101 «Екологія»

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма: «Екологія» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Еколог професія сучасного та майбутнього!

На кафедрі екології та природоохоронних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» Ви можете отримати освіту відповідного кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Екологія».

Слово «екологія» походить від грец. «oicos» – домівка та «logos» – наука, за Геккелем екологія – це наука про взаємовідносини живої істоти та оточуючого середовища.

Екологи – це ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля.

Професія еколога вважається модною, престижною та перспективною.

Ця професія посідає 3-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття.

Перед людиною виникає проблема виживання – саме існування нашого біологічного виду ставиться під питання і йому може загрожувати доля динозаврів. Але тоді причиною зникнення видів було зовнішнє втручання, а зараз людство може загинути від невміння використовувати свою могутність!

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значного радіоактивного забруднення зазнало Полісся України. З плином часу, радіоекологічні дослідження не втрачають своєї актуальності. Саме тому, професія радіоеколога вважається дуже перспективною. Результати радіоекологічних досліджень зробили великий вплив на прийняття міжнародних конвенцій, направлених на обмеження випробувань ядерної зброї і відмову від його використання в умовах війни. На основі рекомендацій радіоекологів в промисловості розробляються і упроваджуються замкнуті цикли охолоджування ядерних реакторів, уловлювачі радіоактивних аерозолів, методи зберігання і знешкодження радіоактивних відходів, що виключають їх попадання у довкілля.

Напрямки вивчення:

 • управління відходами;
 • міграція радіонуклідів в харчових ланцюгах організмів (тварин і людини);
 • дезактивація забруднених земель, водоймищ, забруднених радіонуклідами;
 • пошук поверхневих родовищ радіоактивних руд (за допомогою рослин-індикаторів);
 • виявлення територій суші і акваторій, забруднених штучними радіонуклідами.

Специфіка професії та переваги навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка»:

 • відрядження по країні та за кордон (посилання на міжнародний відділ);
 • стажування та діюча програма обміну студентів з провідними міжнародними університетами;
 • організація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів;
 • моральне задоволення від усвідомлення того, що вдалося попередити забруднення оточуючого середовища;
 • таку роботу не можна назвати виснажливою;
 • участь у міжнародних конференціях та семінарах;
 • проходження практики на базі працюючих підприємств та діючих лабораторій України;
 • екскурсії на провідні підприємства області.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку екологів здійснює кафедра екології гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська політехніка». На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 15 осіб, із них 4 професори (1 – доктор сільськогосподарських, 2 – біологічних наук та 1 – технічних наук), 10 кандидатів наук (2 – сільськогосподарських, 5 – технічних, 1 – біологічних, 1 – економічних, 1 – педагогічних), 1 науковий співробітник та 1 асистент. Завідує випускною кафедрою – доцент, доктор технічних наук Пацева Ірина Григорівна.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Науково-дослідна робота кафедри екології направлена переважно на активізацію фундаментальних i пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, інноваційної діяльності регіонального рівня екологічного спрямування, участі кафедри та наукових лабораторій у розробці тематики на безоплатній основі, розширення зв’язків з академічними i галузевими установами, як вітчизняними, так і закордонними. Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Міжнародні зв’язки, наукова і навчальна мобільність є невід’ємною частиною наукової роботи кафедри. Її ефективність перевіряється участю у міжнародних проектах, конференціях та спільних наукових дослідженнях.

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2004 року спільно з кафедрою геотехнологій ім. проф. Бакка М. Т. було започатковано наукову школу за напрямом «Гірництво та прикладна екологія».

З 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. Протягом останніх років на кафедрі склалися такі наукові напрями:

 • наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • роль макроміцетів у кругообігу та утриманні радіоцезію в лісових екосистемах;
 • закономірності надходження 137Cs в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся України;
 • лісова радіоекологія та радіаційний моніторинг.

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи та проведення досліджень викладачами кафедри екології при кафедрі створена радіологічна науково-дослідна лабораторія, у якій студенти-магістри та аспіранти виконують лабораторну частину своїх наукових досліджень та лабораторію з проблем екології і охорони навколишнього середовища з усім необхідним обладнанням та устаткуванням для відбору і підготовки проб при радіологічних вимірюваннях з метою виконання експериментальної роботи з радіоекології, здійснення радіаційного контролю, проведення радіоекологічного моніторингу, яке надала університету кафедра ґрунтів і навколишнього середовища Шведського університету сільськогосподарських наук в межах міжнародного проекту.

У 2012 році в Державному університеті «Житомирська політехніка» за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради було розпочато роботу екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир. На заняттях слухачі можуть ознайомитися з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки в галузі екології, набути певних навичок і розвинути свої пізнавальні інтереси. Одним із найважливіших завдань лекторію є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

 

 

Фахові предмети

 

 • Сучасні напрямки ресурсо- та енергозбереження.
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
 • Ландшафтна екологія.
 • Моніторинг довкілля.
 • Ґрунтознавство і основи ведення сільського господарства.
 • Біотехнології.
 • Оцінка впливу на довкілля.
 • Техноекологія.
 • Гірничо-промислова екологія.
 • Екологія людини.
 • Екологічна стандартизація і сертифікація.
 • Економіка природокористування.
 • Екологічний контроль та аудит.
 • Фітоекологія та основи лісівництва.
 • Радіоекологія.
 • Метеорологія і кліматологія.
 • Загальна екологія.
 • Моделювання та прогнозування екологічних процесів і технологій.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та біогеохімії.
 • Лабораторія з біології та гідробіології.
 • Науково-дослідна лабораторія.
 • Спеціалізований комп’ютерний клас.
 • Радіоекологічна лабораторія.
 • Лабораторія ґрунтознавства та лісівництва.
 • Лабораторія моніторингу довкілля.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Вводяться нові закони про захист природи, затверджуються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Екологи – це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба або літом випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів. Вони з’ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшої дії людей на природу.

Випускники спеціальності «Екологія» після закінчення Державного університету «Житомирська політехніка» можуть працювати в таких установах:

 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища.
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища.
 • Лабораторія радіологічного контролю продукції лісового та сільського господарства.
 • Лабораторія радіологічного контролю харчової продукції.
 • Атомні електростанції.
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями.
 • Науково-дослідні установи.
 • Природоохоронні організації.
 • Муніципальні структури.

Посади, які може займати еколог:

 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки.
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища.
 • Інспектор з охорони природи.
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища.
 • Начальник відділу радіаційно-екологічного контролю.
 • Начальник радіологічної лабораторії.
 • Начальник цеху радіаційної безпеки.
 • Інженер з охорони навколишнього середовища.
 • Головний технолог з природоохоронних робіт.
 • Інженер з охорони природних екосистем.
 • Інженер з охорони та захисту лісу.
 • Інженер з охорони тваринного світу.
 • Екологічний аудитор.
 • Експерт з екології.
 • Лаборант хімічного аналізу.
 • Лаборант з аналізу газів та пилу.
 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа).
 • Технік-еколог.
 • Фахівець з екологічної освіти.
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем.
 • Фахівець з рекреації.
 • Фахівець з управління природокористуванням.

Студенти кафедри екології проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА.
 • ТОВ «ЕКО-МБ».
 • Державна екологічна інспекція Поліського округу.
 • Державне управління екології та природних ресурсів.
 • Агропромислова компанія «KERNEL».
 • Департаменте екології та природних ресурсів.
 • КП “Житомирводоканал”.
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства.
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція.
 • Коростенський завод МДФ.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

Відповідно до договору про науково-культурне співробітництво між Державним університетом «Житомирська політехніка» та Університетом м. Флоренція на базі даного університету протягом 5 років проходять стажування студенти спеціальності «Екологія».

У 2013-2014 роках у рамках програми Уряду України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» проходили стажування в Університеті м. Флоренція (Італія) студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та викладачі кафедри екології. Під час стажування закордоном студенти виконували частину магістерської роботи. Дипломні роботи були виконані англійською мовою, а попередній захист відбувся в університеті-партнері.

 • Оновлення навчальних планів магістерської програми з безпеки людини відповідно до новітніх розробок у цій галузі.
 • Розробка чотирьох нових загальних навчальних планів: “Безпека людини та навколишнє середовище”, “Якість їжі та безпека людини”, “Охорона здоров’я та безпека людини”, “Безпека людини та суспільство”.
 • Розробка докторської програми – рівня «доктор філософії» (PhD) зі спеціальності “Екологія” в рамках переходу до триступеневої системи підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації.

Шведське управління з радіаційної безпеки. Шведський університет сільськогосподарських наук.

 • Спільні дослідження на тему «Пошук шляхів зменшення надходження Cs-137 у лісові рослини та гриби».
 • Висвітлення результатів дослідження в презентаціях, спільних публікаціях, використання отриманих результатів в дослідницькій роботі.
 • Науковий та академічний обмін.
 • Створення радіологічної науково-дослідна лабораторії на базі університету.

Університет міста Флоренція (Італія).

 • Спільні дослідження на тему «Радіоекологія лісових екосистем».
 • Спільні дослідження на тему «Контроль якості харчування як чинника безпеки людей, що проживають в районах, забруднених радіонуклідами».
 • Висвітлення результатів дослідження в презентаціях, спільних публікаціях, використання отриманих результатів в дослідницькій роботі.
 • Підготовлено курсу лекцій з дисципліни «Радіоекологія та радіобіологія» англійською мовою.
 • Науковий та академічний обмін.

Університет міста Мітвайда (Німеччина).

 • Спільні дослідження на тему «Вплив радіаційного випромінювання на здоров’я людини».
 • Науковий та академічний обмін.

Вармінсько-Мазурський університет (Польща).

 • Спільні дослідження на тему «Вивчення інтенсивності радіоактивного забруднення козулі європейської на територіях забруднених радіонуклідами.
 • Науковий та академічний обмін.

Викладачі кафедри екології беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують подальші зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. Так, вже традиційною стала щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Краківській конференції молодих учених (Польща), міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток» (Варна, Болгарія), міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення європейської науки» (Софія, Болгарія).

В 2011 р. – старший викладач кафедри екології Корбут М.Б. прийняла участь у Міжнародній конференції “Інновації та співробітництво в Балтійському регіоні”, що проходить на базі Королівської Академії Інженерних Наук (Стокгольм, Швеція). Доцент кафедри екології Коцюба І.Г. в травні 2013 року прийняла участь у міжнародному тренінгу Training Course on Climate Change, який проходив у Вірменії, де представляла від України 2 наукові проекти.

Тісна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, який дозволяє кафедрі підвищити якість надання освітніх послуг та конкурентоспроможність фахівців, що випускаються, а це в свою чергу сприятиме працевлаштуванню випускників екологічного фаху.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих підрозділів.
 • Бойове застосування високомобільних десантних підрозділів.
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ.
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби.
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки.
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Мандро Юрій
Асистент кафедри екології
Вступивши до університету я отримав всі необхідні умови для навчання та особистого розвитку. Завдяки зв’язкам університету з виробничими підприємствами області була можливість проходити наукову та переддипломну практику на реальних об’єктах. Саме під час таких практик студент має безцінну можливість поєднати теоретичні знання з практичними навичками. Після закінчення магістратури я скористався можливістю вступити до аспірантури та продовжити дослідницьку роботу на базі університетів України («Житомирської політехніки») та Швеції (SLU).Мандро Юрій

 

Деркач Євген
Головний інженер елеватора, компанія “Кернел”
Навчання на кафедрі екології дало початок розвитку моєї особистості, вміння приймати вірні стратегічні рішення, що сприяють моєму подальшому зростанню.Деркач Євген

 

Пекарська (Хілінська) Ольга
Головний спеціаліст відділу визначення рівнів антропогенного навантаження на навколишнє середовище Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Обравши «Житомирську політехніку» місцем навчання я отримала все те, чого тільки може бажати студент: чудових товаришів по навчанню; цікавих та унікальних викладачів; різнобічні знання та вміння їх використовувати; а також, звісно, активне студентське життя.Пекарська (Хілінська) Ольга

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Молодший бакалавр Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Молодший бакалавр
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,5
Математика 0,5
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,5
Історія України
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,35
Історія України 0,35
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Біологія 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Математика
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,5
Математика 0,5
Мотиваційний лист

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,5
НМТ (2022 рік) на вибір абітурієнта 0,5
Мотиваційний лист

Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт

Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Молодший бакалавр 1 рік 10 місяців 20 1600 грн.
Бакалавр 3 роки 10 місяців 40 1900 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 10 1900 грн.
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» 1 рік 10 місяців 20 1900 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 2000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Молодший бакалавр 1 рік 10 місяців 5 960 грн.
Бакалавр 4 роки 10 1080 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 10 1080 грн.
Бакалавр на базі ОП «молодший бакалавр» 1 рік 10 місяців 1080 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 10 1250 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 312-а

(0412) 24-68-09, (098) 259-70-36, (097) 539-69-83

ecology407@gmail.com, ecology119а@gmail.com

gef-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua