Магістр: 126 «Інформаційні системи та технології» (спеціалізація «Інтернет речей»)

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Розвиток інформаційних технологій виводить суспільство на новий рівень інформатизації та автоматизації, що вимагає створення і використання нових інформаційних технологій та систем. Підприємства Житомирщини, України та світу переходять на нові технології управління та виготовлення продукції, в тому числі і інтелектуальної. Вочевидь, що сучасний етап розвитку науки і техніки вимагає фахівців відповідного рівня, здатних проектувати, розробляти, інтегрувати та обслуговувати інформаційні системи, що ґрунтуються на новітніх технологіях та архітектурних платформах.

Особливістю навчальної програми спеціальності є особлива увага, що приділяється інформаційним технологіям інтернет речей. Інтернет речей (ІоТ) – це концепція комунікації об’єктів, які використовують технології для взаємодії між собою та з навколишнім середовищем. Також ця концепція передбачає виконання пристроями певних дій без втручання людини. Таким чином, ІоТ – це управління комунікаціями у квартирах та будинках (холодильники, жалюзі, світло, кондиціонер, автомобіль, велосипед, вода, котел), в тому числі віддалено; віддалене спостереження за дітьми та літніми людьми, станом їх здоров’я; використання інформаційних сервісів та «банків даних» для планування подорожей, відпочинку, маршруту руху, місцезнаходження та інші. ІоТ-пристрої виконують не тільки обробку інформації, її аналіз та обмін між собою, але, залежно від результатів, приймають рішення і виконують певні дії. Для взаємодії ІоТ-пристроїв необхідно створення та використання комунікаційних мереж для збору та обробки інформації віддалених об’єктів, використання віртуалізації та хмарних технологій в повсякденній діяльності для вирішення тих чи інших адміністративних та технічних задач. Прикладом впровадження таких технологій є «розумний будинок», «розумне місце» тощо.

IoT

З метою забезпечення потреб ринку праці, у 2017 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Житомирського державного технологічного університеті (зараз Державний університет «Житомирська політехніка») була ліцензована нова ІТ-спеціальність для магістрів 126 “Інформаційні системи те технології”. У цьому ж році було проведено перший набір студентів. Ліцензійний обсяг становить 50 осіб.

Підготовка професіоналів з «Інформаційних систем та технологій» вимагає належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, що може запропонувати Державний університет «Житомирська політехніка». У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та організації України, у тому числі і Житомирщини, які готові надавати свою допомогу та у подальшому сприяти працевлаштуванню студентів в межах підписаних договорів про співпрацю.

Підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» триває 1 рік і 4 місяці. Гнучкий розклад адаптується під робочий графік студентів. Також, в навчальних планах та програмах враховані особливості навчання студентів з перехресним вступом (бакалаврів з інших спеціальностей).

Випускники спеціальності 126 «Інформаційні системи технології» можуть працювати на наступних посадах:

 • спеціаліст з інформаційних технологій;
 • розробник ІоТ-пристроїв;
 • розробник сенсорних мереж;
 • прикладний програміст;
 • системний аналітик;
 • веб-дизайнер;
 • веб-програміст;
 • спеціаліст з хмарних технологій;
 • системний адміністратор, мережевий адміністратор, адміністратор хмар;
 • розробник інформаційних систем;
 • адміністратор баз даних;
 • спеціаліст з проектування комп’ютерних мереж;
 • начальник ІТ-відділу.

 

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб денної та заочної форми.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Інтернет речей» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 35 1990 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 15 1320 грн.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» охоплює всі аспекти створення, передачі, оброки та зберігання інформації в комп’ютерних мережах, в тому числі і в хмарному середовищі, від моменту її появи (отримання інформації з сенсору) до моменту її «старіння» та знищення.

У процесі навчання студенти вивчають засоби та технології розробки web-орієнтованих систем, архітектуру та технології побудови інформаційних систем у локальних, гібридних та хмарних середовищах; ІоТ-рішення; технології віртуалізації та хмарні обчислення; підходи, засоби та технології адміністрування та захисту систем і мереж, баз і сховищ даних. Окрім того, студенти вивчають мови веб-розробки, технології машинного навчання та штучного інтелекту, системи підтримки прийняття рішень, BigData та інтелектуальний аналіз даних.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ.

Усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, завдяки програмі Microsoft Image Academy та Microsoft Learn, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах новітні версії програмного забезпечення Microsoft: Windows, Access, Project, Visio, Visual Studio, SQL Server тощо. Також під час навчання студенти використовують інші програмні продукти: MySQL Workbench – інструмент для візуального проектування баз даних; Cisco Packet Tracer – симулятор мережі передачі даних; JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine – сучасні середовища розробки тощо.

JetBrains

В процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних галузей науки. В даний час навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних науково-педагогічних співробітника та 3 науково-педагогічних співробітника, що працюють на умовах сумісництва. Крім того, до навчального процесу залучаються викладачі інших кафедр: інженерії програмного забезпечення, комп’ютерної інженерії тощо.

 

 

Фахові предмети

 

 • Архітектура та технології ІоТ;
 • Віртуалізація та хмарні обчислення;
 • Інформаційна безпека в мережах;
 • Адміністрування та захист баз та сховищ даних;
 • BigData та інтелектуальний аналіз даних;
 • Мови інтелектуального аналізу даних;
 • Технології адміністрування інформаційних систем;
 • Сучасний штучний інтелект;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Іноземна мова професійного спрямування;
 • Технології та засоби сумісної роботи;
 • Інтернет-технології та інші дисципліни.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в комп’ютерних класах, так і в спеціалізованих аудиторіях. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі та факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» передбачені наукова та переддипломна практики. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Базами практики є провідні підприємства міста та області, в діяльності яких широко застосовуються сучасні ІТ-технології.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Магістр Денна 1 рік 4 місяці
Магістр Заочна 1 рік 4 місяці

 

 

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1 поверх, кабінет: 102-a (викладацька)

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

kn@ztu.edu.ua, fikt@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/