051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Креативна економіка та управління персоналом» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Особливість спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Креативна економіка та управління персоналом») у тому, що тут органічно поєднується економіка та менеджмент, психологія й право. Професія економіста дає змогу розуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними необхідно управляти, щоб досягати максимальних результатів.

Економіст, у тому числі економіст з праці, може вести планово-економічну роботу, виконувати бухгалтерські, аудиторські, фінансові операції на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, ефективно управляти персоналом та соціально-трудовими процесами. Опанування цієї спеціальності дає гарний старт для працевлаштування та кар’єрного росту.

Сфера професійної діяльності фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Креативна економіка та управління персоналом») охоплює різні види економічної діяльності, які прагнуть створювати нові унікальні продукти.

Випускники з таким фахом спроможні працювати:

 • в традиційних видах економічної діяльності, в державних органах влади на керівних посадах; в економічних службах, службах персоналу підприємств і організацій різних форм власності та видів економічної діяльності; в кадрових (рекрутингових) і консалтингових агенціях;
 • в креативних сферах сучасної економіки, зокрема;
 • в організаціях і бізнес-структурах творчих індустрій та креативних кластерів;
 • в інтелектуальних організаціях, які сприяють комерціалізації креативних та інноваційних ідей (start-Up компанії, консалтингові компанії, коворкінги, майстерні, інкубатори, лабораторії, кластери та ін.);
 • на підприємствах та в організаціях культурно-мистецької, наукової, освітньої та інших сфер креативної економіки на посадах менеджерів, економістів, провідних фахівців;
 • на підприємствах та в організаціях комерційного сектору, що мають культурну і освітню складову (торгово-розважальних центрах із культурними лабораторіями, театральними залами, галереями, лекторіями і т.д.).

У процесі навчання фахівці здобувають професійні компетенції, щоб:

 • бути менеджерами чи керівниками успішних креативних проектів, відкритих публічних заходів і проектів (дизайн-студії, ІТ-компаній, онлайн-медіа), задіяних в креативної сфері: воркшопів, днів відкритих дверей, фестивалів, конкурсів і т.д.;
 • брати участь в громадських об’єднаннях, навчальних воркшопах, менторських програми та професійних мережах, міжнародних проектах та грантах за участю представників міського управління, міських активістів і креативного товариства.

Головна перевага фахівців з управління персоналом в креативній економіці – у здатності поєднати нові технології, інженерію, науку, освіту, культуру, ідентичність, спадщину, суспільні проблеми та генерувати креативні ідей та успішно їх реалізовувати. У вузькому розумінні це поєднання «творчості» і «економіки та менеджменту».

Результатом поєднання цих складових є формування нового суспільного класу економіки – креативного, який забезпечує зростання креативного капіталу країни.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Свою місію співробітники кафедри управління персоналом та економіки праці вбачають у підготовці висококваліфікованих фахівців з управління персоналом у креативній економіці (HR-менеджерів) за всіма видами економічної діяльності, вихованні інтелектуальної та професійної еліти українського суспільства.

Професорсько-викладацький склад кафедри адаптував освітній процес до міжнародних стандартів шляхом розробки сучасного науково-методичного забезпечення (електронні навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій, збірники навчально-прикладних тренінгів); використовує передові персонал-технології (кейси, ігри, імітаційні задачі) під час викладання професійно орієнтованих дисциплін; створює умови для розвитку професійних здібностей студентів і розкриття їх інтелектуального та креативного потенціалу.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами. Протягом перших двох років переважає фундаментальна гуманітарна, психологічна та загальноекономічна підготовка; на старших курсах навчання формується система професійних знань на основі ґрунтовного вивчення комплексу профільних професійно орієнтованих дисциплін.

В процесі підготовки фахівців з управління персоналом у креативній економіці поряд з традиційними підходами застосовуються сучасні інтерактивні технології навчання, сучасні мультимедійні засоби та програмне забезпечення, зокрема:

 • робота в малих групах;
 • лекції та семінарські заняття з відеосупроводом;
 • перегляд навчальних фільмів із коментарем викладача;
 • ділові ігри, розв’язання практичних ситуацій та імітаційних вправ, аналітично-розрахункових задач;
 • тренінги з використанням сучасних комп’ютерних програмних продуктів з економіки праці та управління підприємством;
 • навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах (в організаціях, установах), у службі зайнятості;
 • тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок тощо.

 

 

Фахові предмети

 

Програма підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Креативна економіка та управління персоналом») максимально адаптована до сучасних вимог ринку праці (потреб місцевих і регіональних роботодавців) і ґрунтується на вивченні комплексу сучасних, професійно орієнтованих дисциплін.

До переліку дисциплін, які викладаються під час опанування спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Креативна економіка та управління персоналом»), включено:

 • Основи креативної економіки;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Правові основи діяльності креативної індустрії;
 • Розвиток соціального підприємництва та підприємливості;
 • Інтелектуальна власність в креативній економіці;
 • WEB-дизайн в креативній економіці;
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини;
 • Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням;
 • Ринок інтелектуальної праці;
 • Управління персоналом та інтелектуальним потенціалом;
 • Менеджмент креативної індустрії;
 • Соціальна політика;
 • Бізнес-планування та Start-up;
 • Інвестиції та інновації в креативній економіці;
 • Менеджмент соціокультурного сервісу та культурних заходів (проектів).

Також студенти мають можливість обрати дисципліни, які вони бажають вивчити відповідно до своїх інтересів:

 • Маркетинг та SMM / Технології соціальної взаємодії в креативній індустрії;
 • Зв’язки з громадськістю (РR) в організаціях креативної індустрії / Ділова етика;
 • Мотивація та оцінка персоналу / Організація праці в креативній індустрії;
 • Тренінг-курс «Тайм-менеджмент» / Тренінг-курс «Розвиток креативності та творчості» та ін.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, спеціалізовані кафедральні аудиторії для практичних занять та комп’ютеризовані навчальні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти здобувають навички практичної роботи за фахом під час навчальної та виробничої практик, переддипломної практики у відповідних підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ м. Житомир і Житомирської області:

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра управління персоналом та економіки праці у рамках укладених міжнародних угод щодо співробітництва співпрацює з університетами та освітянськими центрами зарубіжних країн за наступними напрямами:

участь викладачів і студентів у проектах, спрямованих на отримання міжнародних грантів;

участь у міжнародних науково-практичних конференціях;

обмін науковою інформацією та міжнародні наукові дослідження. Так, з 2008 р. кафедра набула представництва у міжнародних наукових виданнях Європи. Доцента Богоявленську Ю.В. було включено до редакційних колегій міжнародних збірників наукових праць Університету нафти та газу м. Плоешті «Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti: Law and Social Scienses Series» (Румунія) та Клайпедського університету «Tiltai» (Литва).

підвищення кваліфікації

академічний туризм та стажування

участь студентів у міжнародних конкурсах, Startup-проектах

наші студенти проходять стажування за кордоном.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти мають можливість проходження військової підготовки на факультеті військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

З 2016 року набір громадян України здійснюється за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за контрактом які мають, або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Військово-облікові спеціальності за якими здійснюється підготовка:

 • бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень або у строк від двох тижнів поточного семестру протягом 2-х років навчання.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Кафедра управління персоналом та економіки праці факультету економіки та менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка» пишається своїми випускниками!

Сегедіна Анна
Директор з персоналу мережі ресторанів «Salad»
Чому обрати саме цю спеціальність? Мені дуже подобається, що в нашій професії треба обмірковувати, планувати, обґрунтовувати й приймати рішення, організовувати… HR-менеджмент передбачає вміння виділяти ключові компетенції для тієї чи іншої посади, формувати систему мотивації та розробляти бюджет оплати праці; управляти внутрішніми комунікаціями та розвитком корпоративної культури. А саме цікаве для мене те, що професія передбачає роботу з людьми.Сегедіна Анна

 

Герук (Кондратюк) Інна
Фахівець відділу з пошуку та підбору персоналу ТОВ «ПРО Маркетинг» ТМ «ZestOutsourcing»
У стінах нашого університету завжди панує атмосфера довіри, працює згуртований, дружній колектив кафедри управління персоналом та економіки праці, який з розумінням ставиться до студентів. Кожен викладач має свій підхід до студента й може зацікавити своїм предметом.
Я задоволена, що обрала цю спеціальність і мала можливість навчатися на цій кафедрі, оскільки наші викладачі не тільки надають професійні знання, а й передають свій життєвий досвід.Герук (Кондратюк) Інна

 

Паливода Олексій
Менеджер з міжнародних перевезень ООО «Експрес-Логистика»
Згадую роки навчання в університеті із задоволенням, а викладачів своєї випускової кафедри – з вдячністю.
Професія – це не просто спосіб матеріального забезпечення чи вдалого проведення часу, це спосіб реалізації свого потенціалу, творчих здібностей. Бажаю всім вам знайти себе і свою справу, що подарує вам відчуття власної вагомості й значущості в оточуючому вас світі, можливість реалізувати свій талант. А Державний університет «Житомирська політехніка» допоможе Вам знайти себе!Паливода Олексій

 

Дерлименко Юлія
Економіст Житомирської філії Українського державного центру радіочастот
Сучасний економіст повинен бути не тільки професійно грамотним, знати економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, а й мати організаторські здібності, вміти спілкуватися з людьми, обґрунтовувати та запроваджувати управлінські рішення, користуватися сучасним програмним забезпеченням та володіти іноземними мовами. Навіть з цифрами можна працювати творчо!
Тож, якщо Ви ерудовані, відповідальні, комунікабельні, харизматичні, то в Державному університеті «Житомирська політехніка» Вас навчать секретам економіки та вмінню знаходити підхід до різних людей, управляти їх діяльністю.Дерлименко Юлія

 

Ткачук Вячеслав
Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук
Якщо ви мрієте про цікаву, перспективну роботу, відчуваєте у собі творчий, науковий та інтелектуальний потенціал, факультет економіки та менеджменту чекає на Вас!
Можу з впевненістю сказати, щоб досягти успіху у вибраній сфері, недостатньо бути лише професіоналом, треба проявляти ініціативу, безперервно розвиватися, удосконалювати свої знання.Ткачук Вячеслав

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,35
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,05

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 40 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 40 1550 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 20 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 325-а, 330, 330-а

(0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18

zdtu_fem@ukr.net

fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua