014.16 «Середня освіта (Захист України)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 014.16 «Середня освіта (Захист України)»

Освітньо-професійна програма: «Захист України та національне лідерство» (бакалавр)

Кваліфікація: вчитель захисту України, історії та правознавства

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя здійснює підготовку фахівців за спеціальністю Спеціальність: 014.16 Середня освіта (Захист України) з наданням кваліфікації вчитель захисту України, історії та правознавства.

Програма передбачає підготовку фахівців, які здійснюють базову підготовку учнів із захисту Вітчизни, директорів шкіл та заступників з військово-патріотичного виховання, організаторів культурних заходів патріотичного спрямування, а також є радниками з питань національної безпеки та патріотичного виховання, спеціалістів, які здійснюють медіасупровід подій військового та воєнного змісту, а також володіють навиками переговорних процесів, у т. ч. як експерт миротворчого контингенту. Держава потребує сучасних лідерів, які здатні об’єднати громадян для відродження незалежної України. Лідери – це менеджери нової епохи, здатні самостійно й відповідально приймати рішення, об’єднувати колектив для розв’язання проблемних завдань.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України) забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри філософсько-історичних студій та масових комунікацій. Викладачі кафедр беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими закладами вищої освіти в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами, є експертами з питань соціального та інформаційного насилля, військової агресії, медіаекспертами з військових питань.

Університет здійснює студентоцентроване навчання, яке включає проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий, комунікативно-діяльнісний, компетентісний та праксіологічний підходи.
Наші викладачі проводять консультації зі студентами, а також допомагають у підготовці наукових робіт (за рекомендацією керівника освітньої програми).

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення засвоєння студентами педагогічного понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування дисциплін професійного спрямування;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик;
 • залучення до проведення практичних занять стейкхолдерів, воєнних експертів, інфлуенсерів, фахівців з патріотичного виховання та інших вузькопрофільних спеціалістів;
 • проходження стажування в кращих закладах середньої освіти, музеях, архівних установах.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в сфері освіти.
Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014.16 Середня освіта (Захист України):

 • наша мета – сформувати професіонала з питань захисту України та історика-правознавця, який стане основою громадянського суспільства, національним лідером, майбутнім рушієм змін на краще;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість стажування у закордонних закладах вищої освіти за різними міжнародними програмами;
 • підготовка експертів з морально-психологічного забезпечення військовослужбовців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • навчання методикам аналізу подій військового характеру, здійснення прогнозів воєнних дій сторін;
 • вивчення основних технологій для медіадіяльності щодо популяризації історії та культури України;
 • формування експертів, які здатні здійснювати аналіз медіаматеріалів для виявлення фейків, тролінгу тощо;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами.

 

 

Фахові предмети

 

 • Національне лідерство
 • Військова справа
 • Основи національної безпеки України
 • Миротворчі місії ООН: історія та сучасність
 • Історія військових союзів та формувань
 • Воєнний консалтинг та експертиза
 • Аналітична робота з інформацією. Інформаційна безпека
 • Військова та воєнна журналістики
 • Історія України (за періодами)
 • Всесвітня історія (за періодами)
 • Правознавство
 • Основи міжнародного гуманітарного права
 • Соціально-правових захист військовослужбовців
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Методика навчання шкільного курсу «Захист України»
 • Методика навчання шкільного курсу «Громадянська освіта»
 • Шкільний курс історії та методика його викладання
 • Шкільний курс основ правознавства та методика його викладання

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра філософсько-історичних студій та масових комунікацій знаходиться на ІV поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторії, оснащені сучасною технікою. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель Захисту України;
 • вчитель історії, правознавства, основ філософії та громадянської освіти;
 • керівник закладу освіти
 • експерт-аналітик органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • заступник командира підрозділу з морально-психологічного забезпечення;
 • організатор заходів військово-патріотичного спрямування;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • військово-політичний оглядач;
 • консультант-переговорник у миротворчих місіях;
 • консультант з військових питань;
 • консультант громадсько-суспільних установ (громадської організації, політичні партії тощо).

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет:

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua