051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Цифрова економіка» (бакалавр)

 

 

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Цифрова економіка» спрямоване саме на підготовку таких фахівців, які здатні використовувати інформаційно-комунікаційні технології у вирішенні економічних задач та виконанні організаційної, аналітичної, планової, контрольної та обліково-статистичної функцій на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, в банківських та кредитних установах, бюджетних організаціях, органах місцевої влади та ведення власної справи в цифровому середовищі.

Цифрова економіка – сучасна освітньо-професійна програма, орієнтована на життя. Ми уважно ставимося до сучасних тенденцій цифровізації національної та глобальної економіки, яку вже не зупинити, надаємо значення формуванню практичного досвіду та знань, адже нині як ніколи економічна освіта має відповідати сучасному способу життя та динамічній діловій практиці.

Отримавши якісну вищу освіту, випускник за спеціальністю 051 «Економіка» може обіймати посади:

 • економіста виробництва;
 • економіста-бухгалтера;
 • економіста-аналітика;
 • економіста бізнес-процесів;
 • економіста з управління капіталом та інвестиціями;
 • економіста з праці та фахівцем з HR;
 • економіста з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • менеджера проєктів і стартапів;
 • економіста з ризик-менеджменту.

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» пропонує студентам не тільки дисципліни фундаментальної економічної підготовки, але й курси освоєння цифрових технологій в економіці та управлінні (цифровізація документообороту та електронний офіс, бізнес-аналітика, цифрові технології управління персоналом, електронна комерція, SMM та аналітика ринку). Тому, крім класичних економічних посад фахівці з цифрової економіки зможуть обіймати посади, які вимагають підвищеної цифрової грамотності та сучасних soft skills.

Ми не обмежуємося рамками традиційних методів навчання, роблячи акцент на практичних і неформальних освітніх заходах, де студенти можуть розвивати свої навички, стають більш комунікабельними, самостійними та активними, розвивають критичне мислення та soft skills.

Одним із найважливіших пріоритетів сьогодення є цифрова трансформація економіки України, бізнесу та суспільного життя. Цифровізація – це коли ми купуємо/продаємо в онлайн-магазинах, користуємося мобільним банкінгом, використовуємо соціальні мережі для ведення бізнесу та навчання, замовляємо квитки, бронюємо номер в готелі або столик в кафе онлайн і багато іншого.

Тому фахівцям, які прагнуть будувати успішну кар’єру, слід розуміти закони розвитку цифрової економіки, брати на озброєння прогресивні методи управління ключовими бізнес-процесами, оволодіти програмними продуктами для ведення бізнесу у віртуальному (цифровому) просторі, дізнатися усі тонкощі підприємницької діяльності в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та турбулентності економіки.

Освітньо-професійна програма відповідає запитам роботодавців на ринку праці, адже сучасний фахівець з економіки, окрім ґрунтовних професійних знань та навичок, має вміти користуватися сучасними комунікаційними технологіями, бути обізнаним у правилах безпечного електронного документообороту, вміти організувати виконання проєктів та роботу команди у цифровому просторі.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес на спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри фінансів та цифрової економікидоктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють іноземними мовами (англійська, польська, французька), проходять стажування за кордоном та активно здійснюють викладацьку діяльність у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями, постійно беруть участь у професійних практикумах та тренінгах.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти протягом всього терміну навчання студенти вивчають англійську мову, а також фахові цифрові технології.

 

 

Фахові предмети

 

Щоденно ми прагнемо створювати молодих фахівців нової генерації, формувати компетентності та навички, затребувані на ринку праці не лише України, але й світу.

При цьому підготовка фахівців поєднує вивчення сучасних теорій бізнесу, аналіз сучасних та необхідних навичок роботи у цифровому середовищі з опрацюванням практичних аспектів управління бізнесом в умовах діджиталізації.

Підготовка фахівців здійснюється як на основі сучасних економічних теорій, так і досягнень практики ведення бізнесу на вітчизняному ринку та в міжнародному економічному середовищі.

Студенти-економісти протягом всього терміну навчання вивчають англійську мову. Це значно підвищує рівень їх фахової підготовки та дозволяє активно використовувати іноземну мову в ході професійної діяльності як в Україні, так і за кордоном.

Студенти спеціальності мають можливості відвідувати лекції практикуючих фахівців та зустрічатися із представниками бізнесу, з яких дізнаються про сучасні тенденції розвитку бізнес-середовища та вдосконалюють свої вміння і навички.

 

Переваги навчання на спеціальності 051 «Економіка»

 

1
Сучасні програми підготовки, складені з урахуванням вимог практики та роботодавців
Викладачі кафедри, які забезпечують фахову підготовку, мають високий рівень кваліфікації, беруть учать у професійних тренінгах та практикумах, володіють іноземними мовами та використовують їх в процесі викладання, регулярно проходять стажування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових проєктах і проєктах мобільності.
2
Вивчення ділової англійської мови протягом усіх років навчання
Викладання іноземної мови забезпечується фахівцями з економічною та філологічною освітою протягом всіх років навчання. Однак і при викладанні фахових дисциплін використовуються провідні англомовні джерела та ресурси, що розширює компетенцію студентів та їх обізнаність у використанні англомовної професійної термінології.
3
Індивідуальний підхід до студентів та інтерактивні технології навчання – з нами Ти можеш навчатися будь-де і будь-коли
На Освітньому порталі Житомирської політехніки розміщені всі необхідні навчальні матеріали, є можливість дистанційного навчання та спілкування з викладачами для отримання консультацій у зручному форматі.
4
Стажування та практика на підприємствах, творчі та наукові гуртки, активний відпочинок
Студенти мають можливості розвивати творчий потенціал у різноманітних гуртках, брати участь у університетських заходах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, отримувати практичні навики на провідних підприємствах регіону.
5
Інноваційні методики викладання навчальних дисциплін – ділові ігри, майстер-класи, кейс-методи, тренінги
На практичних та семінарських заняттях застосовуються кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів.
6
Можливість пройти військову підготовку та отримати військове звання «Офіцер запасу»
Бажаючі пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу, навчаючись на спеціальності, можуть це зробити на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова.
7
Допомога у працевлаштуванні через Центр розвитку професійної кар’єри університету
Кафедра разом з Центром розвитку професійної кар’єри сприяє працевлаштуванню випускників і студентів шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями, допомоги студентам і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування та практики, долучені до волонтерської діяльності.
8
Безкоштовна участь у професійних тренінгах на базі університету
Кафедра фінансів та цифрової економіки долучена до проведення на базі університету заходів неформальної освіти та розвитку індивідуальних навичок, у яких традиційно активну участь беруть студенти-економісти.

Групи дисциплін, передбачені навчальним планом:

 • фундаментальна підготовка (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, сучасні економічні теорії, міжнародна економіка, цифрова економіка, національна економіка, економіка праці та управління персоналом);
 • цифрові технології в економіці (цифровізація документообороту та електронний офіс, SMM та аналітика ринку, цифрові технології управління персоналом, цифрові технології в економіці та управлінні, цифрові технології ЗЕД та митних розрахунків, електронний банкінг та цифровізація розрахунків, електронна комерція);
 • управління бізнес-процесами (економічна діагностика та управління конкурентоспроможністю підприємства, математичні методи аналізу економіки, бізнес-моделі та управління змінами, управління міжнародними проєктами);
 • soft skills (розвиток комунікативних навичок, корпоративна культура, стратегія та тактика міжнародних економічних переговорів).

Для студентів спеціальності створено можливості побудови індивідуального підходу до навчання – студенти самостійно з навчальних дисциплін освітньої програми обирають не менше 25 % дисциплін, реалізуючи власні професійні інтереси та будуючи індивідуальну освітню траєкторію. Для вибору студентам відповідно до їх інтересів та професійних уподобань пропонуються професійні дисциплін:

 • Міжнародна ділова комунікація
 • Бізнес-планування
 • Корпоративна культура
 • Електронна комерція
 • Бізнес-моделі та управління змінами
 • Бренд фахівця та управління кар’єрою
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Кібербезпека
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Стратегія і тактика ведення переговорів
 • Сучасні форми міжнародного бізнесу
 • Управління бізнес-процесами
 • Товарознавство та управління якістю
 • Інноваційно-інвестиційна політика
 • Фінансове планування
 • Міжнародний маркетинг та дослідження зарубіжних ринків
 • Стратегія компанії та управління її ризиками
 • Управління міжнародними проєктами та грантами
 • Управління командами

МИ НАВЧИМО ВАС:

 • впроваджувати сучасні бізнес-моделі та системи управління якістю;
 • управляти товарними запасами та процесами виробництва і збуту;
 • управляти персоналом компанії та продуктивністю праці на основі програм професійного розвитку та мотивації;
 • здійснювати бізнес-планування та реалізовувати інвестиційні проєкти;
 • використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні бізнес-процесами;
 • здійснювати аналіз та діагностику діяльності компанії.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, активно використовуються інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Інтернет та використання інформаційних ресурсів онлайн. Лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що покращує візуальне сприйняття навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх практик, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки для полегшення доступу до них студентів освітньо-професійної програми «Цифрова економіка». Студент у зручний час самостійно опрацьовує навчальний матеріал та працює з викладачем в інтерактивному режимі, що покращує підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Розроблені електронні матеріали та цифрові засоби університету дозволяють ефективно працювати і з використанням засобів дистанційного навчання (проведення відео-лекцій, практичних онлайн-занять та презентацій).

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти-економісти залучаються до проходження практики на українських та іноземних підприємствах, де удосконалюють свої навички та отримують практичний досвід для подальшого ефективного працевлаштування.

Традиційними стали організації екскурсій для студентів-економістів на провідні підприємства області та України. Під час екскурсій студенти мають можливість ознайомитися з роботою структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками підприємств, дізнатися про особливості ведення їх бізнесу та практичні кейси з їх господарського життя.

ПАТ «Житомирський маслозавод»

ТОВ «Органік мілк»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою їх успішного працевлаштування в майбутньому.

Студенти кафедри щороку навчаються у вузах-партнерах університету за програмою академічної мобільності Erasmus.

Ми впевнені, що міжнародна мобільність – це невід’ємний компонент життя кожного студента-економіста. Ми заохочуємо студентів спеціальності «Економіка» до участі в міжнародних проєктах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

Наші університети-партнери – провідні заклади вищої освіти країн Європи:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья – Kütahya Dumlupınar University (Туреччина)
 • Краківська економічна академія – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Польща)
 • Сопотська Вища Школа (м. Сопот, Польща) – Sopocka Szkoła Wyższa
 • Академія фінансів та бізнесу Вістула (м. Варшава, Польща) – Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Університет національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія) – Университетът за национално и световностопанство
 • Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) – Стопанска академия «Димитър А. Ценов»
 • Вища економічна школа м. Прага (Чехія) – Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Університет Південної Богемії (Чехія) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Університет ім. Вітаутаса Великого (Литва) – Vytautas Magnus University

За підтримки викладачів кафедри фінансів та цифрової економіки студенти-економісти є постійними учасниками проєктів та програм від провідних вітчизняних і зарубіжних лекторів, політиків та економістів.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Економіка» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Freetime

 

Дозвілля студентів-економістів надзвичайно різноманітне: відвідування театрів, музеїв, екскурсій, культурно-просвітницьких заходів міста, гуртків та секцій університету. Колектив кафедри активно залучається до проведених заходів та прагне розкрити таланти кожного студента.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Актуальність і важливість спеціальності «Економіка» підтверджується позитивними відгуками випускників Житомирської політехніки.

Черниш Анна
Керівник зміни Das Mühlbach – Thermal Spa & Romantik Hotel
Після закінчення бакалаврату вирішила змінити напрям навчання та університет, тому використала можливість перехресного вступу. Для вивчення обрала економіку на кафедрі фінансів та цифрової економіки в державному університеті «Житомирська політехніка».
На кафедрі чудово підібрані команда викладачів, кожен з яких вносить свою важливу частину у формування майбутніх професіоналів.
Різноманітність форм та методів організації навчального процесу робить пари не лише визначальними, але й цікавими, що, безумовно, є додатковою мотивацією відвідувати пари.Черниш Анна

 

Герук (Кондратюк) Інна
Фахівець відділу з пошуку та підбору персоналу ТОВ «ПРО Маркетинг» ТМ «ZestOutsourcing»
У стінах нашого університету завжди панує атмосфера довіри, працює згуртований, дружній колектив кафедри, який з розумінням ставиться до студентів. Кожен викладач має свій підхід до студента й може зацікавити своїм предметом.
Я задоволена, що обрала цю спеціальність і мала можливість навчатися на цій кафедрі, оскільки наші викладачі не тільки надають професійні знання, а й передають свій життєвий досвід.Герук (Кондратюк) Інна

 

Дерлименко Юлія
Економіст Житомирської філії Українського державного центру радіочастот
Сучасний економіст повинен бути не тільки професійно грамотним, знати економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, а й мати організаторські здібності, вміти спілкуватися з людьми, обґрунтовувати та запроваджувати управлінські рішення, користуватися сучасним програмним забезпеченням та володіти іноземними мовами. Навіть з цифрами можна працювати творчо!
Тож, якщо Ви ерудовані, відповідальні, комунікабельні, харизматичні, то в Державному університеті «Житомирська політехніка» Вас навчать секретам економіки та вмінню знаходити підхід до різних людей, управляти їх діяльністю.Дерлименко Юлія

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» (молодший бакалавр) Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,35
Математика (П2) 0,4
Історія України(П3) 0,25
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,25
Географія (П4) 0,35
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі НРК 5 (ОКР «молодший спеціаліст», ОС «молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр»)
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій
  предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети)
 • за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,35
Математика (П2) 0,4
Історія України(П3) 0,25
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,2
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,25
Географія (П4) 0,35
Мотиваційний лист
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) 2023 року
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) 2023 року
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) 2023 року або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) 2023 року

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 20 3000 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» (молодший бакалавр) 1 рік 10 місяців 5 3000 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 15 3400 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 0 1680 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» (молодший бакалавр) 1 рік 10 місяців 0 1680 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 0 2190 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4 поверх, кабінети: 416 (викладацька), 416-б (викладацька, заступник завідувача)

(067) 390-44-38 (заступник завідувача кафедри Обіход Світлана Вікторівна)

051@ztu.edu.ua

@digeco_ztu
fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua