035 «Філологія»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Освітньо-професійна програма: «Прикладна лінгвістика» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» пропонує здобути на вигідних умовах спеціальність 035 «Філологія» (ОПП «Прикладна лінгвістика»).

Це − здійснення Твоїх мрій, запорука успішного майбутнього, гарантія цікавої високотехнологічної роботи, можливість працювати на передньому краї науки й техніки в найкращих компаніях України й світу.

Прикладна лінгвістика − це досконале володіння інструментами автоматизованого перекладу, створення та оптимізації інформаційно-пошукових систем, володіння засобами ефективного зберігання, пошуку, видачі та обробки текстової інформації.

На ринку праці наявний стабільно високий попит на кваліфікованих філологів – прикладних лінгвістів, здатних до автоматизованої обробки текстової інформації:

 • перекладу;
 • анотування, реферування та індексування документів;
 • автоматизованого аналізу (розпізнавання) й синтезу тексту;
 • проведення експертизи письмового тексту та усного мовлення;
 • лінгвістичного забезпечення роботи інформаційних систем і систем управління.

Підготовка філолога за освітньо-професійною програмою «Прикладна лінгвістика» передбачає:

 • вивчення кількох іноземних мов (англійська та французька – програмні, вибіркові: корейська, китайська, японська, німецька, польська, чеська, турецька);
 • класичних і сучасних лінгвістичних дисциплін;
 • спеціальних технічних дисциплін.

Випускники спеціальності 035 «Філологія» (ОПП «Прикладна лінгвістика») можуть працювати на наступних посадах:

 • лінгвіст-програміст;
 • перекладач:
  • перекладач технічної літератури,
  • перекладач–референт,
  • редактор-перекладач,
  • гід-перекладач;
 • лінгвіст:
  • філолог-дослідник;
 • оператор автоматичної обробки текстових даних:
  • редактор електронних, друковних та інших видів ЗМІ;
  • коректор / proof reader;
  • копірайтер / copywriter;
  • технічний письменник / technical writer;
 • експерт-аналітик;
 • програміст / software developer;
  • розробник веб-сайтів / web developer;
  • контент-менеджер / content manager;
  • спеціаліст із контролю якості програмних продуктів / QA engineer;
  • керівник проекту / project manager.

Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу. Наразі наші студенти вже працюють у Відділі роботи з іноземними студентами, а також беруть участь у науково-технічному проєкті “Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)” на замовлення Міністерства освіти і науки України.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Прикладна лінгвістика» охоплює всі аспекти аналізу і практики функціонування мови, автоматизованої обробки лінгвістичних даних, розробки і викристання лінгвістично орієнтованих комп’ютерних програм.

Практичне оволодіння іноземними мовами передбачає поглиблене вивчення англійської та німецької мов разом з розширенням лінгвістичного потенціалу за рахунок вивчення китайської, корейської, японської, французької, польської, чеської й турецької мов за вибором студента.

У процесі навчання студенти вивчають:

 • комп’ютерну, корпусну та квантитативну лінгвістику;
 • медіалінгвістику;
 • теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики;
 • теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого і традиційного перекладу;
 • лінгвістичні й лінгвокомп’ютерні аспекти рекламних і PR-технологій;
 • інформаційні лінгвотехнології у ЗМІ;
 • нейролінгвістичне програмування (НЛП);
 • штучний інтелект;
 • актуальні аспекти аналізу даних (Data mining);
 • інформаційний пошук та отримання інформації з тексту (Text-mining);
 • програмну інженерію.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними міжнародними компаніями у сфері ІТ: Cisco та Microsoft.

Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco в університетській локальній мережній академії.

Microsoft Dreamspark

Завдяки програмі Microsoft DreamSpark усі студенти, які навчаються в Житомирській політехніці на спеціальності «Прикладна лінгвістика», мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Visual Studio 2015, SQL Server 2016, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, та ін. Також у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює співробітництво на засадах партнерства з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, поширення передових педагогічних ідей та новітніх технологій.

Нашими партнерами у сфері ІТ є компанії ISM, Viseven та Infopulse.

У галузі вивчення іноземних мов ми співпрацюємо з Академією інноваційного розвитку освіти, Першим регіональним центром тестування іноземних мов, Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education в Україні, центром перекладів Global Lingo Group, компаніями Grammarly та Translatel.

Партнерство передбачає:

 • надання методичної та консультативної допомоги викладачам та студентам щодо запровадження і практичного застосування навчально-методичних комплексів;
 • забезпечення підготовки та проведення міжнародних іспитів на базі університету за участі фахівців міжнародних методичних центрів-партнерів;
 • консультаційний супровід та організаційна підтримка тренінгів для охочих підготуватися до міжнародної професійної сертифікації;
 • організація демонстраційних занять з носіями мови;
 • тренінги для фахівців з англійської мови з підготовки до міжнародних професійних мовних тестів TKT (Teaching Knowledge Test) та LCCI. Гарантом якості та об`єктивності іспитів LCCI є Лондонська торговельно-промислова палата (London Chamber of Commerce and Industry).
 • організацію та проведення лекцій спеціально запрошених фахівців;
 • забезпечення навчально-методичними матеріалами сучасного зразка.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики підтримує співпрацює з провідними вищими освітніми закладами України та університетами Європи, зокрема Австрії, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Франції, Хорватії, Чеської Республіки.

 

 

Фахові предмети

 

 • Практичний курс сучасної англійської мови
 • Практика перекладу основної іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови (французька) та перекладу
 • Німецька, чеська, польська, китайська, корейська, японська, турецька – за бажанням
 • Основи прикладної лінгвістики
 • Основи теорії перекладу
 • Математичні основи лінгвістики
 • Загальне мовознавство
 • Історія світової літератури
 • Сучасні технології лінгвістичних досліджень
 • Основи інформаційних технології
 • Основи програмування

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських леційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторії кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі теоретичної та прикладної лінгвістики приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 035 «Прикладна лінгвістика» передбачені наступні практики:

 • навчальна;
 • комп’ютерно-мовленнєва;
 • комп’ютерно-лінгвістична;
 • перекладацька.

Студенти проходять практики під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі:

 • лабораторії прикладної лінгвістики;
 • обчислювального центру Житомирської політехніки;
 • підприємств-партнерів:
  • державних установ;
  • агентств перекладу;
  • туристичних агентств;
  • провідних ІТ-компаній.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Прикладна лінгвістика» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети ЗНО

 

Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Географія
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 2090 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4 поверх, кабінети: 407а, 412

+38 (0412) 41-85-70

ztu.edu.ua
fpup-news.ztu.edu.ua