051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Цифрова економіка» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Фахівець з якісною економічною освітою, що має практичне розуміння економічних процесів, може працювати на підприємстві та приймати економічно виважені управлінські рішення. Основна мета економіста – правильно розставити пріоритети і цілі, щоб отримати максимальний прибуток при найменших витратах.

Отримавши якісну вищу освіту, випускник за спеціальністю 051 «Економіка» може обіймати посади:

 • економіста виробництва;
 • економіста-бухгалтера;
 • економіста-аналітика;
 • економіста бізнес-процесів;
 • економіста з управління капіталом та інвестиціями;
 • економіста з праці та фахівцем з HR;
 • економіста з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • менеджера проектів і стартапів;
 • економіста з ризик-менеджменту.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин – доктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють іноземними мовами (англійська, польська, французька), проходять стажування за кордоном та активно здійснюють викладацьку діяльність у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями, постійно беруть участь у професійних практикумах та тренінгах.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти протягом всього терміну навчання студенти вивчають англійську мову, а також фахові інформаційні технології.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план підготовки фахівців з економіки сформовано відповідно до потреб ринку праці та потреб вітчизняних і закордонних підприємств щодо вмінь, навиків сучасного спеціаліста з економіки.

Підготовка фахівців здійснюється як на основі сучасних економічних теорій, так і досягнень практики ведення бізнесу на вітчизняному ринку та в міжнародному економічному середовищі.
Студенти-економісти протягом всього терміну навчання вивчають англійську мову. Це значно підвищує рівень їх фахової підготовки та дозволяє активно використовувати іноземну мову в ході професійної діяльності як в Україні, так і за кордоном.

Студенти спеціальності мають можливості відвідувати лекції відомих економістів та зустрічатися із представниками бізнесу, з яких дізнаються про сучасні тенденції розвитку бізнес-середовища та вдосконалюють свої вміння і навички.

 

Переваги навчання на спеціальності 051 «Економіка»

 

1
Сучасні програми підготовки, складені з урахуванням вимог практики та роботодавців
Викладачі кафедри, які забезпечують фахову підготовку, мають високий рівень кваліфікації, беруть учать у професійних тренінгах та практикумах, володіють іноземними мовами та використовують їх в процесі викладання, регулярно проходять стажування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових проектах та проектах мобільності.
2
Вивчення ділової англійської мови протягом усіх років навчання
Викладання іноземної мови забезпечується фахівцями з економічною та філологічною освітою протягом всіх років навчання. Однак і при викладанні фахових дисциплін використовуються провідні англомовні джерела та ресурси, що розширює компетенцію студентів та їх обізнаність у використанні англомовної професійної термінології.
3
Індивідуальний підхід до студентів та інтерактивні технології навчання – з нами Ти можеш навчатися будь-де і будь-коли
На Освітньому порталі Житомирської політехніки розміщені всі необхідні навчальні матеріали, є можливість дистанційного навчання та спілкування з викладачами для отримання консультацій у зручному форматі.
4
Стажування та практика на підприємствах, творчі та наукові гуртки, активний відпочинок
Студенти мають можливості розвивати творчий потенціал у різноманітних гуртках, брати участь у університетських заходах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, отримувати практичні навики на провідних підприємствах регіону.
5
Інноваційні методики викладання навчальних дисциплін – ділові ігри, майстер-класи, кейс-методи, тренінги
На практичних та семінарських заняттях застосовуються кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів.
6
Можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу»
Бажаючі пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу, навчаючись на спеціальності, можуть це зробити на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова.
7
Допомога у працевлаштуванні через Центр розвитку професійної кар’єри університету
Кафедра разом з Центром розвитку професійної кар’єри сприяє працевлаштуванню випускників та студентів шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, допомоги студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування та практики, долученні до волонтерської діяльності.
8
Безкоштовна участь у професійних тренінгах на базі університету
Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин долучена до проведення на базі університету заходів неформальної освіти та розвитку індивідуальних навичок, у яких традиційно активну участь беруть студенти-економісти.

Групи дисциплін, передбачені навчальним планом:

 • фундаментальна підготовка (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні економічні теорії, міжнародна економіка, цифрова економіка, економічний аналіз);
 • цифрові технології в економіці (цифровізація документообороту та електронний офіс, SMM та аналітика ринку, цифрові технології управління персоналом, цифрові технології в економіці та управлінні, цифрові технології ЗЕД та митних розрахунків, електронний банкінг та цифровізація розрахунків, електронна комерція);
 • управління бізнес-процесами (економічна діагностика та управління конкурентоспроможністю підприємства, математичні методи аналізу економіки, бізнес-моделі та управління змінами, управління міжнародними проектами);
 • soft skills (розвиток комунікативних навичок, корпоративна культура, Big Data та візуалізація даних, стратегія та тактика міжнародних економічних переговорів).

Для студентів спеціальності створено можливості побудови індивідуального підходу до навчання – студенти самостійно з навчальних дисциплін освітньої програми обирають не менше 25 % дисциплін, реалізуючи власні професійні інтереси та будуючи індивідуальну освітню траєкторію. Для вибору студентам відповідно до їх інтересів та професійних уподобань пропонуються професійні дисциплін:

 • Міжнародна ділова комунікація
 • Бізнес-планування
 • Корпоративна культура
 • Електронна комерція
 • Бізнес-моделі та управління змінами
 • Бренд фахівця та управління кар’єрою
 • Кібербезпека
 • Економічна соціологія
 • Big Data та візуалізація даних
 • Інвестиційні проекти та інновації
 • Управління якістю
 • Управління міжнародними проектами
 • Стратегія і тактика міжнародних економічних переговорів
 • Сучасні форми міжнародного бізнесу
 • Міжнародні економічні кризи
 • Теорія економічного вибору
 • Стратегії транснаціональних компаній та управління їх ризиками
 • Управління командами

МИ НАВЧИМО ТЕБЕ:

 • впроваджувати сучасні бізнес-моделі та системи управління якістю;
 • управляти товарними запасами та процесами виробництва і збуту;
 • управляти персоналом компанії та продуктивністю праці на основі програм професійного розвитку та мотивації;
 • здійснювати бізнес-планування та реалізовувати інвестиційні проєкти;
 • використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні бізнес-процесами;
 • здійснювати аналіз та діагностику діяльності компанії.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання здійснюється у сучасних мультимедійних аудиторіях, активно застосовуються інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість використовувати слайди, що покращує запам’ятовування навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Матеріали з усіх навчальних предметів розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки , що дозволяє студентам у зручний час опрацьовувати навчальний матеріал, здійснювати підготовку до практичних та семінарських занять, а також розвиває навички самостійної роботи студентів. Крім того, студент завжди має доступ до навчальних матеріалів усіх пройдених курсів, що покращує міждисциплінарну підготовку.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти-економісти залучаються до проходження практики на українських та іноземних підприємствах, де удосконалюють свої навички та отримують практичний досвід для подальшого ефективного працевлаштування.

Традиційними стали організації екскурсій для студентів-економістів на провідні підприємства області та України. Під час екскурсій студенти мають можливість ознайомитися з роботою структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками підприємств, дізнатися про особливості ведення їх бізнесу та практичні кейси з їх господарського життя.

ПАТ «Житомирський маслозавод»

ТОВ «Органік мілк»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою їх успішного працевлаштування в майбутньому. Ми впевнені, що міжнародна мобільність – це невід’ємний компонент життя кожного економіста-міжнародника. Ми заохочуємо студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» до участі в міжнародних проектах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

Наші університети-партнери – провідні вищі навчальні заклади країн Європи:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья – Kütahya Dumlupınar University (Туреччина)
 • Краківська економічна академія – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Польща)
 • Сопотська Вища Школа (м. Сопот, Польща) – Sopocka Szkoła Wyższa
 • Академія фінансів та бізнесу Вістула (м. Варшава, Польща) – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Університет національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія) – Университетът за национално и световностопанство
 • Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) – Стопанска академия “Димитър А. Ценов”
 • Вища економічна школа м. Прага (Чехія) – Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Університет Південної Богемії (Чехія) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Університет ім. Вітаутаса Великого (Литва) – Vytautas Magnus University

За підтримки викладачів кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин економісти-міжнародники є постійними учасниками проєктів та програм від провідних вітчизняних та зарубіжних лекторів, політиків та економістів.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Економіка» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Freetime

 

Дозвілля студентів-економістів надзвичайно різноманітне: відвідування театрів, музеїв, екскурсій, культурно-просвітницьких заходів міста, гуртків та секцій університету. Колектив кафедри активно залучається до проведених заходів та прагне розкрити таланти кожного студента.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Актуальність і важливість спеціальності «Економіка» підтверджується позитивними відгуками випускників Житомирської політехніки.

Черниш Анна
Керівник зміни Das Mühlbach – Thermal Spa & Romantik Hotel
Після закінчення бакалаврату вирішила змінити напрямок навчання та університет, тому використала можливість перехресного вступу. Для вивчення обрала економіку на кафедрі цифрової економіки та міжнародних економічних відносин в державному університеті “Житомирська Політехніка”.
На кафедрі чудово підібрані команда викладачів, кожен з яких вносить свою важливу частину у формування майбутніх професіоналів.
Різноманітність форм та методів організації навчального процесу робить пари не лише визначальними, але й цікавими, що, безумовно, є додатковою мотивацією відвідувати пари.Черниш Анна

 

Сегедіна Анна
Директор з персоналу мережі ресторанів «Salad»
Чому обрати саме цю спеціальність? Мені дуже подобається, що в нашій професії треба обмірковувати, планувати, обґрунтовувати й приймати рішення, організовувати… HR-менеджмент передбачає вміння виділяти ключові компетенції для тієї чи іншої посади, формувати систему мотивації та розробляти бюджет оплати праці; управляти внутрішніми комунікаціями та розвитком корпоративної культури. А саме цікаве для мене те, що професія передбачає роботу з людьми.Сегедіна Анна

 

Герук (Кондратюк) Інна
Фахівець відділу з пошуку та підбору персоналу ТОВ «ПРО Маркетинг» ТМ «ZestOutsourcing»
У стінах нашого університету завжди панує атмосфера довіри, працює згуртований, дружній колектив кафедри, який з розумінням ставиться до студентів. Кожен викладач має свій підхід до студента й може зацікавити своїм предметом.
Я задоволена, що обрала цю спеціальність і мала можливість навчатися на цій кафедрі, оскільки наші викладачі не тільки надають професійні знання, а й передають свій життєвий досвід.Герук (Кондратюк) Інна

 

Паливода Олексій
Менеджер з міжнародних перевезень ООО «Експрес-Логистика»
Згадую роки навчання в університеті із задоволенням, а викладачів своєї випускової кафедри – з вдячністю.
Професія – це не просто спосіб матеріального забезпечення чи вдалого проведення часу, це спосіб реалізації свого потенціалу, творчих здібностей. Бажаю всім вам знайти себе і свою справу, що подарує вам відчуття власної вагомості й значущості в оточуючому вас світі, можливість реалізувати свій талант. А Державний університет «Житомирська політехніка» допоможе Вам знайти себе!
Паливода Олексій

 

Дерлименко Юлія
Економіст Житомирської філії Українського державного центру радіочастот
Сучасний економіст повинен бути не тільки професійно грамотним, знати економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, а й мати організаторські здібності, вміти спілкуватися з людьми, обґрунтовувати та запроваджувати управлінські рішення, користуватися сучасним програмним забезпеченням та володіти іноземними мовами. Навіть з цифрами можна працювати творчо!
Тож, якщо Ви ерудовані, відповідальні, комунікабельні, харизматичні, то в Державному університеті «Житомирська політехніка» Вас навчать секретам економіки та вмінню знаходити підхід до різних людей, управляти їх діяльністю.Дерлименко Юлія

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР “молодший спеціаліст” (молодший бакалавр) Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

БюджетКонтракт 1Контракт 2Контракт 3
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,25
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,25
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,25
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Географія 0,3
Історія України
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 60 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР “молодший спеціаліст” (молодший бакалавр) 1 рік 10 місяців 60 1550 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 40 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР “молодший спеціаліст” (молодший бакалавр) 1 рік 10 місяців 40 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4 поверх, кабінети: 416-б, 420, 416

(093) 983-89-13, (097) 441-34-10 (завідувач кафедри – Шиманська Катерина Володимирівна)

kme@ztu.edu.ua

@mev_zstu
facebook.com/MEV.ZSTU/
fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua