101 «Екологія»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма: «Екологія» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Еколог професія сучасного та майбутнього!

На кафедрі екології та природоохоронних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Екологія».

Слово «екологія» походить від грец. «oicos» – домівка та «logos» – наука, за Геккелем екологія – це наука про взаємовідносини живої істоти та оточуючого середовища.

Екологи – це ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля.

Професія еколога вважається модною, престижною та перспективною.

Ця професія посідає 3-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття.

Перед людиною виникає проблема виживання – саме існування нашого біологічного виду ставиться під питання і йому може загрожувати доля динозаврів. Але тоді причиною зникнення видів було зовнішнє втручання, а зараз людство може загинути від невміння використовувати свою могутність!

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значного радіоактивного забруднення зазнало Полісся України. З плином часу, радіоекологічні дослідження не втрачають своєї актуальності. Саме тому, професія радіоеколога вважається дуже перспективною. Результати радіоекологічних досліджень зробили великий вплив на прийняття міжнародних конвенцій, направлених на обмеження випробувань ядерної зброї і відмову від його використання в умовах війни. На основі рекомендацій радіоекологів в промисловості розробляються і упроваджуються замкнуті цикли охолоджування ядерних реакторів, уловлювачі радіоактивних аерозолів, методи зберігання і знешкодження радіоактивних відходів, що виключають їх попадання у довкілля.

Унікальність освітньої програми «Екологія»:

 • вивчення відходів руйнації;
 • відновлення порушених земель після військових дій;
 • радіоекологічний моніторинг;
 • ландшафтний дизайн.

В рамках спеціальності ти навчишся:

 • застосовувати сучасні методи та засоби контролю стану довкілля.
 • застосовувати програмні засоби та ГІС-технології.
 • здійснювати екологічний супровід підприємств.
 • проводити оцінку впливу на довкілля, СЕО.
 • вивчати відходи руйнацій.

Переваги навчання у «Житомирській політехніці» на кафедрі екології та природоохоронних технологій:

 • стажування та діюча програма обміну студентів з провідними міжнародними університетами;
 • організація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів;
 • проходження практики на базі працюючих підприємств, діючих лабораторій та об’єктах природно-заповідного фонду України;
 • екскурсії на провідні підприємства області, країни та країн ЄС;
 • новітні методики у викладанні навчального матеріалу у тісному поєднанні з практикою із залученням до тематичних лекцій стейкхолдерів.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку екологів здійснює кафедра екології природоохоронних технологій факультету гірничої справи, природокористування та будівництва Державного університету «Житомирська політехніка». На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 13 осіб, із них 5 професори (2 – доктори технічних наук, 1 – доктор біологічних наук, 1 – доктор сільськогосподарських наук, 1 – доктор педагогічних наук), 8 кандидатів наук (4 – сільськогосподарських, 1 – технічних, 1 – біологічних, 1 – економічних, 1 – педагогічних). Завідує випускною кафедрою – професор, доктор технічних наук Пацева Ірина Григорівна.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Викладачі кафедри екології та природоохоронних технологій здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Наукова робота

Кафедра екології та природоохоронних технологій активно залучається до виконання науково-дослідних робіт. Науковці кафедри творчо і плідно працюють над розв’язанням комплексу наукових проблем щодо поліпшення стану навколишнього середовища, охорони, раціонального використання, відтворення природних ресурсів та землекористування. Тематика наукових досліджень кафедри відповідає розробленим та затвердженим тематичним перспективним планам соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону та України.

Сьогодні кафедра має потужній науковий та технічний потенціал. Для проведення та реалізації науково-дослідної роботи на кафедрі створені наукові лабораторії, які оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяють виконувати дослідження на високому науковому та методичному рівнях. Крім того, до наукової роботи професорсько-викладацький склад кафедри залучає як здобувачів вищої освіти, молодих учених, так і професіоналів-практиків, стейкхолдерів тощо.

На кафедрі екології та природоохоронних технологій в Державному університеті «Житомирська політехніка» за науковим напрямом «Природничі науки» функціонує наукова школа “Проблеми екологічної безпеки, стійкості природних, антропогенно-змінених та урбанізованих екосистем, раціонального природокористування”.

Науковою школою «Проблеми екологічної безпеки, стійкості природних, антропогенно-змінених та урбанізованих екосистем, раціонального природокористування» на період з 2022–2027 рр. заплановано проведення наукових досліджень за такими пріоритетними тематичними напрямами:

 • розробка наукових основ використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • лісова радіоекологія та радіаційний моніторинг;
 • забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів;
 • аналіз ефективності використання екологічних методів для біотестування питної води;
 • дослідження особливостей розвитку мікробних асоціацій у поверхневому шарі ґрунту після проведення біологічної рекультивації
 • розробка науково- методичних основ управління екологічною безпекою водних об’єктів в умовах військових дій;
 • екологічний менеджмент та верифікація викидів парникових газів в рамках розробки системи торгівлі квотами».
 • наукове обґрунтування впливу факторів навколишнього середовища та життєдіяльності міського населення;
 • дослідження антропогенної трансформації біогідроценозів в умовах військових дій;
 • наукове обґрунтування впливу скиду кар’єрних (шахтних) вод;
 • дослідження соціоекологічних показників і розроблення стратегій сталого розвитку управління відходами;
 • підвищення рівня екологічної безпеки у будівництві шляхом використання методів зеленого будівництва;
 • дослідження лісорослинного потенціалу ґрунту після видобутку корисних копалин;
 • наукове обґрунтування оцінки якості поверхневих вод за допомогою сучасних автоматизованих систем.

Керівник – д.т.н., проф. Пацева І. Г.
Кадровий склад: д.т.н., проф. Пацева І.Г.; д.с.-г.н. проф., Заслужений лісівник України Краснов В.П.; д.б.н., проф. Уваєва О.І.; д.т.н., проф. Луньова О. В.; к.пед.н., доц. Герасимчук О.Л.; к.б.н., доц. Алпатова О.М.; к.пед.н., доц. Демчук Л.І.; к.с.-г.н., доц. Давидова І.В.; к.е.н., доц. Кірейцева Г.В.; к.с.-г.н., доц. Курбет Т.В.

Опис науково-дослідних робіт, які виконувались

Науково-педагогічні працівники кафедри екології та природоохоронних технологій проводили фундаментальні та прикладні наукові дослідження, що виконувалися за рахунок видатків державного бюджету:

 • НДР №37 «Розробка організаційних засад та інформаційного забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання природних ресурсів» (Номер державної реєстрації – 0115U002546). Виконавці: Курбет Т.В., Давидова І.В., Кірейцева Г.В. Термін виконання: 2015-2017 рр. Фінансування – 536,583 тис. грн.
 • НДР №42 «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки» (Номер державної реєстрації – 0116U005482). Виконавці: Коцюба І.Г. Термін виконання: 2016-2018 рр. Фінансування – 432,00 тис. грн.
 • НДР №46 «Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення» (Номер державної реєстрації – 0117U006475). Виконавці: Давидова І.В., Мельник В.В. Термін виконання: 2017-2020 рр. Фінансування – 1161,00 тис. грн.
 • НДР №50 «Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів) з цифровими відеозображеннями» (Номер державної реєстрації – 0118U003153). Виконавці: Коцюба І.Г. Термін виконання: 2018-2019 рр. Фінансування – 600,00 тис. грн.
 • НДР 54 «Система моніторингу наявності пожеж та витоків теплової енергії на основі безпілотних літальних апаратів» (Номер державної реєстрації – 0122U000380). Виконавці: Мельник-Шамрай В.В. Термін виконання: 2022-2024 рр. Фінансування – 2394,00 тис. грн.

У 2021 та 2022 роках в рамках Перспективного плану розвитку наукового напряму «Технічні науки» за бюджетною програмою 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти», що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, вирішувалися такі науково-технічні завдання:

 • Дослідження вертикального перерозподілу 137Cs у ґрунтах найбільш поширених типів лісорослинних умов у лісах Полісся України (Мельник-Шамрай В.В.).

Наукові послуги, роботи, виконані для потреб регіону та держави

Протягом останніх десяти років кафедра активно залучалися до виконання науково-дослідних робіт за рахунок госпдоговорів:

 • №457 «Проведення робіт з паспортизації р. Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму» (Номер державної реєстрації – № 0117U006216). Термін виконання: 2017 р. Фінансування – 95,00 тис. грн. Замовник: Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.
 • №456 «Наукове обґрунтування забезпечення екологічно безпечного збирання, транспортування, зберігання, оброблення і захоронення відходів» (Номер державної реєстрації – № 0117U006215). Термін виконання: 2017 р. Фінансування – 157,00 тис. грн. Замовник: Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.
 • №444 «Вивчити лісорослинні умови державного підприємства та розробити атлас рослин-індикаторів лісорослинних умов правобережного лісостепу України» (Номер державної реєстрації – № 0117U006218). Термін виконання: 2017 р. Фінансування – 126,00 тис. грн. Замовник: Державні підприємства (18) «Радомишльське лісогосподарство».
 • №459 «Вивчити лісорослинні умови комунального агролісогосподарського підприємства та розробити атлас рослин-індикаторів лісорослинних умов правобережного лісостепу України» (Номер державної реєстрації – № 0117U001833). Термін виконання: 2017 р. Фінансування – 70,00 тис. грн. Замовник: Державні підприємства (10) АПК.
 • №499 «Проведення моніторингу навколишнього середовища гірничих підприємств (на прикладі ТОВ «ЛАБІС»)» (Номер державної реєстрації –№0120U105164). Термін виконання: 2020-2022 р. Фінансування – 30,00 тис. грн. Замовник: ТОВ «ЛАБІС».
 • №12-2021 «Наукові дослідження з оцінки впливу на довкілля планової діяльності в районі Судилківського родовища гранодіоритів у Шепетівському районі Хмельницької області» (Номер державної реєстрації – № 0121U112048). Термін виконання: 2021 р. Фінансування – 15,00 тис. грн. Замовник: ТОВ «УКРСОУН».
 • №32-2021 «Проведення моніторингу навколишнього середовища ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат»» (Номер державної реєстрації – № 0122U000101). Термін виконання: 2021 р. Фінансування – 10,00 тис. грн. Замовник: Товариство з додатковою відповідальністю «Перечинський лісохімічний комбінат».
 • №33-2021 «Утилізація полімерних відходів виробництва взуття СП ТОВ “РІФ-1. (Номер державної реєстрації – № 0122U200308). Термін виконання: 2021-2022 р. Фінансування – 20,00 тис. грн. Замовник: Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РІФ».

Також кафедра екології та природоохоронних технологій здійснювала ряд науково-дослідних робіт на безоплатній основі:

 • №39 «Системні дослідження та оптимізація умов використання дизельного біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння», номер державної реєстрації № 0115U002548. (2015-2017 рр.);
 • №410 «Вивчити особливості радіоактивного забруднення продукції лісового господарства у лісах Полісся України», номер державної реєстрації № 0115U000985. (2015-2017 рр.);
 • №412 «Розробка засобів моделювання та дослідження процесів евтрофікації у водосховищах річки Тетерів на основі відеозображень». номер державної реєстрації № 0115U000986. (2015-2017 рр.);

Під керівництвом д.б.н., проф. Вінічука М. М. протягом 2012–2016 рр. (Номер державної реєстрації № 0113U004157) реалізовувався науковий проект № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження радіоцезію у лісові рослини та гриби» за рахунок гранту від Шведського університету сільськогосподарських наук.

Під час наукової діяльності кафедра екології та природоохоронних технологій намагається якомога активніше співпрацювати з іншими кафедрами та науковими підрозділами університету. Налагоджено співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування щодо розроблення місцевих програм охорони навколишнього природного середовища, програм моніторингу довкілля, а також розвитку та оптимізації мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем. Досить активною та плідною можна вважати співпрацю з іншими ЗВО та науково-дослідними установами:

 • Державною екологічною інспекцією Поліського регіону;
 • Державним управлінням екології та природних ресурсів в Житомирській області;
 • Житомирською обласною організацією Українського товариства охорони природи;
 • Навчально-методичним центром Управління освіти Житомирської міської ради;
 • Поліським філіалом УкрНДІЛГА (м. Житомир);
 • Комунальним підприємством «Житомирводоканал» (ДКП «ЖВУВКГ»);
 • ТОВ «ЕКО-МБ» (м. Житомир);
 • Європейським екологічним центром (м. Львів);
 • Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ);
 • Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів);
 • Національним транспортним університетом (м. Київ);
 • Одеською національною академією харчових технологій;
 • Одеським державним екологічним університетом;
 • Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

 

 

Фахові предмети

 

 • Сучасні напрямки ресурсо- та енергозбереження.
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
 • Ландшафтна екологія.
 • Моніторинг довкілля.
 • Ґрунтознавство і основи ведення сільського господарства.
 • Біотехнології.
 • Оцінка впливу на довкілля.
 • Техноекологія.
 • Гірничо-промислова екологія.
 • Екологія людини.
 • Екологічна стандартизація і сертифікація.
 • Економіка природокористування.
 • Екологічний контроль та аудит.
 • Фітоекологія та основи лісівництва.
 • Радіоекологія.
 • Метеорологія і кліматологія.
 • Загальна екологія.
 • Моделювання та прогнозування екологічних процесів і технологій.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та біогеохімії.
 • Лабораторія з біології та гідробіології.
 • Науково-дослідна лабораторія.
 • Спеціалізований комп’ютерний клас.
 • Радіоекологічна лабораторія.
 • Лабораторія ґрунтознавства та лісівництва.
 • Лабораторія моніторингу довкілля.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців. Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють зі стейкхолдерами в контексті науково-практичної допомоги.

Кафедрою екології та природоохоронних технологій підписані та реалізуються угоди як з державними, так і з приватними підприємствами (установами), серед яких: Державна екологічна інспекція Поліського округу, Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, Поліський філіал УкрНДІЛГА, ТОВ «ЕКО-МБ», Агропромислова компанія «KERNEL», КП “Житомирводоканал”, Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства, Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція, Коростенський завод МДФ, ТОВ «КІМ-ЛТД», ТОВ «ГАНСЬКА СЕС», ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування».

Випускники спеціальності «Екологія» після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати в таких установах:

Де ти зможеш себе реалізувати:

 • Структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).
 • Департаменти екології органів місцевого самоврядування.
 • Приватні, державні та комунальні підприємства.
 • Науково-дослідні установи та організації.
 • Природоохоронні організації.
 • Екологічні громадські організації.
 • Підприємства та консалтингові фірми, які виконують міжнародні проекти. екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування тощо.
 • Об’єднані територіальні громади.

Ким ти зможеш працювати:

 • Працівник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Працівник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Державний інспектор;
 • Працівник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Екологічний аудитор;
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з управління природокористуванням;
 • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва).

Професії майбутнього у сфері екології

 • Екоаудитор – спеціаліст, який виконує аудит промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу на навколишнє середовище за рахунок модернізації виробництва, зміни практик і методів роботи.
 • Рециклінг-технолог – спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, а також безвідходного виробництва.
 • Екопроповідник – спеціаліст, який розробляє і проводить освітні та просвітницькі програми для дітей і дорослих щодо способу життя, пов’язаного зі зниженням навантаження на навколишнє середовище, а також програми для виробничих підприємств з екологічних практик виробництва.
 • Парковий еколог – спеціаліст, до завдань якого входить моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів (парків, скверів, площ, алей). Розробка і впровадження рішень з озеленення, заселення території тваринами, птахами, комахами та ін.
 • Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф – інженер, який працює над усуненням наслідків забруднення навколо великих промислових центрів, танення вічної мерзлоти, руйнівного впливу радіаційних і океанських пластикових звалищ тощо. До його завдань належить розробка і реалізація програм з подолання наслідків та недопущення повторень таких катастроф.
 • Консультант з переробки відходів. Відходи є великою проблемою для нашої планети. Консультанти мають володіти знаннями з біології та хімії, щоб привнести нові ідеї та обрати методи щодо утилізації відходів певного типу.
 • Ековожатий – спеціаліст, який підтримує ініціативні громадські групи, що працюють на поліпшення екології, забезпечує обмін інформацією між ними, допомагає організувати громадський контроль виробництв і моніторинг поведінки людей в містах і селах.

