 30 установами, які є потенційними роботодавцями;
 • лабораторії екологічного спрямування «нового покоління»;
 • безмежні можливості для самореалізації студентів;
 • високий рівень працевлаштування випускників;
 • високий рівень викладання дисциплін із залученням іноземних спеціалістів.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку за спеціальністю «Науки про землю» здійснює кафедра екології гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська політехніка». На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 15 осіб, із них 4 професори (1 – доктор сільськогосподарських, 2 – біологічних наук та 1 – технічних наук), 10 кандидатів наук (2 – сільськогосподарських, 5 – технічних, 1 – біологічних, 1 – економічних, 1 – педагогічних), 1 науковий співробітник та 1 асистент. Завідує випускною кафедрою – доцент, доктор технічних наук Пацева Ірина Григорівна.

Кафедра екології Державного університету «Житомирська політехніка» має все необхідне для навчання студентів та їх всебічного розвитку – сучасні лабораторії, комп’ютерні класи, затишні гуртожитки, бібліотеку та читальні зали, спортивний комплекс, стадіон зі штучним покриттям, тенісний корт та студентський центр для творчої роботи та дозвілля. В університеті працює медичний пункт, буфет та їдальня на 120 місць.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Викладачі кафедри екології є кураторами академічних груп. Вони постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону. Викладачі кафедри разом зі студентами активно проводять профорієнтаційну роботу.

Науково-дослідна робота кафедри екології проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В.П.

 

 

Фахові предмети

 

 • Загальна екологія.
 • Вступ до фаху.
 • Океанологія з основами океанографії.
 • Основи стійкості геосистем.
 • Аналітична хімія.
 • Основи комп’ютерних технологій в картографії.
 • Гідробіологія.
 • Управління водними ресурсами.
 • Екологічна токсикологія.
 • Кадастр природних ресурсів.
 • Ландшафтна екологія.
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
 • Моніторинг довкілля.
 • Фітоекологія та основи лісівництва.
 • Екологія міських систем.
 • Аналіз та оцінка надзвичайних ситуацій.
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.
 • Інформаційні технології в професійній діяльності.
 • Моделювання та прогноз екологічних процесів і технологій.
 • Екологічний супровід господарської діяльності.
 • Техноекологія.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та біогеохімії.
 • Лабораторія з біології та гідробіології.
 • Науково-дослідна лабораторія.
 • Спеціалізований комп’ютерний клас.
 • Радіоекологічна лабораторія.
 • Лабораторія ґрунтознавства та лісівництва.
 • Лабораторія моніторингу довкілля.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Посади, де ти зможеш працювати: технік (природознавчі науки), інспектор з використання водних ресурсів, технік-землевпорядник, громадський інспектор з використання та охорони земель, інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду, інспектор з ліцензування, інженер-інспектор (органи державної влади).

Технік-землевпорядник повинен:

 • збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю;
 • використовувати усно і письмово професійну українську мову;
 • спілкуватися іноземною мовою за фахом;
 • використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю;
 • вміти проводити польові та лабораторні дослідження;
 • визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;
 • застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер;
 • обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів;
 • вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу;
 • аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;
 • впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень;
 • знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації;
 • уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення;
 • брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук про Землю;
 • уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Випускники спеціальності «Науки про землю» після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати в таких установах:

 • Органах державної та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду;
 • Науково-дослідних установах і навчальних закладах;
 • В проектних установах та громадських організаціях;
 • Лабораторіях техногенно-екологічної безпеки;
 • На підприємствах природоохоронної галузі та інженерно-технологічної діяльності;
 • Державній службі надзвичайних ситуацій України та екологічних інспекціях;
 • В силових структурах, екологічних установах і організаціях, що здійснюють управління і нагляд за охороною та використанням водних і земельних ресурсів.

Посади, які може займати:

 • технік (природознавчі науки);
 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • технік-землевпорядник;
 • громадський інспектор з використання та охорони земель;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • інспектор з ліцензування;
 • інженер-інспектор (органи державної влади);
 • молодший науковий співробітник.

Студенти кафедри екології проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА.
 • ТОВ «ЕКО-МБ».
 • Державна екологічна інспекція.
 • Державне управління екології та природних ресурсів.
 • Агропромислова компанія «KERNEL».
 • Департамент екології та природних ресурсів.
 • КП “Житомирводоканал”.
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства.
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція.
 • Коростенський завод МДФ.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

З 2016 у рамках реалізації проекту за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» проводиться реалізація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетом та Вищою школою м. Ліль (Франція). На даний час 4 магістри університету навчаються в університеті партнері за програмою «Sustainable management of pollution».

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць).

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Історія України 0,25
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 20 1700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 5 1020 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 312-а

(0412) 24-68-09, (098) 259-70-36, (097) 539-69-83

ecology407@gmail.com, ecology119а@gmail.com

gef-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua