Магістр: 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом у бізнес-середовищі»)

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

У сучасних умовах господарювання визначальною цінністю будь-якої організації (підприємства, установи) є людина: з пасивного виконавця працівник перетворюється на активного учасника виробництва, що може і бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень, продукуванні нових ідей. Оскільки людські ресурси є головним чинником реалізації бізнес-моделі, а витрати на персонал та його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців, то зростає роль і значення фахівців, які «опікуються» людськими ресурсами організації (підприємства, установи).

Такими фахівцями є випускники магістратури зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці», що належить до галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», та поєднує компетентності у сферах економіки, менеджменту, права, психології та соціології. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на магістерську програму «Економіка» (Управління персоналом та економіка праці) подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить _____ грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Особливості та конкурентні переваги програми підготовки магістрів спеціальності «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)» полягають у набутті студентами знань і вмінь, формуванні та розвитку компетентностей в сфері ведення соціально відповідального бізнесу, ефективного управління персоналом та регулювання соціально-трудових відносин, реалізації заходів з економіки праці з урахуванням норм чинного законодавства та інтересів підприємців.

Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасними програмними продуктами з управління підприємствами та персоналом. Детальніше про навчальний процес:

Кафедра управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету у своїй діяльності застосовує найсучасніші підходи, водночас спираючись на традиції підготовки економістів. Програма підготовки магістрів з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» максимально адаптована до сучасних вимог ринку праці і ґрунтується на вивченні:

 • фундаментальних дисциплін, що формують теоретичні уявлення та практичні навички, які дозволяють ефективно управляти складними економічними системами та процесами (управління комунікаціями, управління проектами, соціальна відповідальність бізнесу, інтелектуальна власність);
 • сучасних підходів щодо управління соціально-економічною сферою та людськими ресурсами (розвиток персоналу, НR-технології, менеджмент розвитку персоналу, мотиваційний менеджмент, організаційна культура, соціальна політика);
 • законодавства України;
 • ділової іноземної мови.

В процесі навчання застосовуються сучасні мультимедійні засоби та програмне забезпечення (зокрема, 1С «Підприємство» та «Зарплата і управління персоналом»).

Професорсько-викладацький склад кафедри адаптує освіту з економіки та НR-менеджменту до міжнародних стандартів на основі створення сучасного науково-методичного забезпечення (електронні навчальні посібники й підручники); запровадження передових інноваційних технологій (кейси, ігри, імітаційні задачі); створює умови для розвитку креативних здібностей студентів та розкриття їх творчого потенціалу.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами на основі ґрунтовного вивчення комплексу профільних професійно орієнтованих дисциплін, що є авторськими методичними розробками професорсько-викладацького складу кафедри. У процесі підготовки фахівців з економіки та управління персоналом поряд з традиційними застосовуються сучасні інтерактивні технології навчання, сучасні мультимедійні засоби та програмне забезпечення, зокрема:

 • робота в малих групах;
 • лекції та семінарські заняття з відеосупроводженням;
 • ділові ігри, розв’язання практичних ситуацій та імітаційних вправ, аналітично-розрахункових задач;
 • тренінги з використанням сучасних комп’ютерних програмних продуктів з управління підприємством;
 • навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах, в державній службі зайнятості;
 • тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навиків тощо.

Студенти здобувають навички практичної роботи за фахом, виступаючи менторами Центру розвитку кар’єри ЖДТУ,  науково-дослідної та виробничої практик, переддипломної практики у відповідних підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств та організацій Житомирщини.

На кафедрі управління персоналом та економіки праці організовано роботу студентських наукових і проблемних гуртків, метою яких є сприяння успішному працевлаштуванню студентів.

Викладачі кафедри прагнуть розвінчати стереотип, що пристойну роботу неможливо знайти самостійно; проводять тренінги і семінари для студентів, вчать грамотно скласти резюме, шукають співробітництва з потенційними роботодавцями та розміщують інформацію про актуальні вакансії.

В процесі навчання на кафедрі управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету студенти можуть:

 • брати участь у програмах міжнародної студентської мобільності;
 • бути повноправними членами студентського самоврядування, а відтак – впливати на організацію власного навчального  процесу;
 • вільно відвідувати аудиторні заняття та навчатися за індивідуальним графіком, що дозволятиме поєднувати навчання з професійною діяльністю.

 

Види практик
 • Науково-дослідна практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Студенти здобувають навички практичної роботи за фахом під час проходження виробничої практики у відповідних підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств та організацій Житомирщини. Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі економіки та управління, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Тривалість практики за навчальним планом – 2 тижні.

Науково-дослідна практика проводиться на базі ЖДТУ з метою набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи та полягає у залученні магістрантів до самостійної дослідницької діяльності, ознайомленні з методикою проведення наукових досліджень з наступною обробкою результатів експерименту статистико-економічними методами, організації, підготовки, написання й апробації результатів дипломної магістерської роботи. Тривалість практики за навчальним планом – 2 тижні.

Переддипломна практика сприяє закріпленню і розвитку у магістрантів практичних навичок, пов’язаних з аналізом зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств (організацій), навичок застосування НR-технологій,  методів оцінювання проектів у соціально-трудовій сфері, системи управління персоналом. Метою переддипломної практики є формування загальних і спеціальних компетентностей, навичок самостійної практичної діяльності, насамперед, проектної, експертної та управлінської в соціально-трудовій сфері. Тривалість практики за навчальним планом – 4 тижні.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)» працюють на престижних посадах на приватних підприємствах та у державних установах (організаціях):

Професійні посередники та дослідники на ринку праці:

рекрутингові агентства, компанії з працевлаштування, біржі праці, тренінгові центри та бізнес-школи, агенції соціальних досліджень, кадрово-консалтингові фірми тощо;

Комерційні структури:

економічні, фінансові та маркетингові структурні підрозділи, бухгалтерія, служби з управління персоналом виробничих підприємств, торговельних організацій, ІТ-компаній, транспортних компаній, PR- та рекламних агенцій, підприємств готельного та ресторанного бізнесу, страхових та банківських установ, туристичних фірм, індустрії ЗМІ тощо;

Державні та інші структури:

Міністерство соціальної політики України; Пенсійний фонд України; Служби обов’язкового та добровільного соціального страхування, соціальні служби; органи місцевого самоврядування, зокрема Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, Департамент праці та соціального захисту населення, Департамент охорони здоров’я, Департамент сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; Житомирська обласна служба зайнятості; науково-дослідні інститути, штаб-квартири політичних партій тощо.

Випусники зможуть зайняти такі посади:

Керівники HR-відділів (департаментів):

керівник підприємства чи його відокремлених підрозділів, заступник керівника з персоналу, керівник служби управління персоналом, HR-директор, директор із соціального розвитку компанії, директор з корпоративного PR (внутрішніх комунікацій), начальник відділу кадрів, головний професійний консультант, керівник відділу адаптації персоналу, керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу.

Професіонали в галузі праці та зайнятості:

хедхантер, кадровий аудитор, бухгалтер-кадровик, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, експерт з тімбілдінгу.

Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів:

рекрутер, фахівець з аналізу ринку праці, експерт з умов праці, інструктор передових методів праці, профконсультант.

Менеджери:

HR-менеджер (менеджер з персоналу), коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, менеджер освітніх, соціальних, соціально-політичних проектів.

Економісти:

економіст, економіст з праці, економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з питань зайнятості.

Фахівці з питань соціального захисту населення:

спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, фахівець соціального страхування, спеціаліст з призначення і виплат пенсій, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник.

Викладачі і наукові співробітники:

Викладач, науковий співробітник.

 

Наші випускники обіймають посади керівників підприємств і організацій, їх заступників з управління персоналом і соціальних питань, економістів з праці, інспекторів з кадрів, фахівців служб зайнятості, Пенсійного фонду України, Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації.

 

Бажаємо Вам правильного вибору майбутньої професії та чекаємо Вас на навчання за магістерською програмою «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)»!

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра управління персоналом та економіки праці активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Так у рамках міжнародного проекту Еразмус+/КА1«Міжнародна Кредитна Мобільність», кафедра співпрацює з двома європейськими університетами та у 2016/2017 рр. виборола 2 проекти.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Грузія Навчальний університет Сулхан-Саба Орбеліані «САБАУНІ» Наукове співробітництво Декларація про співпрацю від

7 травня 2014 р., термін дії – 5 років, пролонговано на аналогічний період

Проект організації літньої школи, рецензування наукових публікацій,

розвиток наукової співпраці шляхом проведення: міжнародних програм, проведення міжнародних конференцій, розробка методичних матеріалів.

Грузія Горійський навчальний університет Наукове співробітництво Проект декларації про співпрацю 2008 р., безстроково Підготовка до проведення конференцій
Литва Університет Александраса Стулгінскіса Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність»,

наукова співпраця, у т.ч. конференції, видання наукових публікацій

Договір по програмі Еrasmus+: 2015–2017 рр.;

 

Договір від 24 травня 2011 р., термін дії – 5 років; договір пролонговано на аналогічний період.

Договір про мобільність викладачів та студентів; запрошення до участі з лекціями і презентаціями постерів ЖДТУ у тижні професорів із закордону 21-23.11.2016 р.;

пропозиція оплатити рік навчання студентам ОКР «магістр» протягом 1 навчального року (ще півроку, проживання і харчування – за їх рахунок);

членство в редколегії та рецензування наукових публікацій «Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development»

Литва Університет Вітовта Великого Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність»,

наукова співпраця

Договір по програмі Еrasmus+: 2016–2017 рр.;

 

Договір від 28 грудня 2015 р., термін дії – 5 років.

Договір про мобільність викладачів для навчання; членство в редколегії та рецензування наукових публікацій
Литва Університет Клайпеди Наукова співпраця, у т.ч. наукові публікації Договір від 24 травня 2011 р. термін дії – 5 років; договір пролонговано на аналогічний період Членство в редколегії та рецензування наукових публікацій у у міжнародному журналі “Tiltai”
Молдова Вільний університет Молдови Наукове співробітництво – здійснюється на рівні наукових зв’язків кафедр, початок співпраці – 2007 р. Видання наукових публікацій, взаємне рецензування наукових праць
Румунія Університет нафти і газу м. Плоешті Наукове співробітництво – здійснюється на рівні наукових зв’язків кафедр, початок співпраці – 2008 р. членство в редколегії “Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti” / Law ans Social Scienses Series” та рецензування наукових публікацій
Франція Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de VIC0EN-BIGORRE Обмін досвідом Договір про співробітництво від 05.07.2011 р.
Термін дії – 30.09.2012 р.
двостороннє вивчення актуальних тем: управління підприємствами, менеджмент; обмін досвідом щодо технологій професійної підготовки викладачів та студентів; надання можливості проходити стажування
Франція Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de CHARTRES Обмін досвідом Договір про співробітництво від 11.04.2011 р.
Термін дії – 30.05.2012 р.
двостороннє вивчення актуальних тем: управління підприємствами, менеджмент; обмін досвідом щодо технологій професійної підготовки викладачів та студентів; надання можливості проходити стажування