Співробітництво зі стейкхолдерами

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців. Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють зі стейкхолдерами в контексті науково-практичної допомоги.

Кафедрою екології та природоохоронних технологій підписані та реалізуються угоди як з державними, так і з приватними підприємствами (установами), серед яких: Державна екологічна інспекція Поліського округу, Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, Поліський філіал УкрНДІЛГА, ТОВ «ЕКО-МБ», Агропромислова компанія «KERNEL», КП “Житомирводоканал”, Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства, Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція, Коростенський завод МДФ, ТОВ «КІМ-ЛТД», ТОВ «ГАНСЬКА СЕС», ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування».

Предметом Угод є співробітництво у сфері запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті; поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом; підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем еколого-збалансованого функціонування промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання; проведення підготовки/перепідготовки та підвищення кваліфікації власних кадрів шляхом реалізації спільних семінарів, курсів, усіх видів практик і стажувань студентами університету.

Напрямами співробітництва є:

 • залучення стейкхолдерів до розробки та перегляду освітніх програм;
 • запрошення стейкхолдерів на навчально-методичні семінари на базі кафедри;
 • анкетування дійсних стейкхолдерів;
 • анкетування потенційних стейкхолдерів;
 • встановлення договірних відносин, що передбачають проведення виробничої та переддипломної практики студентів на базі установ стейкхолдерів, подальше працевлаштування випускників кафедри тощо;
 • залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів до проведення навчальних занять на базі ЗВО та на базі установи стейкхолдера;
 • залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також випускників кафедри до проведення занять і майстер-класів в межах студентських наукових гуртків;
 • запрошення представників установ стейкхолдерів на захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів;
 • залучення академічної спільноти до розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених ОП.

Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу відбувається шляхом організації практик, навчальних екскурсій, проведення занять, консультування при виконанні кваліфікаційної роботи, рецензування ОП, участі в університетських конференціях тощо.

Випускова кафедра запрошує роботодавців до обговорення та оновлення ОП шляхом проведення круглих столів, за результатами яких відкориговується обов’язкова і вибіркова складова ОП, відбувається удосконалення в розрізі певних освітніх компонент.

З метою посилення практичної спрямованості освітнього процесу, проведення спільних наукових досліджень і впровадження результатів наукової роботи у виробництво, створені структурні підрозділи кафедри екології на базі ТОВ «ЕКО-МБ» та Поліського філіалу УкНДІЛГА.

Кафедра активно співпрацює із роботодавцями у науковій сфері, реалізуються спільні наукові проекти, проводиться наукове консультування підприємств та організацій. Спільні науково-дослідні роботи виконуються з ТОВ «Укрстоун», ТОВ «ЛАБІС». Укладено договори про співробітництво з ТОВ «КІМ-ЛТД», ТОВ «ГАНСЬКА СЕС», ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування».

До аудиторних занять на ОП спеціальностей 101 «Екологія» кафедра залучає професіоналів-практиків, які допомагають студентам сформувати розуміння практичних проблем, з якими стикаються фахівці в галузі екології; організовуються екскурсії на провідні підприємства регіону, проводяться тренінги, а саме:

 • відвідування ДП «Житомирське лісове господарство», участь у спільних семінарах, тренінгах;
 • зустріч із головним державним інспектором Управління Держпраці у Житомирській області;
 • зустріч із заслуженим природоохоронцем України, головою комітету з охорони надр ПАЕУ;
 • зустріч із національним консультантом FAO UN, експертом зі здоров’я тварин та зниження ризиків захворювань;
 • участь у Всеукраїнському онлайн-конгресі-2021 для майбутніх екологів.

Бази практик. Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою та галузевих стандартів вищої освіти. Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання і повинна забезпечувати цілісну підготовку спеціаліста до праці, тобто виконання основних функцій тих посад, на яких може бути використано фахівця відповідно з кваліфікаційними вимогами.

Під час практичної підготовки здобувач вищої освіти набуває загальні та фахові компетентності, які зазначені в ОП. Університет підтримує співробітництво з базами практик. Цілі і завдання практичної підготовки формуються із врахуванням потреб роботодавців. Зворотній зв’язок із роботодавцями забезпечується відгуком та оцінкою роботи студента на практиці.

Студенти кафедри екології та природоохоронних технологій проходять виробничі практики на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА.
 • ТОВ «ЕКО-МБ».
 • Державна екологічна інспекція Поліського округу.
 • Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.
 • Агропромислова компанія «KERNEL».
 • КП “Житомирводоканал”.
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства.
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція.
 • Коростенський завод МДФ.
 • ТОВ «КІМ-ЛТД».
 • ТОВ «ГАНСЬКА СЕС».
 • ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування».

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Наукова діяльність кафедри екології та природоохоронних технологій базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі екології. Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з іноземними закладами вищої освіти. В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти. Крім того, в рамках цих програми професорсько-викладацький склад кафедри проходять стажування на базі закордонних університетів.

Враховуючи потреби регіону, на подальшу перспективу планується пошук та залучення до наукової та освітньої співпраці ЗВО та організації, які спеціалізуються на вивченні особливостей використання відновлювальної енергетики.

Кафедра співпрацює в навчальній, науковій і методичній роботі з провідними університетами зарубіжних країн:

 • Університет м. Флоренція (Італія)
 • Університет м. Мітвайда (Німеччина)
 • Шведський університет сільськогосподарських наук (Швеція)
 • Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
 • Університет ім. М. Коперника (Польща)
 • Католицький університет м. Лілль (Франція)
 • Університет Ескешехіра Османгазі (Туреччина)

Науковці кафедри екології та природоохоронних технологій за напрямом «Радіаційна екологія лісових екосистем» виконують міжнародний науковий проект № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження 137Cs у лісові рослини та гриби» в рамках угоди про співпрацю між Шведським управлінням з радіаційної безпеки, ЖДТУ та Шведським університетом сільськогосподарських. Керівник від української сторони професор кафедри, д.б.н. Вінічук М.М. Форми співробітництва: спільні наукові дослідження, які проводяться як в Україні, так і в Швеції; використання устаткування і матеріалів, що належать українській або шведській стороні, проведення спільних нарад і семінарів щодо підготовки кадрів, передачі технології. Загальна вартість проекту – 1 млн. 570 тис. шведських крон.

Професор кафедри екології та природоохоронних технологій Краснов В.П. разом з науковцями Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща) проводить дослідження щодо вивчення інтенсивності радіоактивного забруднення козулі європейської на територіях забруднених радіонуклідами. Він був запрошений до Вармінсько-Мазурського університету де прочитав 4 лекції з проблем ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

У 2018 році розпочато співпрацю з науковим дослідником у сфері авторадіографії професором Масамічі Кагая (університет Токіо).

З 2016 у рамках реалізації проекту за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» проводиться реалізація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та Вищою школою м. Ліль (Франція). За період співпраці навчання за програмою «Sustainable management of pollution» на базі університету-партнеру пройшли 6 магістрів Державного університету «Житомирська політехніка» спеціальностей «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища». Дві студентки після отримання дипломів про вищу освіту (Державного університету «Житомирська політехніка» та Вищої школи м. Ліль) продовжили навчання у аспірантурі вищого навчального закладу Франції.

Крім того за аналогічною програмою здійснюються обміни студентів з Університетом м. Парма (з 2019 р.). У 2019-2020 навчальному році 3 студенти магістратури і 1 молодший науковий співробітник мали змогу навчатися на базі університету партнеру за навчальною програмою «Еcology and ethology for nature conservation». У 2020-2021 вже 4 студенти і 1 аспірант пройшли навчання в Університеті м. Парма. Загальний термін стажування склав по 8 місяців. У 2022 році аспірантки кафедри екології та природоохоронних технологій Шомко Ольга та Палій Ольга виграли грант від Університету м. Парма для молодих учених на річне стажування з метою проведення наукових досліджень.

З 2019 року реалізується проект за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» з Університет ім. М. Коперника (Польща). За цей час відбулося 2 робочих візити до університету-партнеру. Професор Уваєва О.І. та Давидова І.В. відвідали провідний вищий навчальний заклад Польщі з метою налагодження наукової та освітньої співпраці.

У 2021 році викладачы кафедри пройшли міжнародне стажування за темою «Ecological transport and Sustainability» (Сілезький технологічний університет м. Катовіце, Польща) в рамках участі у проекті 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2021) “Магістерська програма з смарт транспорту і міської логістики”, «Special Mobility Strand for Teachers».

Крім того у 2022 році дві студентки мали змогу пройти стажування на базі університету партнеру.

У 2022 році відбувся робочий візит викладачів Державного університету «Житомирська політехніка до Університету Ескешехіра Османгазі (Eskisehir Osmangazi University), Туреччина з метою розвитку подальшої наукової співпраці в напрямку екології та захисту довкілля. Також викладачі кафедри екології та природоохоронних технологій у 2022 році пройшли міжнародне стажування за темою «Sustainable development and waste management» (Університет Думлупінар м. Кютаг’я, Туреччина) в рамках програми Erasmus+ KA 107 International Credit Mobility Staff Training Mobility.

Науково-педагогічні працівники є учаниками проекту ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2-101082621 «Магістерська програма з еко-гірництва та інноваційного менеджменту корисних копалин» (2022-2025).

Координатор проекту – к.т.н., доц. Мамрай В.В.

Менеджери проекту: Кириленко Н.П., Махно А.М.

Враховуючи потреби регіону, на подальшу перспективу планується пошук та залучення до наукової та освітньої співпраці ЗВО та організації, які спеціалізуються на вивченні особливостей використання відновлювальної енергетики.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих підрозділів.
 • Бойове застосування високомобільних десантних підрозділів.
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ.
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби.
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки.
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Мандро Юрій
Асистент кафедри екології
Вступивши до університету я отримав всі необхідні умови для навчання та особистого розвитку. Завдяки зв’язкам університету з виробничими підприємствами області була можливість проходити наукову та переддипломну практику на реальних об’єктах. Саме під час таких практик студент має безцінну можливість поєднати теоретичні знання з практичними навичками. Після закінчення магістратури я скористався можливістю вступити до аспірантури та продовжити дослідницьку роботу на базі університетів України («Житомирської політехніки») та Швеції (SLU).Мандро Юрій

 

Деркач Євген
Головний інженер елеватора, компанія “Кернел”
Навчання на кафедрі екології дало початок розвитку моєї особистості, вміння приймати вірні стратегічні рішення, що сприяють моєму подальшому зростанню.Деркач Євген

 

Пекарська (Хілінська) Ольга
Головний спеціаліст відділу визначення рівнів антропогенного навантаження на навколишнє середовище Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Обравши «Житомирську політехніку» місцем навчання я отримала все те, чого тільки може бажати студент: чудових товаришів по навчанню; цікавих та унікальних викладачів; різнобічні знання та вміння їх використовувати; а також, звісно, активне студентське життя.Пекарська (Хілінська) Ольга

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,35
Додатковий блок
Історія України 0,35
Фізика
Іноземна мова 0,3
Біологія 0,4
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,35
Історія України 0,35
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Біологія 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Математика
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Іноземна мова
Математика 0,35
Історія України
Фізика
Біологія 0,4
Хімія
Мотиваційний лист
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
ЄВІ
Фаховий іспит
Мотиваційний лист
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит
Мотиваційний лист
ЄВІ / Співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 40 2100 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 10 2100 грн.
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» 1 рік 10 місяців 20 2100 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 2400 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 10 1250 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 10 1250 грн.
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» 1 рік 10 місяців 1250 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 1500 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 312-а

(0412) 24-68-09, (098) 259-70-36, (097) 539-69-83

keo@ztu.edu.ua

gef-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua