014.03 «Середня освіта (Історія)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 014.03 «Середня освіта (Історія)»

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Історія)» (бакалавр)

Кваліфікація: вчитель історії

Інформація про спеціальність

 

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.03 Середня освіта. (Історія) з наданням кваліфікації вчитель історії.

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного розвитку історичної науки. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку, учителів історії та правознавства, фахівців у туристичній сфері, з музейної та архівної справ, науковців, консультантів та експертів громадських організацій, журналістів, інфлуенсерів-популяризаторів науки.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014.03 Середня освіта за кваліфікацією вчитель історії забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри філософсько-історичних студій та масових комунікацій.. Викладачі кафедр беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими вищимизакладами освіти в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Університет здійснює студентоцентроване навчання, яке включає проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий, комунікативно-діяльнісний, компетентісний та праксіологічний підходи.

Наші викладачі проводять консультації зі студентами, а також допомагають у підготовці наукових робіт (за рекомендацією керівника освітньої програми).

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення засвоєння студентами педагогічного понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування дисциплін професійного спрямування;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик;
 • залучення до проведення практичних занять стейкхолдерів, архівних та музейних працівників, інфлуенсерів, фахівців туристичної сфери та інших вузькопрофільних спеціалістів;
 • проходження стажування в кращих закладах середньої освіти, музеях, архівних установ.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в сфері освіти.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014 «Середня освіта. Історія»:

 • наша мета – сформувати професіонала історика-правознавця, який стане основою громадянського суспільства, майбутнім рушієм змін на краще;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість стажування у закордонних закладах вищої освіти за різними міжнародними програмами;
 • комплекс пізнавальних екскурсій історико-краєзнавчого напрямку, становлення професіонала у галузі туризму безпосередньо “торкаючись” до історії;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • навчання методикам генеалогічних досліджень (складання генеалогічних дерев) на основі архівних матеріалів;
 • вивчення основних технологій для медіа діяльності щодо популяризації історії;
 • формування експертів, які здатні перетворити музейну справу на живу історію;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами.

 

 

Фахові предмети

 

 • Історія України(за періодами)
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Всесвітня історія(за періодами)
 • Археологія
 • Музеєзнавство
 • Джерелознавство
 • Історичне краєзнавство
 • Історія слов’янських народів
 • Історія країн Європи і Америки
 • Історія країн Азії та Африки
 • Історія міжнародних відносин
 • Шкільний курс історії та методика його викладання
 • Шкільний курс правознавства та методика його викладання
 • Історія та теорія держави і права
 • Правознавство
 • Основи міжнародного права
 • Право(за видами діяльності)
 • Шкільний курс основ правознавства та методика його викладання
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Культурологія та країнознавства
 • Цивільне, кримінальне, трудове, адміністративне право
 • Туристична Україна
 • Історична тематика у медіадіяльності

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра філософсько-історичних студій та масових комунікацій знаходиться на ІV поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторії, оснащені сучасною технікою. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель історії та правознавства
 • працівник культурних установ (музеї, архівні установи тощо)
 • експерт-аналітик органів державної влади та місцевого самоврядування
 • фахівець з туристичного менеджменту
 • журналіст, інфлуенсер-популяризатор науки
 • менеджер культурно-історичних проєктів
 • керівник закладу освіти
 • викладач закладів вищої освіти
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми
 • консультант громадсько-суспільних установ (громадської організації, політичні партії, тощо)
 • репетитор

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,2
Додатковий блок
Історія України 0,5
Іноземна мова 0,3
Біологія 0,25
Фізика 0,2
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,2
Історія України 0,5
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Географія
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 4 роки 19 900 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

кабінети: 322-а, 407

(067) 590-55-82, (093) 416-16-50

fptovzh@ztu.edu.ua, kmvpm_svm@ztu.edu.ua

@_fptle, @kfisimk
facebook.com/fptle, facebook.com/profile.php?id=100087179064116
t.me/+O7g9qdeiVdAxODdi, t.me/FMKom
ztu.edu.ua