292 «Міжнародні економічні відносини»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

Інформація про спеціальність

 

Економіст-міжнародник – це фахівець, який планує, організовує та аналізує бізнес-діяльність компанії, здійснює її зовнішньоекономічні операції, розробляє моделі діяльності на майбутнє з метою заощадження ресурсів на виконанні контрактів, зменшення витрат для виходу на зарубіжні ринки та посилення конкурентоспроможності компанії на міжнародних ринках товарів та послуг.

Отримавши якісну вищу освіту, випускник за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» може обіймати посади експерта з міжнародних економічних відносин, спеціаліста з планування та аналізу діяльності компанії, договірної та претензійної роботи, фінансової роботи, економіста, експерта-консультанта із зовнішньоекономічних питань, менеджера зовнішньоекономічної діяльності, маркетолога та керівника:

 • будь-яких виробничих та торговельних компаній, зокрема тих, які здійснюють експортно-імпортну діяльність, залучають іноземні інвестиції, укладають зовнішньоекономічні контракти та співпрацюють з іноземними бізнес-партнерами;
 • представництв та філій іноземних компаній;
 • банківських установ, інвестиційних фондів, бірж;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування, регіональних агенціях та економічних департаментах.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин – доктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють іноземними мовами (англійська, польська, французька), проходять стажування за кордоном та активно здійснюють викладацьку діяльність у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями, постійно беруть участь у професійних практикумах та тренінгах.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з першого курсу студенти поглиблено вивчають дві ділові іноземні мови: англійську та польську.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план змодельовано з урахуванням запитів роботодавців щодо вмінь і навиків фахівця з міжнародних економічних відносин та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

При цьому підготовка фахівців поєднує вивчення сучасних теорій бізнесу та аналіз світових економічних тенденцій з опрацюванням практичних аспектів управління бізнесом в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності України та сприятливого середовища для виходу на зарубіжні ринки.

Студенти спеціальності мають унікальну можливість вивчення англійської та польської мови (розмовна та ділова мова) протягом всього терміну навчання, що підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці, дає можливість стажуватися та в подальшому працювати за кордоном.

Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, органів влади та регуляторних органів, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів.

 

Переваги навчання на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

1
Викладання професійних дисциплін з орієнтацією на практичні навички та відповідно до запитів роботодавців
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри – докторами та кандидатами економічних наук, які мають значний досвід закордонних стажувань, викладання іноземними мовами у європейських вузах, численні професійні сертифікати.
2
Оволодіння студентами двома діловими іноземними мовами (англійська та польська)
Їх викладання забезпечується фахівцями з економічною та філологічною освітою протягом всіх років навчання, при цьому при викладанні інших фахових предметів викладачі кафедри додатково пояснюють особливості застосування англомовної професійної термінології в документації та контрактах. Це дозволяє здобути навички професійного використання іноземної мови.
3
Студентам створено сприятливі умови для дистанційного навчання та самостійної роботи
Діє Освітній портал Житомирської політехніки для забезпечення повного доступу до навчальних матеріалів та виконання завдань викладача у зручний час, що полегшує спілкування між викладачами і студентами, забезпечуючи індивідуальний підхід до навчання.
4
Можливість навчання за індивідуальним планом
Для студентів, які бажають поєднувати навчання і роботу, передбачено можливість індивідуального плану навчання
5
Використання інноваційних методик викладання дисциплін
Активно впроваджено кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів, вирішення практичних ситуацій.
6
Можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу»
Бажаючі пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу, навчаючись на спеціальності, можуть це зробити на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова.
7
Допомога у працевлаштуванні через Центр розвитку професійної кар’єри університету
Кафедра разом з Центром розвитку професійної кар’єри сприяє працевлаштуванню випускників та студентів шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, допомоги студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування та практики, долученні до волонтерської праці.
8
Безкоштовна участь у професійних тренінгах на базі університету
Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин долучена до проведення на базі університету заходів неформальної освіти та розвитку індивідуальних навичок, у яких традиційно активну участь беруть економісти-міжнародники.

Групи дисциплін, передбачені навчальним планом:

 • фундаментальна підготовка (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні економічні теорії, міжнародна економіка, економічний аналіз, міжнародна торгівля);
 • цифрові технології в міжнародних економічних відносинах (електронна комерція, Big Data та візуалізація даних, цифрові технології зовнішньоекономічної діяльності та митних розрахунків);
 • управління діяльністю підприємства на міжнародних ринках (зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародний маркетинг та дослідження зарубіжних ринків, митні операції та режими оподаткування, прийняття рішень в міжнародному бізнесі);
 • soft skills (розвиток комунікативних навичок, міжнародна ділова комунікація, стратегія та тактика міжнародних економічних переговорів).

Важливою частиною підготовки є побудова індивідуального підходу до навчання. На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» студенти самостійно з навчальних дисциплін освітньої програми обирають не менше 25 % дисциплін, реалізуючи власні професійні інтереси та будуючи індивідуальну освітню траєкторію. Професійні дисциплін, що пропонуються студентам для вибору відповідно до їх інтересів та професійних уподобань:

 • Big Data та візуалізація даних
 • Бізнес-моделі та управління змінами
 • Бізнес-планування
 • Бренд фахівця та управління кар’єрою
 • Електронна комерція
 • Інвестиційні проекти та інновації
 • Корпоративна культура
 • Макроекономічна публічна політика
 • Міжнародна ділова комунікація
 • Міжнародні економічні кризи
 • Прийняття рішень в міжнародному бізнесі
 • Стратегія і тактика міжнародних економічних переговорів
 • Сучасні форми міжнародного бізнесу
 • Теорія економічного вибору
 • Управління командами
 • Управління міжнародними проектами

МИ НАВЧИМО ТЕБЕ:

 • приймати рішення щодо міжнародної діяльності компаній; проводити маркетинговий аналіз ринків та галузей; складати зовнішньоекономічні контракти та обирати вигідні умови поставки;
 • організовувати експортно-імпортну діяльність підприємств; забезпечувати супровід торгових операцій, працювати з митницею та міжнародними перевізниками; визначати та обирати найкращі стратегії взаємодії з бізнес-партнерами;
 • організовувати та проводити ділові переговори, здійснювати ділову комунікацію з бізнес-партнерами з використанням іноземних мов; брати участь у міжнародних грантових проектах.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, активно використовуються інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Лекційні та семінарські заняття супроводжуються з використанням слайдів, що покращує візуальне сприйняття навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх практик, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Студент у зручний час самостійно опрацьовує навчальний матеріал та працює з викладачем в інтерактивному режимі, що покращує підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики на українських підприємствах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організації роботи управлінського персоналу та управління міжнародною діяльністю підприємств.

Для економістів-міжнародників періодично організовуються екскурсії на провідні підприємства не тільки Житомирської області, але й України, де вони мають унікальну можливість ознайомитись з повним циклом виробництва, роботою різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками компаній та дізнатися про можливості стажування та майбутнього працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою  їх успішного працевлаштування в майбутньому.

Ми впевнені, що міжнародна мобільність – це невід’ємний компонент життя кожного економіста-міжнародника. Ми заохочуємо студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» до участі в міжнародних проектах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

Міжнародна мобільність

Наші університети-партнери – провідні вищі навчальні заклади зарубіжних країн:

Ми заохочуємо студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» до участі в міжнародних проектах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

Наші студенти брали активну участь в заході в рамках міжнародного проекту “PL+UA=EU. Польсько-українські зустрічі на шляху до об’єднаної Європи”.

За підтримки викладачів кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин економісти-міжнародники є постійними учасниками проектів та програм від провідних вітчизняних та зарубіжних лекторів, політиків та економістів.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Freetime

 

Студентське життя економістів-міжнародників залишається у спогадах кожного яскравими та незабутніми моментами студентського дозвілля, у якому активну участь бере колектив кафедри . Спільно проведений час дає можливість кураторам та викладачам кафедри сформувати дружні відносини в академічних групах, виявити та розкрити таланти кожного студента.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Актуальність і важливість спеціальності «Міжнародні економічні відносини» підтверджується позитивними відгуками випускників Житомирської політехніки.

Онищук Тетяна
Бухгалтер на «ПАК-ТРЕЙД»
Вивчення іноземних мов на даному етапі розвитку української економіки та прагнення нашої держави не просто вийти на міжнародну арену, а й міцно там закріпитися, є не просто можливістю, а необхідністю. Мова відкриває безліч можливостей для людини, що нею володіє, тим паче, коли все більше з’являється підприємств не лише з іноземними інвестиціями, а я таких, що безпосередньо працюють в сфері імпорту/експорту. Пошуки нових ринків збуту, а також досягнення взаєморозуміння з іноземними контрагентами стає можливим за умови знання іноземної мови.Онищук Тетяна

 

Шокал Лілія
Аналітик відділу дебіторської заборгованості SC Johnson (Великобританія)
Companies are increasingly operating on an international level. PwC recently predicted that global assignments will increase by 50% in the next decade. Candidates will increasingly be required to have language skills and knowledge of international standards, such as IAS/IFRS. In this context, I believe that international studies and a work experience abroad are essential.Шокал Лілія

 

Поплавська Анна
Менеджер з розвитку ТОВ «Протон Груп»
За студентських років легко недооцінити важливість володіння іноземними мовами та приділяти на їх вивчення недостатньо часу. Однак по закінченню вузу, при пошуку роботи натикаєшся на одну із поширених вимог як великих, так і середніх компаній: «знання іноземної мови на достатньо високому рівні». Англійська мова – класика у даному випадку. І тут приходить прозріння та розуміння втраченого часу. При цьому недостатньо задекларувати, що ви знаєте мову, але й вміти та не боятися спілкуватися на професійні теми. На сьогоднішній день, маючи значний досвід у використанні англійської мови в роботі, можу із впевненістю сказати, що чим більше почерпнеш в період навчання, тим легше буде знайти роботу і рекомендувати себе як перспективного спеціаліста, здатного розвивати компанію. Знання іноземної мови, а тим паче професійної, робить людину конкурентною на вимогливому ринку праці.Поплавська Анна

 

Діділовський Олександр
Старший податковий консультант «Pricewaterhouse Coopers» (м. Лондон, Великобританія)
Робота у міжнародній компанії відкриває чудові перспективи для професійного та кар’єрного росту, а також можливості стажування за кордоном. Тому, маючи за мету працевлаштування у такій компанії, необхідно наполегливо працювати починаючи вже з першого курсу університету. Важливими є постійне вдосконалення професійних знань з міжнародних економічних відносин, розвиток аналітичних здібностей та, без сумніву, підвищення рівня професійної англійської мови. Я впевнений, що університет є гарним місцем для початку успішної кар’єри. Адже у свій час, будучи студентом, я сам отримав необхідні знання та навики, які допомогли мені досягти успіху.Діділовський Олександр

 

Кушнір Вікторія
Асистент в Bank SA Millennium (м. Варшава, Польща)
Міжнародні економічні відносини є перспективним та престижним напрямом в освітній сфері. Отримані знання та навички допоможуть майбутнім випускникам стати конкурентоспроможними не лише на вітчизняному, але й на міжнародному ринку праці.Кушнір Вікторія

 

Вовк Роман
Спеціаліст по банківським операціям в Bank Credit Suisse (м. Варшава, Польща)
Знання іноземної мови є значною конкурентною перевагою у наш час. Роботодавці звертають увагу на рівень володіння професійною мовою не менше, ніж на навички та уміння працівника. Критично важливим є знання фахової іноземної мови при влаштуванні на позиції у міжнародних компаніях за кордоном та на Україні.Плануючи навчання за кордоном варто враховувати і розуміти заздалегідь, що для того щоб успішно навчатися, знання мови потрібно буде продемонструвати. Рівень володіння іноземною мовою можна підтвердити здачею професійних іспитів та відповідним сертифікатом. Саме тому, на мою думку, вивчення іноземної мови від самого початку професійного розвитку повинно сприйматися не як можливість, а як необхідність.Вовк Роман

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

БюджетКонтракт 1Контракт 2Контракт 3
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,25
Математика
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,25
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,3
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,25
Історія України
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 1690 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 25 1910 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4 поверх, кабінети: 416-б, 420, 416

(093) 983-89-13, (097) 441-34-10 (завідувач кафедри – Шиманська Катерина Володимирівна)

kme@ztu.edu.ua

@mev_zstu
facebook.com/MEV.ZSTU/
fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua