101 «Екологія»

Гірничо-екологічний факультет (ГЕФ)

Спеціальність: 101 «Екологія»

 

Інформація про спеціальність

 

Еколог професія сучасного та майбутнього!

На кафедрі екології ЖДТУ Ви можете отримати освіту відповідного кваліфікаційного рівня за спеціальністю «Екологія» (спеціалізація «Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»).

Слово «екологія» йде від грец. «oicos» – домівка та «logos» – наука, за Геккелем – наука про взаємовідносини живої істоти та оточуючого середовища.

Екологи – це ті фахівці, які можуть з’ясувати, чому гине риба, висихають річки, влітку випадає сніг; вони вивчають стан повітря, води, ґрунту, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. З’ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людей на довкілля.

Ця професія посідає 6-е місці серед найбільш актуальних професій 21-го століття.

Перед людиною виникає проблема виживання людини – сама майбутність існування нашого біологічного виду ставиться під питання і йому може загрожувати доля динозаврів. Але тоді причиною зникнення видів було зовнішнє втручання, а зараз людство може загинути від невміння використовувати свою могутність!

Професія еколога вважається модною, престижною та перспективною, але поки що на Заході.

Специфіка професії та переваги навчання у ЖДТУ:

 • Відрядження по країні за кордон (посилання на міжнародний відділ)
 • Стажування та діюча програма обміну студентів з провідними міжнародними ВУЗами
 • Організація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів університету між університетами учасниками консорціуму проекту
 • Моральне задоволення від усвідомлення того, що вдалося попередити забруднення оточуючого середовища
 • Таку роботу неможна назвати виснажливою
 • Участь у міжнародних конференціях та семінарах
 • Проходження практики на базі працюючих підприємств
 • Екскурсії на провідні підприємства області

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку екологів здійснює кафедра екології гірничо-екологічного факультету ЖДТУ. На даній кафедрі професорсько-викладацький склад становить 15 осіб, із них 2 професори, доктори сільськогосподарських та біологічних наук, 3 кандидати сільськогосподарських наук, 4 кандидати технічних наук, 2 кандидати біологічних наук, 1 кандидат економічних наук та 3 старших викладача. Завідує випускною кафедрою – доктор сільськогосподарських наук, професор Краснов Володимир Павлович, який має почесне звання «Заслужений лісівник України» за внесення вагомого особистого внеску у розвиток галузі та розробку методичних рекомендацій, щодо ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Науково-дослідна робота кафедри екології направлена переважно на активізацію фундаментальних i пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, інноваційної діяльності регіонального рівня екологічного спрямування, участі кафедри та наукових лабораторій у розробці тематики на безоплатній основі, розширенні зв’язків з академічними i галузевими установами, як вітчизняними, так і закордонними. Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Міжнародні зв’язки та наукова і навчальна мобільність є невід’ємною частиною наукової роботи кафедри. Її ефективність перевіряється участю у міжнародних проектах, конференціях та спільних наукових дослідженнях.

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2004 року спільно з кафедрою геотехнологій ім. проф. Бакка М. Т. було започатковано наукову школу за напрямом «Гірництво та прикладна екологія».

У 2012 році в ЖДТУ за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради було розпочато роботу екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир. На заняттях слухачі можуть ознайомитися з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки в галузі екології, набути певних навичок і розвинути свої пізнавальні інтереси. Одним із найважливіших завдань лекторію є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

 

 

Фахові предмети

 

 • Техноекологія
 • Гірничо-промислова екологія
 • Сучасні напрямки ресурсо- та енергозбереження
 • Ландшафтна екологія
 • Моніторинг довкілля
 • Урбоекологія
 • Екологічна стандартизація і сертифікація
 • Екологічна токсикологія
 • Екологічна безпека
 • Екологічний контроль та аудит
 • Фітоекологія та основи лісівництва
 • Радіоекологія
 • Ґрунтознавство і основи ведення сільського господарства
 • Біотехнології
 • Картографічні методи в екології
 • Метеорологія і кліматологія
 • Загальна екологія
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Засоби та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються комп’ютерні класи кафедри екології та загальноуніверситетські аудиторії.

 • Лабораторія хімії та технології захисту навколишнього середовища
 • Лабораторія біології та радіоекології
 • Препараторська та клас магістерської підготовки
 • Науково-дослідна лабораторія радіаційної безпеки
 • Комп’ютерний клас
 • Радіоекологічна лабораторія
 • Кімната підготовки зразків

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Вводяться нові закони про захист природи, затверджуються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Екологи – це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба або літом випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів. Вони з’ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшої дії людей на природу.

Випускники спеціальності «Екологія» після закінчення ЖДТУ можуть працювати в таких установах:

 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
 • Науково-дослідні установи;
 • Природоохоронні організації;
 • Муніципальні структури;

Посади, які може займати еколог:

 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Інженер з охорони природних екосистем;
 • Інженер з охорони та захисту лісу;
 • Інженер з охорони тваринного світу;
 • Екологічний аудитор;
 • Експерт з екології;
 • Лаборант хімічного аналізу;
 • Лаборант з аналізу газів та пилу;
 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
 • Фахівець з рекреації;
 • Фахівець з управління природокористуванням;

Студенти кафедри екології проходять виробничі практики і працевлаштовуються на провідних підприємствах регіону, таких як:

 • Поліський філіал УкрНДІЛГА;
 • ДКП «ЖВУВКГ»;
 • ТОВ «ЕКО-МБ»;
 • Державна екологічна інспекція;
 • Державне управлінняе екології та природних ресурсів;
 • Агропромислова компанія «KERNEL»;
 • Департаменте екології та природних ресурсів;
 • КП “Житомирводоканал”;
 • Житомирська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства;
 • Житомирська міська санітарно-епідеміологічна станція;

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

Відповідно до договору про науково-культурне співробітництво між ЖДТУ та Університетом м. Флоренція на базі даного університету протягом 5 років проходять стажування студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2013-2014 роках у рамках програми Уряду України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» проходили стажування в Університеті м. Флоренція (Італія) студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та викладачі кафедри екології. Під час стажування закордоном студенти виконували частину магістерської роботи. Дипломні роботи були виконані англійською мовою, а попередній захист відбувся в університеті-партнері.

З 2013 року ЖДТУ приймає участь у проекті за програмою ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 “Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів” (2013-2017 р.р.). У 2014 році прийняла участь у даному проекті та виграла стипендію на навчання (2014-2015 н.р.) у Варшавському технологічному університеті студентка 5-курсу спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Викладачі кафедри екології беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують подальші зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. Так, вже традиційною стала щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Краківській конференції молодих учених (Польща), міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток» (Варна, Болгарія), міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення європейської науки» (Софія, Болгарія).

В 2011 р. – старший викладач кафедри екології Корбут М.Б. прийняла участь у Міжнародній конференції “Інновації та співробітництво в Балтійському регіоні”, що проходить на базі Королівської Академії Інженерних Наук (Стокгольм, Швеція). Доцент кафедри екології Коцюба І.Г. в травні 2013 року прийняла участь у міжнародному тренінгу Training Course on Climate Change, який проходив у Вірменії, де представляла від України 2 наукові проекти.

Тісна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, який дозволяє кафедрі підвищити якість надання освітній послуг та конкурентоспроможність фахівців, що випускаються, а це в свою чергу сприятиме працевлаштуванню випускників екологічного фаху.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ГЕФ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень. Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Мандро Юрій
Асистент кафедри екології
Вступивши до ЖДТУ я отримав всі необхідні умови для навчання та особистого розвитку. Завдяки зв’язкам університету з виробничими підприємствами області була можливість проходити наукову та переддипломну практику на реальних об’єктах. Саме під час таких практик студент має безцінну можливість поєднати теоретичні знання з практичними навичками. Після закінчення магістратури я скористався можливістю вступити до аспірантури та продовжити дослідницьку роботу на базі університетів України (ЖДТУ) та Швеції (SLU).Мандро Юрій

 

Деркач Євген
Головний інженер елеватора, компанія “Кернел”
Навчання на гірничо-екологічному факультеті дало початок розвитку моєї особистості, вміння приймати вірні стратегічні рішення, що сприяють моєму подальшому зростанню.Деркач Євген

 

Пекарська (Хілінська) Ольга
Головний спеціаліст відділу визначення рівнів антропогенного навантаження на навколишнє середовище Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Обравши Житомирський державний технологічний університет місцем навчання я отримала все те, чого тільки може бажати студент: чудових товаришів по навчанню; цікавих та унікальних викладачів; різнобічні знання та вміння їх використовувати; а також, звісно, активне студентське життя.Пекарська (Хілінська) Ольга

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 3 роки
Магістр Денна та заочна 1,5 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Біологія 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Хімія 0,3
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 40 16 1200 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки 10 1200 грн.
Магістр 1,5 роки 20 1320 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 40 700 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 3 роки 20 700 грн.
Магістр 1,5 роки 20 940 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 307

(0412) 24-68-09, (0412) 22-49-13, (067) 411-07-01, (093) 315-79-15, (050) 966-00-69

gef-ztu@ukr.net, gef@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
gef-news.ztu.edu.ua