014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж (ФПТтаОВ)

Спеціальність: 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Освітньо-професійна програма: «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

«Мова – це душа народу, народ без мови – не народ», – казав Володимир Сосюра.
Чи варто нагадувати, наскільки важливим на сьогодні є знання української мови? Вишукане, грамотне мовлення – показник культури сучасного держслужбовця, політика і загалом фахівця будь-якої галузі. Надзвичайно приємно чути, коли молодь грамотно спілкується державною мовою. Особливої актуальності у світі, переповненому інформацією, набуває поняття медіа грамотності як вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою цих медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію.

Саме тому Державний університет «Житомирська політехніка» пропонує до вашої уваги спеціальність «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність». Нашим завданням є підготовка сучасного вчителя української мови та літератури, який є високопрофесійним фахівцем, може працювати над удосконаленням знань з української мови та літератури як з дітьми, так і з дорослими. Вчитель-філолог є дуже затребуваним на ринку праці. Наша мета – довести, що бути вчителем – це сучасно і престижно, а майстерно володіти українською мовою це надзвичайно важливо і модно.

Професія вчителя дозволяє створювати гнучкий графік роботи з зайнятістю лише в першу чи другу половину дня, а решту часу приділяти родині, друзям, хоббі, відпочинку.

Варто зазначити, що фахівець з дипломом за спеціальністю «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність» може працювати не лише вчителем української мови та літератури. Серед професій для філолога – редактор, журналіст, науковець, коректор, контент-менеджер, копірайтер, рерайтер PR-менеджер, SMM-менеджер, письменник, літературний критик, репетитор… Філологічна освіта буде чудовою базою для держслужбовця будь-якого рівня.

Факультет публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Українська мова та література»).

За результатами навчання на факультеті публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність «Середня освіта» і відповідна кваліфікація.

Наш проєкт має на меті повернути престиж вчительської професії й підготувати сучасного, конкурентноспроможного вчителя на ринку праці, методично й професійно підготовленого, здатного до роботи у закладах середньої освіти і не тільки.

Програма підготовки передбачає формування ключових професійних компетентностей, необхідних для вирішення педагогічних завдань; носить інноваційний характер; включає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, а також практичні навички реалізації сучасних методик навчання української мови та літератури.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Українська мова та література)») забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри іноземних мов, які за дипломом мають спеціальність «Українська мова та література». Серед викладачів є фахівці з науковими ступенями. Всі викладачі мають тривалий досвід роботи, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, пишуть наукові статті, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Кафедра здійснює студентоцентроване навчання, яке включає самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий, комунікативно-діяльнісний, конструктивістський, компетентісний та праксіологічний підходи. Впродовж навчання студенти матимуть можливість слухати лекції, брати участь у семінарах, практичних заняттях, займатися самостійною роботою на основі підручників та конспектів. Наші викладачі проводять консультації зі студентами, а також допомагають у підготовці наукових робіт (за рекомендацією керівника освітньої програми).

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів професійної мовної компетентності, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення засвоєння студентами педагогічного понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування дисциплін професійного спрямування;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в сфері освіти.
Неможливо опанувати жодну професію без допомоги хорошого педагога. Знати – це добре, а от вміти навчити інших – талант, який допомагає розвинути Державний університет «Житомирська політехніка».

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами;
 • глибше пізнання себе та інших, гармонізація своєї особистості;
 • навчання допомоги школярам та їхнім батькам у складних та кризових ситуаціях;
 • отримання нових знань та розуміння у співпраці з досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, центрів курсів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

 

 

Фахові предмети

 

 • Сучасна українська літературна мова
 • Загальне мовознавство
 • Теорія літератури
 • Ділова українська мова
 • Культура мови
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Практичний курс іноземної мови
 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Врегулювання конфліктів
 • Система середньої освіти в Україні і в світі
 • Запобігання та протидія проявам насильства
 • Методика навчання української мови та літератури
 • Діалектологія
 • Конфліктологія
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Лексикологія
 • Стилістика
 • Основи літературної критики
 • Порівняльна типологія української та іноземної мови
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра іноземних мов знаходиться на ІV поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторія, оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі приділяють організації та проведенню всіх видів практик.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель української мови;
 • вчитель української літератури;
 • вчитель зарубіжної літератури;
 • асистент вчителя;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-організатор;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • лаборант (освіта);
 • секретар-референт;
 • діловод;
 • редактор; журналіст;
 • науковець;
 • коректор;
 • контент-менеджер PR-менеджер, SMM-менеджер;
 • копірайтер, рерайтер;
 • письменник;
 • літературний критик;
 • репетитор.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,5
Математика 0,2
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,2
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303

+38 (0412) 41-85-70, (063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua