229 «Громадське здоров’я»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж (ФПТтаОВ)

Спеціальність: 229 «Громадське здоров’я»

Освітньо-професійна програма: «Громадське здоров’я» (бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр громадського здоров’я

 

Інформація про спеціальність

 

Громадське здоров’я – надзвичайно важлива фахова професія, яка спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства в умовах сучасної епідеміологічної та екологічної ситуації. Професія надзвичайно перспективна та ґрунтується на новітніх досягненнях світової медицини та науки про управління.

Навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» забезпечує оволодіння професійними знаннями та вміннями здійснювати адміністративно-управлінську, аналітичну, експертно-консультативну, санітарно-просвітницьку, протиепідемічну, комунікативну діяльність, засвоєння знань з особливостей та закономірностей формування здоров’я населення, методів його моніторингу, аналізу та оцінки, а також факторів, що на нього впливають, принципів та функції системи охорони здоров’я, основ політики в охороні здоров’я та соціальної політики, економіки охорони здоров’я, теорії управління, засад та функцій громадської охорони здоров’я, профілактики, набуття вмінь застосування технологій управління та організації роботи у сфері громадського здоров’я.

Мета програми – професійна підготовка перспективних фахівців на перетині галузей управління, економіки та охорони здоров’я, готових успішно розпочати професійну діяльність у медичних закладах, міжнародних проектах чи урядових структурах охорони здоров’я.

Мета навчання на спеціальності «Громадське здоров’я» у Державному університеті «Житомирська політехніка» ґрунтується на отриманні професійних знань та навичок із оцінки стану здоров’я населення та факторів, які впливають на нього, а також впровадження заходів, які спрямовані на збереження зміцнення громадського здоров’я.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання за спеціальністю «Громадське здоров’я»:

 • здатність оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень.
 • здатність визначати пріоритети громадського здоров’я, проводити оцінку потреб сфери охорони здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії.
 • здатність формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу різних детермінант на здоров’я населення, визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації отриманої із систем епідеміологічного нагляду.
 • здатність визначати та застосовувати основні принципи та підходи щодо попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення.
 • здатність оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я.
 • здатність ідентифікувати, проводити аналіз ризиків, пов’язаних з впливом на здоров’я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров’я населення.
 • здатність розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.
 • здатність проводити економічний аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я.
 • здатність виконувати управлінські функції та організовувати надання послуг у сфері громадського здоров’я, забезпечувати контроль за якістю надаваних послуг на належному рівні.

Теоретичний зміст предметної області – концепції, закономірності, принципи, поняття, які спрямовані на оцінку стану здоров’я, захист та промоцію здоров’я, моніторинг загроз для громадського здоров’я, профілактику захворювань, збереження та зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення в цілому.

Основний результат навчання за спеціальністю «Громадське здоров’я» – отримання комплексу знань, набуття умінь та навичок з надання послуг у сфері громадського здоров’я в організаціях (установах) різних форм власності, що передбачає набуття предметноспеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, держави.

Освітня складова забезпечує отримання освітнього рівня бакалавра за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я». До її складу включаються:

 • навчальні дисципліни циклу загальної підготовки, які забезпечують набуття загальних компетенцій;
 • навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, призначення яких полягає у забезпеченні професійного рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».

Практична складова дозволить закріпити отриманні знання та вміння щодо виконання завдань за посадою на практиці. До складу практичної складової включається навчальна та виробнича практика.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівців з громадського здоров’я та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Громадське здоров’я»:

Основні дисципліни
 • Вступ до громадського здоров’я
 • Епідеміологія та медична статистика
 • Менеджмент громадського здоров’я
 • Економіка охорони здоров’я
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Державна політика та правові засади громадського здоров’я
 • Зміцнення здоров’я та попередження захворювань. (Health Promotion)
 • Основні хронічні неінфекційні захворювання
 • Соціально значимі інфекційні захворювання
 • Інформаційно-комунікаційні системи в громадському здоров’ї
 • Ділова англійська мова
Вибіркові дисципліни
 • Бізнес-планування та управління проектами в охороні здоров’я
 • Розробка спеціальних програм в охороні здоров’я
 • Епідеміологічні методи дослідження
 • Психофізіологічні концепції в медицині
 • Гігієна праці медичних працівників
 • Безпека пацієнтів
 • Санітарна охорона території
 • Надзвичайні події в сфері громадського здоров’я
 • Організація виробничого контролю
 • Конфліктологія та ділове спілкування

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Громадське здоров’я» випускники зможуть працювати на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, працівників Центру громадського здоров’я та його регіональних підрозділів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з питань праці тощо.

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

 • 1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров’я;
 • 1319 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я)
 • 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
 • 2212.1 Молодший науковий співробітник (консультант з питань епідеміології)
 • 2212.2 Епідеміолог
 • 2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медикопрофілактичної справи
 • 2419.3 Консультант (апарату органів державної влади, виконкому)
 • 2419.3 Помічник-консультант народного депутата України
 • 2419.3 Спеціаліст державної служби
 • 2419.3 Державний експерт
 • 3152 Інспектор з охорони праці
 • 3231 Статистик медичний.

Крім того, спеціаліст із громадського здоров’я може працювати не лише у сфері охорони здоров’я. Серед можливих професій розрізняють і такі, як:

 • Асистент у медичній установі;
 • Фахівець із гігієни;
 • Соціальний працівник;
 • Спеціаліст з санітарної освіти та трудової адаптації;
 • Інструктор з фізичної підготовки та реабілітації;
 • Помічник реабілітолога;
 • Фахівець з інклюзивної освіти
 • Тьютор для роботи з дітьми з особливими потребами;
 • Валеолог;
 • Спеціаліст із медичного страхування;
 • Експерт з екологічних та техногенних питань;

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Історія України 0,25
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика
Хімія
Предмети на вибір (вибирається один)
Біологія 0,3
Фізика
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua