292 «Міжнародні економічні відносини»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

Інформація про спеціальність

 

Фахівець із міжнародних економічних відносин-одна з професій, яка максимально враховує сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, зовнішньоекономічних операцій різних суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, допомагає особистому гармонійному розвиткові.

Фахівець має можливість працювати в національних та міжнародних компаніях різного спрямування – виробники-експортери, підприємства, що займаються імпортом, міжнародними перевезеннями (морські, авіаційні, автомобільні), логістичними операціями, фінансовим посередництвом. Протягом навчання студент отримує належну профільну теоретичну базу та практичний досвід, що допомагає:

 • Досліджувати кон’юнктуру міжнародних ринків товарів, послуг, ресурсів;
 • Заключати договори, угоди та займатися моніторингом їх виконання;
 • Здійснювати митні процедури та обирати митні режими;
 • Розробляти маркетингову стратегію виходу на міжнародні ринки;
 • Налагоджувати взаємозв’язки з новоми партнерами митними та іншими державними органами, АСМАП, Торгово-промисловую палатою України та іншими профільними організаціями;
 • Володіти декількома мовами.

Отримавши якісну вищу освіту, випускник за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» може обіймати посади експерта з міжнародних економічних відносин, спеціаліста з планування та аналізу діяльності компанії, договірної та претензійної роботи, фінансової роботи, економіста, експерта-консультанта із зовнішньоекономічних питань, менеджера зовнішньоекономічної діяльності, маркетолога та керівника:

 • будь-яких виробничих та торговельних компаній, зокрема тих, які здійснюють експортно-імпортну діяльність, залучають іноземні інвестиції, укладають зовнішньоекономічні контракти та співпрацюють з іноземними бізнес-партнерами;
 • представництв та філій іноземних компаній;
 • банківських установ, інвестиційних фондів, бірж;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування, регіональних агенціях та економічних департаментах.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес на спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри міжнародних відносин і політичного менеджментудоктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють іноземними мовами (англійська, польська, французька), проходять стажування за кордоном та активно здійснюють викладацьку діяльність у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями, постійно беруть участь у професійних практикумах та тренінгах.

Креативні та професійні викладачі, що мотивують студентів та відкриті для спілкування. Студенти маютьбезліч можливостей для самовдосконалення, цікаві освітні та професійні проєкти, сучасне та сприятливе освітнє середовище –запорука успішного навчання!

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з першого курсу студенти поглиблено вивчають дві ділові іноземні мови: англійську та польську.

 

 

Фахові предмети

 

Міжнародні економічні відносини – сучасна освітня програма, орієнтована на освітні потреби студента,тому ми постійно удосконалюємося й робимо свої освітні програми цікавими та перспективними для майбутнього наших студентів!

Щоденно прагнемо створювати молодих фахівців нової генерації, формувати компетентності та навички, затребувані на ринку праці не лише України, але й світу.

Ми не обмежуємося рамками традиційних методів навчання, роблячи акцент на практичних та неформальних освітніх заходах, де студенти формують нові навички, стають більш комунікабельними, самостійними та активними, розвивають критичне мислення та soft skills.

При цьому підготовка фахівців поєднує вивчення сучасних теорій бізнесу та аналіз світових економічних тенденцій з опрацюванням практичних аспектів управління бізнесом в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності України та сприятливого середовища для виходу на зарубіжні ринки.

Студенти спеціальності мають унікальну можливість вивчення англійської та мови другої іноземної мови на вибір (розмовна та ділова мова) протягом всього терміну навчання, що підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці, дає можливість стажуватися та в подальшому працювати за кордоном.

Студенство активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, органів влади та регуляторних органів, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів.

 

Переваги навчання на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

1
Викладання професійних дисциплін з орієнтацією на практичні навички та відповідно до запитів роботодавців
Освітній процес забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри, які мають значний досвід закордонних стажувань, викладання іноземними мовами, регулярно беруть участь у професійних тренінгах та майстер-класах.
2
Оволодіння студентами двома діловими іноземними мовами (англійська та друга іноземна мова на вибір)
Їх викладання забезпечується фахівцями з економічною та філологічною освітою протягом всіх років навчання, а викладачі фахових дисциплін пояснюють особливості застосування англомовної професійної термінології, що дозволяє здобути навички професійного використання іноземної мови.
3
Студентам створено сприятливі умови для дистанційного навчання та самостійної роботи
Усі курсикафедри доступні на Освітньому порталі Житомирської політехніки для забезпечення повного доступу до навчальних матеріалів та виконання завдань у зручний для студента час. Це полегшує спілкування між викладачами і студентами, забезпечуючи індивідуальний підхід до навчання.
4
Можливість навчання за індивідуальним планом
Для студентів, які бажають поєднувати навчання і роботу, передбачено можливість індивідуального плану навчання, а використання цифрової платформи дає змогу вчитися у вільний від роботи час у зручном для себе режимі.
5
Використання інноваційних методик викладання дисциплін
Активно впроваджено кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів, вирішення практичних ситуацій.
6
Можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу»
Бажаючі пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу, навчаючись на спеціальності, можуть це зробити на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова.
7
Допомога у працевлаштуванні через Центр розвитку професійної кар’єри університету
Кафедра разом з Центром розвитку професійної кар’єри сприяє працевлаштуванню випускників та студентів шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, допомоги студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування та практики, долученні до волонтерської праці.
8
Безкоштовна участь у професійних тренінгах на базі університету
Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин долучена до проведення на базі університету заходів неформальної освіти та розвитку індивідуальних навичок, у яких традиційно активну участь беруть економісти-міжнародники.

Групи дисциплін, передбачені навчальним планом:

 • фундаментальна підготовка (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні економічні теорії, міжнародна економіка, міжнародна торгівля, міжнародні економічні відносини);
 • цифрові технології в міжнародних економічних відносинах (цифровізація документообороту та електронний офіс, цифрові технології зовнішньоекономічної діяльності та митних розрахунків, цифрові технології в економіці та управлінні);
 • управління діяльністю підприємства на міжнародних ринках (зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародний маркетинг та дослідження зарубіжних ринків, митні операції та режими оподаткування, прийняття рішень в міжнародному бізнесі);
 • soft skills (розвиток комунікативних навичок, міжнародна ділова комунікація, стратегія та тактика міжнародних економічних переговорів).

Важливою частиною підготовки є побудова індивідуального підходу до навчання. На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» студенти самостійно з навчальних дисциплін освітньої програми обирають не менше 25 % дисциплін, реалізуючи власні професійні інтереси та будуючи індивідуальну освітню траєкторію. Професійні дисциплін, що пропонуються студентам для вибору відповідно до їх інтересів та професійних уподобань:

 • Міжнародна ділова комунікація
 • Бізнес-планування
 • Корпоративна культура
 • Електронна комерція
 • Бізнес-моделі та управління змінами
 • Бренд фахівця та управління кар’єрою
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Іноземна мова професійного спрямування (друга)
 • Сучасні форми міжнародного бізнесу
 • Прийняття рішень в міжнародному бізнесі
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Товарознавство та управління якістю
 • Стратегія і тактика ведення переговорів
 • Макроекономічна публічна політика
 • Інноваційно-інвестиційна політика
 • Фінансове планування
 • Управління міжнародними проектами та грантами
 • Управління командами

МИ НАВЧИМО ВАС:

 • приймати рішення щодо міжнародної діяльності компаній;
 • проводити маркетинговий аналіз ринків та галузей;
 • складати зовнішньоекономічні контракти та обирати вигідні умови поставки;
 • організовувати експортно-імпортну діяльність підприємств;
 • забезпечувати супровід торгових операцій, працювати з митницею та міжнародними перевізниками;
 • визначати та обирати найкращі стратегії взаємодії з бізнес-партнерами;
 • організовувати та проводити ділові переговори;
 • здійснювати ділову комунікацію з бізнес-партнерами з використанням іноземних мов;
 • брати участь у міжнародних грантових проектах.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, активно використовуються інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що покращує візуальне сприйняття навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх практик, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Студент у зручний час самостійно опрацьовує навчальний матеріал та працює з викладачем в інтерактивному режимі, що покращує підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Розроблені електронні матеріали та цифрові засоби університету дозволяють ефективно працювати і з використанням засобів дистанційного навчання (проведення відео-лекцій, практичних онлайн-занять та презентацій).

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики на українських підприємствах, де поглиблюють свої знання та отримують практичний досвід у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організації роботи управлінського персоналу та управління міжнародною діяльністю підприємств.

Для фахівців із міжнародних економічних відносин періодично організовуються екскурсії на провідні підприємства не тільки Житомирської області, але й України, де вони мають унікальну можливість ознайомитись з повним циклом виробництва, роботою різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками компаній та дізнатися про можливості стажування та майбутнього працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою їх успішного працевлаштування в майбутньому. Студенти спеціальності регулярно беруть участь у проєкті Study Tours to Poland, отримуючи можливість відвідати Польщу з культурно-освітнім візитом, зустрітися з представниками активної молоді, поспілкуватися з лідерами змін ЄС.

Студенти кафедри щороку навчаються у вузах-партнерах університету за програмою академічної мобільності Erasmus.

Міжнародна мобільність – це невід’ємний компонент життя кожного фахівця з міжнародних економічних відносин. Ми заохочуємо студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» до участі в міжнародних проектах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

Наші університети-партнери – провідні вищі навчальні заклади зарубіжних країн:

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Freetime

 

Студентське життя економістів-міжнародників залишається у спогадах кожного яскравими та незабутніми моментами студентського дозвілля, у якому активну участь бере колектив кафедри . Спільно проведений час дає можливість кураторам та викладачам кафедри сформувати дружні відносини в академічних групах, виявити та розкрити таланти кожного студента.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Актуальність і важливість спеціальності «Міжнародні економічні відносини» підтверджується позитивними відгуками випускників Житомирської політехніки.

Онищук Тетяна
Бухгалтер на «ПАК-ТРЕЙД»
Вивчення іноземних мов на даному етапі розвитку української економіки та прагнення нашої держави не просто вийти на міжнародну арену, а й міцно там закріпитися, є не просто можливістю, а необхідністю. Мова відкриває безліч можливостей для людини, що нею володіє, тим паче, коли все більше з’являється підприємств не лише з іноземними інвестиціями, а я таких, що безпосередньо працюють в сфері імпорту/експорту. Пошуки нових ринків збуту, а також досягнення взаєморозуміння з іноземними контрагентами стає можливим за умови знання іноземної мови.Онищук Тетяна

 

Шокал Лілія
Аналітик відділу дебіторської заборгованості SC Johnson (Великобританія)
Companies are increasingly operating on an international level. PwC recently predicted that global assignments will increase by 50% in the next decade. Candidates will increasingly be required to have language skills and knowledge of international standards, such as IAS/IFRS. In this context, I believe that international studies and a work experience abroad are essential.Шокал Лілія

 

Поплавська Анна
Менеджер з розвитку ТОВ «Протон Груп»
За студентських років легко недооцінити важливість володіння іноземними мовами та приділяти на їх вивчення недостатньо часу. Однак по закінченню вузу, при пошуку роботи натикаєшся на одну із поширених вимог як великих, так і середніх компаній: «знання іноземної мови на достатньо високому рівні». Англійська мова – класика у даному випадку. І тут приходить прозріння та розуміння втраченого часу. При цьому недостатньо задекларувати, що ви знаєте мову, але й вміти та не боятися спілкуватися на професійні теми. На сьогоднішній день, маючи значний досвід у використанні англійської мови в роботі, можу із впевненістю сказати, що чим більше почерпнеш в період навчання, тим легше буде знайти роботу і рекомендувати себе як перспективного спеціаліста, здатного розвивати компанію. Знання іноземної мови, а тим паче професійної, робить людину конкурентною на вимогливому ринку праці.Поплавська Анна

 

Діділовський Олександр
Старший податковий консультант «Pricewaterhouse Coopers» (м. Лондон, Великобританія)
Робота у міжнародній компанії відкриває чудові перспективи для професійного та кар’єрного росту, а також можливості стажування за кордоном. Тому, маючи за мету працевлаштування у такій компанії, необхідно наполегливо працювати починаючи вже з першого курсу університету. Важливими є постійне вдосконалення професійних знань з міжнародних економічних відносин, розвиток аналітичних здібностей та, без сумніву, підвищення рівня професійної англійської мови. Я впевнений, що університет є гарним місцем для початку успішної кар’єри. Адже у свій час, будучи студентом, я сам отримав необхідні знання та навики, які допомогли мені досягти успіху.Діділовський Олександр

 

Кушнір Вікторія
Асистент в Bank SA Millennium (м. Варшава, Польща)
Міжнародні економічні відносини є перспективним та престижним напрямом в освітній сфері. Отримані знання та навички допоможуть майбутнім випускникам стати конкурентоспроможними не лише на вітчизняному, але й на міжнародному ринку праці.Кушнір Вікторія

 

Вовк Роман
Спеціаліст по банківським операціям в Bank Credit Suisse (м. Варшава, Польща)
Знання іноземної мови є значною конкурентною перевагою у наш час. Роботодавці звертають увагу на рівень володіння професійною мовою не менше, ніж на навички та уміння працівника. Критично важливим є знання фахової іноземної мови при влаштуванні на позиції у міжнародних компаніях за кордоном та на Україні. Плануючи навчання за кордоном варто враховувати і розуміти заздалегідь, що для того щоб успішно навчатися, знання мови потрібно буде продемонструвати. Рівень володіння іноземною мовою можна підтвердити здачею професійних іспитів та відповідним сертифікатом. Саме тому, на мою думку, вивчення іноземної мови від самого початку професійного розвитку повинно сприйматися не як можливість, а як необхідність.Вовк Роман

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Додатковий блок
Історія України 0,3
Іноземна мова 0,5
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
Бюджет (Контракт)
Магістерський тест навчальних компетенцій або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 20 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 2700 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 229, 231-а

kgn.zvf@gmail.com, kmvpm_hzo@ztu.edu.ua

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua